Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

Núm. 223009
Aprovació padrons fiscals 2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 28 de març de 2023 va adoptar, entre d'altres, els següents acords:

“Primer.- Aprovar els següents padrons fiscals, corresponents a l'exercici 2023, el període de pagament en voluntària dels quals serà des del dia 3 d'abril al dia 29 de setembre de 2023:

- Padró de l'Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana de l'exercici 2023, per import de 3.889.867,73 euros, i un total de 7.197 rebuts.

- Padró de l'Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica de l'exercici 2023, per import de 436.209,14 euros, i un total de 1.094 rebuts.

- Padró de l'Impost sobre béns immobles de característiques especials de l'exercici 2023, per import de 88.111,93 euros, i un total de 45 rebuts.

- Padró de la Taxa pel servei de recollida i tractament de fems de l'exercici 2023, per import de 845.871,28 euros, i un total de 5.965 rebuts.

- Padró de la Taxa d'entrada de vehicles de l'exercici 2023, per import de 16.645,50 euros, i un total de 420 rebuts.

- Padró de la Taxa del cementeri municipal de l'exercici 2023, per import de 19.314,00 euros, i un total de 920 rebuts.

- Padró de la Taxa per ocupació de via pública amb taules i cadires de l'exercici 2023, per import de 50.205,50 euros, i un total de 36 rebuts.

Segon.- Practicar la notificació col·lectiva i publicar l'anunci de cobrança en voluntària dels tributs anteriors, pels mitjans habituals i a través de la publicació en el BOIB, en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a la pàgina web municipal.”

De conformitat amb la legislació vigent, es publica el present anunci, per tal que durant el període de 15 dies els interessats puguin presentar, si és el cas, reclamacions o al·legacions als padrons fiscals esmentats.

 

Sant Lluís, (30 de març de 2023)

La batlessa M. Carolina Marquès Portella