Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 171837
Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 8 de març de 2023 de modificació de la Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 20 de febrer de 2023 per la qual es despleguen determinats aspectes dels processos d’admissió i matriculació en els nivells de primer cicle d’educació infantil corresponents al curs escolar 2023-2024 als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics i als centres de la xarxa educativa complementària

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1.El Decret 64/2019, de 2 d'agost, pel qual s'estableix el règim d'admissió d'alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que deroga el Decret 37/2008, regula els processos d'escolarització i és la normativa vigent en aquest àmbit en tot allò que no s'oposa al contingut de la Llei 1/2022.

2.En data 20 de febrer de 2023, es va publicar la Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa per la qual es despleguen determinats aspectes dels processos d'admissió i matriculació en els nivells de primer cicle d'educació infantil corresponents al curs escolar 2023-2024 als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics i als centres de la xarxa educativa complementària (BOIB núm. 24, de 23 de febrer). L'annex 3 d'aquesta Resolució inclou les zones escolars del municipi de Maó.

3.En data 6 de febrer de 2023, es va subscriure el Conveni de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i el Centre d'Educació Infantil Privat CC La Salle (Maó) per millorar l'oferta de places de primer cicle d'educació infantil i les condicions educatives de la primera infància.

4.Posteriorment a la publicació de la Resolució esmentada en el punt 2, es va detectar que el CC La Salle no estava inclòs en el mapa de zones escolars.

5.En data 7 de març de 2022, el Consell Escolar de Maó va aprovar una modificació en el mapa de les zones dels centres de primer cicle d'educació infantil, en què incorpora el CC La Salle a la Zona B per al procés d'admissió i matriculació del curs escolar 2023-2024.

Fonaments de dret

1.La Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears (BOIB núm. 38, de 17 de març de 2022).

2.El Decret 64/2019, de 2 d'agost, pel qual s'estableix el règim d'admissió d'alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que substitueix el Decret 37/2008 (BOIB núm. 107, de 3 d'agost de 2019).

3.El Decret 30/2020, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Text consolidat del Decret pel qual s'estableix i regula la xarxa d'escoles infantils públiques i els serveis per a l'educació de la primera infància de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es crea l'Institut per a l'Educació de la Primera Infància (BOIB núm. 167, de 29 de setembre).

4.La Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 20 de febrer de 2023 per la qual es despleguen determinats aspectes dels processos d'admissió i matriculació en els nivells de primer cicle d'educació infantil corresponents al curs escolar 2023-2024 als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics i als centres de la xarxa educativa complementària (BOIB núm. 12, de 26 de gener de 2023).

Per tot això, dict la següent

Resolució

1.Modificar el punt b) de l'apartat III de l'annex 3 de la Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 20 de febrer de 2023 per la qual es despleguen determinats aspectes dels processos d'admissió i matriculació en els nivells de primer cicle d'educació infantil corresponents al curs escolar 2023-2024 als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics i als centres de la xarxa educativa complementària (BOIB núm. 12, de 26 de gener de 2023), en els termes següents:

On diu:

1.Zona B

-Delimitacions: domicilis inclosos dins la zona B del mapa i, a més:

 

·Sa Mesquida

·Es Murtar

·Llucmaçanes

·Camí de Baix

·Camí de na Ferranda

-Centre que en forma part:

 

07013231

EI Es Passerells

C. de sa Sínia Costabella, s/n, 07702 Maó

Hi ha de dir:

1.Zona B

-Delimitacions: domicilis inclosos dins la zona B del mapa i, a més:

 

·Sa Mesquida

·Es Murtar

·Llucmaçanes

·Camí de Baix

·Camí de na Ferranda

-Centres que en formen part:

 

07013231

EI Es Passerells

C. de sa Sínia Costabella, s/n, 07702 Maó

07001915

CC La Salle

C. de Vassallo, 123-125, 07703 Maó

2.Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 8 de març de 2023

La directora general de Primera Infància,Innovació i Comunitat Educativa Amanda Fernández Rubí