Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

Núm. 171656
Resolució de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni per la qual s'autoritza l’afectació secundària de diferents espais del Centre BIT Raiguer d’Inca a favor de la Direcció General d’Emergències i Interior

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. En data 9 de febrer de 2023, va tenir entrada en la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni, un ofici de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat sol·licitant afectació secundària de dos locals al Parc Bit Es Raiguer, per crear un Observatori dels Riscos Naturals i Emergències, concretament el despatx 21, de 84 m2 i la sala Consell, de 85 m2, per un període de 3 anys, prorrogable per tres mes.

2. La directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni, d'acord amb l'article 45.2 del Decret 127/2005, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, d'11 d'abril, del Patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, va donar trasllat, el 14 de febrer i el 2 de març de 2023, de la petició, a la gerent de l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI), i al conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, perquè manifestessin el seu parer. Consten en el expedient, oficis de data 16 de febrer i 7 de març de 2023 en resposta a dites peticions.

3. El 7 de març de 2023 el Servei de Patrimoni va emetre informe favorable sobre l'expedient de referència.

Fonaments de dret

1.  Els articles 24, 33 i 34, inclosos en la Llei 6/2001, d'11 d'abril, del Patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2.  Els articles 28, 39, 42 i 45, inclosos en el Decret 127/2005, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, d'11 d'abril, del Patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3. El Decret 8/2021, de 13 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, de modificació del Decret 9/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es determina la composició del Govern i s'estableix l'estructura de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

4. El Decret 25/2021, de 8 de març, pel qual es modifica el Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

5. El Decret 14/2021, de 15 de març, pel qual es disposa el cessament i el nomenament d'un alt càrrec de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Autoritzar l'afectació secundària al Centre BIT Raiguer d'Inca, del despatx 21, de 84 m2 i de la sala Consell, de 85 m2, a favor de la Direcció General d'Emergències i Interior, amb la finalitat de crear l' Observatori dels Riscos Naturals i Emergències, per un període de 3 anys, amb la possibilitat de prorrogar-se per 3 anys més.

2. Determinar que aquesta afectació secundària implica la modificació dels percentatges de l'adscripció principal que te l'IDI, quedant inalterades la resta d'afectacions secundàries. El resum de les afectacions és el següent:

- Conselleria d'Administracions Públiques i Modernització el despatx 23A per allotjar les dependències del Servei de Prevenció de Riscs Laborals (0,26% del total).

- Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca el despatx 23B per ubicar el Servei d'Escolarització (0,57% del total).

- Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears els despatxos 23C i 24 per ubicar la seva oficina comarcal (1,82% del total).

- Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears el despatx 20A (0,61% del total).

- Direcció General d'Emergències i Interior, despatx 21 (1,36%) i sala Consell (1,37%)

3. Estipular que l'ús del despatx 21 serà efectiu des de la signatura de l'acta de lliurament, mentre que l'ús de la sala Consell ho serà a partir del 15 de juny de 2023, prèvia signatura de la seva corresponent acta.

4. Establir que aquesta afectació implica l'assumpció, per part de la Direcció General d'Emergències i Interior, de les despeses de manteniment, conservació i qualsevol altre despeses que dimani de la titularitat i del gaudí del bé, així com els tributs i les prestacions patrimonials públiques de qualsevol naturalesa que el gravin, que s'han de satisfer de forma proporcional a l'espai ocupat.

5. Notificar aquesta Resolució a les parts interessades.

6. Publicar la present Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

7. Anotar el contingut d'aquesta Resolució en l'Inventari General de Béns i Drets de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

(Signat electrònicament: 8 de març de 2023)

La directora general Catalina Ana Galmés Trueba