Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SÓLLER

Núm. 224672
Aprovació inicial de l’Ordenança Reguladora de la Neteja Viària i Recollida de Residus Urbans

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament de Sóller, en sessió ordinària de dia 14 de març de 2023, va aprovar el següent ACORD:

«APROVACIÓ DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE LA NETEJA VIÀRIA I RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS.

Atès que en data 2 de setembre de 2006 es va publicar al BOIB 124 l'Ordenança Reguladora de la Neteja Viària i Recollida de Residus Urbans que, d'acord a l'article 26.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, constitueix un servei mínim obligatori.

Atès que en data 13 de novembre de 2012 es va publicar al BOIB 168 la modificació de l'Ordenança Reguladora de la Neteja Viària i Recollida de Residus Urbans .

Atès l'expedient 1462/2022 de proposta d'aprovació de la nova Ordenança Reguladora de la Neteja Viària i Recollida de Residus Urbans.

Atesos els informes que figuren a l'expedient dels Serveis Tècnics i Serveis Jurídics, i atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Béns i Serveis i Medi Ambient, el Ple per majoria adopta el següent ACORD:

Primer.- Aprovar inicialment l'Ordenança Reguladora de la Neteja Viària i Recollida de Residus Urbans, d'acord amb el text que figura en l'expedient.

Segon.- Procedir al tràmit d'informació pública i audiència als interessats per un termini de 30 dies per a la presentació de reclamacions, mitjançant la publicació d'un extracte de la mateixa al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al plafó d'anuncis de la Seu Electrònica de l'Ajuntament.

Tercer.- Finalitzat el període d'exposició pública i en el cas de que no hi hagi reclamacions, s'entendrà definitivament aprovat l'acord inicial.

Quart.- Una vegada aprovada definitivament, es procedirà a la publicació íntegra del text de l'Ordenança en el BOIB, requisit necessari per a la seva entrada en vigor.»

 

(Signat electrònicament: 29 de març de 2023)

El batle Carlos Simarro Vicens