Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

Núm. 228111
Aprovació inicial expedient de modificació de crèdits núm. 04/2023 del Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdits extraordinaris finançats amb càrrec al romanent líquid de tresoreria

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple d'aquesta entitat, en sessió ordinària celebrada el dia 30 de març de 2023, va acordar l'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 04/2023 del Pressupost en vigor, en la modalitat de en la modalitat de crèdits extraordinaris finançats amb càrrec al romanent líquid de tresoreria.

Aprovat inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 04/2023 del Pressupost en vigor, en la modalitat de en la modalitat de crèdits extraordinaris finançats amb càrrec al romanent líquid de tresoreria, per Acord del Ple de data 30 de març de 2023, en compliment del que es disposa en l'article 169.1 per remissió del 177.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, se sotmet a informació pública pel termini de quinze dies, a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci en aquest Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol persona interessada en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició de les persones interessades a la seu electrònica d'aquesta entitat [http://santjosep.sedelectronica.es].

Si transcorregut dit termini no s'haguessin presentat al·legacions, es considerarà aprovat definitivament dit Acord.

 

(Signat electrònicament: 31 de març de 2023)

L'alcadessa accidental Pilar Ribas Torres