Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Núm. 171779
Resolució de consellera executiva del Departament de Promoció Econòmica i Empresarial, i Cooperació Municipal per a l’aprovació de les bases del Concurs Adlib de Disseny de Moda FUTUR ADLIB Noves Promeses 2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data 08 de març de 2023, la consellera executiva del Departament de Promoció Econòmica i Empresarial, i Cooperació Municipal del Consell Insular d'Eivissa ha dictat la Resolució número 2023000033, per la qual resol:

PRIMER. Aprovar les bases i la convocatòria del Concurs Adlib de Disseny de Moda, FUTUR ADLIB Noves Promeses 2023, per a nous dissenyadors i dissenyadores que consta a l'expedient 2023/00001278H amb CSV 14615535026164474342, i l'extracte de la convocatòria amb CSV 14615534700005545262.

SEGON. Aprovar la dotació econòmica, amb un màxim de SET MIL CINC-CENTS EUROS (7.500,00 €), a càrrec de la partida pressupostària 4220.48100, per a l'abonament dels premis del Concurs Adlib de Disseny de Moda FUTUR ADLIB Noves Promeses de l'any 2023.

TERCER. Publicar les bases del Concurs Adlib de Disseny de Moda FUTUR ADLIB Noves Promeses i la convocatòria de l'any 2023 al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB). Remetre la convocatòria i l'extracte de la convocatòria a la Base de Dades Nacional de Subvencions que en donarà trasllat al Butlletí Oficial de les Illes Balears de l'extracte per a la seua publicació, tal com estableix la normativa vigent de subvencions. L'eficàcia de la convocatòria queda supeditada a la publicació de l'extracte en el BOIB.

QUART. Donar compte de la resolució per la qual s'aproven les bases del Concurs Adlib de Disseny de Moda FUTUR ADLIB Noves Promeses i la convocatòria de l'any 2023 al primer Consell Executiu que es celebri.

 

Eivissa, 9 de març de 2022

La cap de secció d'Indústria del Departament de Promoció Econòmica i Empresarial, i Cooperació Municipal Olga Torres Ribas

 

DOCUMENT 1 BASES DEL CONCURS ADLIB DE DISSENY DE MODA FUTUR ADLIB NOVES PROMESES 2023

El Consell Insular d'Eivissa, amb l'objectiu de divulgar i ampliar la projecció de la moda Adlib i de fomentar l'aparició de nous valors en el món del disseny de moda, així com amb la finalitat de posar a disposició de nous creadors els mitjans per desenvolupar i difondre els seus dissenys, convoca el Concurs Adlib de Disseny de Moda, FUTUR ADLIB Noves Promeses 2023, per a nous dissenyadors i dissenyadores, que es regirà per les següents

BASES

Primera. PARTICIPANTS

Podran participar en aquest concurs tots els dissenyadors i les dissenyadores interessats, no professionals i que, a més, compleixin i acreditin el següents requisits:

- Ser major de 18 anys.

- No exercir, ni haver exercit amb anterioritat, l'activitat del disseny, la confecció i/o la comercialització de moda, de forma professional amb alta com autònom i/o empresa o marca pròpia, en qualsevol de les formes jurídiques possibles.

Segona. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ

- La col·lecció haurà de presentar-se sota un títol.

- No s'estableix cap temàtica específica per al disseny de les col·leccions però, en tot cas, la temàtica elegida haurà de tenir alguna vinculació amb la moda Adlib i l'illa d'Eivissa.

- Cada dissenyador o dissenyadora haurà de presentar propostes que han de ser originals i no haver estat premiades a cap altre certamen, concurs o esdeveniment semblant.

- Cada dissenyador o dissenyadora haurà de presentar una col·lecció formada per sis dissenys. Aquests sis dissenys poden ser tots de dona o quatre de dona i 2 d'home. Els dissenys de dona han de ser de la talla 36/38 i els d'home de la talla 40/42.

Tercera. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER A PARTICIPAR EN EL CONCURS

La documentació necessària per a la participació és la següent:

1. Dossier en format digital (pdf) en el qual s'incloguin els següents documents:

- Fotografies damunt maniquí o model d'un dels dissenys o estilismes de la col·lecció completament confeccionat i 100% acabat, en format jpg.

- Currículum vitae del dissenyador o dissenyadora, on es poden incloure els treballs que s'hagin realitzat abans.

- Escrit/justificant en el qual s'expliqui la inspiració per a la creació de la col·lecció, en una extensió màxima d'un full.

- Presentació en format digital dels sis esbossos/figurins de la col·lecció completa presentada al concurs.

2. Sol·licitud d'inscripció per participar en el concurs, degudament emplenada, segons model que es recull a l'Annex I d'aquestes bases.

3. Compromís de participació en el concurs, degudament emplenada, segons model que es recull a l'Annex II d'aquestes bases.

4. Declaració responsable signada per la persona sol·licitant de no estar sotmès a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat d'obtenir la condició de beneficiari/ària de les subvencions públiques recollides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions econòmiques amb el Consell Insular d'Eivissa i de les altres obligacions tributàries amb Hisenda i amb la Seguretat Social imposades per la normativa vigent, segons model de l'Annex III d'aquestes bases.

Aquesta documentació haurà de presentar-se per registre d'entrada en la Seu electrònica del Consell Insular d'Eivissa: https://seu.conselldeivissa.es

La documentació requerida també podrà presentar-se en qualsevol de les formes previstes en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre. En aquest cas, s'haurà de comunicar per email, en el termini màxim de tres dies des del registre, adjuntant document pdf del justificant oficial del registre de la sol·licitud a: futuradlib@adlibibiza.es.

Quarta. INSCRIPCIONS. LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ

Les persones interessades a participar-hi, hauran de presentar la documentació especificada al punt tercer d'aquestes bases davant el Consell Insular d'Eivissa, en la Seu electrònica del Consell Insular d'Eivissa o en qualsevol de les formes previstes en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú.

El termini per a la presentació de les propostes començarà al dia següent de la publicació de l'extracte d'aquestes bases al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i finalitzarà el 16 d'abril de 2023.

No seran admeses a tràmit les sol·licituds que es presentin fora dels terminis establerts, resolent-se la seua inadmissió, que haurà de ser notificada a les persones interessades en els termes previstos en els articles 42 i 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de 2015, del procediment administratiu comú.

Cinquena. ESMENA

Es publicarà al tauler d'anuncis de la seu electrònica del Consell Insular d'Eivissa (seu.conselldeivissa.es) la llista de persones que han d'esmenar la seua sol·licitud. A la llista que es publiqui, s'inclourà el número del document que s'ha d'esmenar i aportar, d'acord amb la numeració establerta a la base tercera de la present convocatòria.

El/la sol·licitant ha d'esmenar la seua sol·licitud en el termini màxim de cinc dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la data de la publicació de la llista al tauler d'anuncis de la seu electrònica del Consell Insular d'Eivissa. En cas de no esmenar dins aquest termini, se'l tindrà per desistit de la seua petició, amb una resolució prèvia, en els termes establerts en l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú.

 

Sisena. SELECCIÓ DELS DISSENYADORS O DISSENYADORES PARTICIPANTS A LA FINAL

Un comitè format per un mínim de tres persones seleccionarà, d'acord amb els criteris establerts, els dissenyadors i dissenyadores finalistes del present concurs.

El comitè estarà format per representants del Departament de Promoció Econòmica i Empresarial, i Cooperació Municipal del Consell Insular d'Eivissa, del professorat dels tallers de patronatge i confecció del Consell Insular d'Eivissa i professionals del sector de la moda d'Eivissa.

El comitè seleccionarà un total de sis concursants per a la final. La llista de concursants que hagin estat seleccionats/ades com a finalistes es publicarà al tauler d'anuncis de la seu electrònica del Consell Insular d'Eivissa (seu.conselldeivissa.es).

La selecció es realitzarà atorgant fins un màxim de 15 punts, d'acord amb els criteris i valoració següents:

1. Creativitat en el disseny: originalitat. Màxim de 5 punts.

2. Cohesió del disseny amb la inspiració. Màxim de 5 punts.

3. Vinculació de la temàtica de la col·lecció amb la moda Adlib i l'illa d'Eivissa. Màxim 5 punts.

Els dissenyadors i dissenyadores seleccionats presentaran la seua col·lecció en passarel·la, en la desfilada que tendrà lloc en el marc de la Passarel·la Adlib, on un jurat de reconegut prestigi professional designarà el dissenyador guanyador o la dissenyadora guanyadora del concurs.

Setena. JURAT

Els dissenyadors seleccionats presentaran la seua col·lecció en passarel·la, en la desfilada que tendrà lloc en el marc de la Passarel·la Adlib.

El jurat del concurs estarà integrat per un/a president/a i un màxim de sis vocals, format per professionals i representants del món de la moda, representants institucionals i representants del Departament de Promoció Econòmica i Empresarial, i Cooperació Municipal del Consell Insular d'Eivissa.

Exercirà les funcions de secretari/ària, amb veu però sense vot, un/a funcionari/ària del Departament de Promoció Econòmica i Empresarial, i Cooperació Municipal del Consell Insular d'Eivissa.

Correspondrà al jurat seleccionar la col·lecció guanyadora i emetre el seu veredicte fent constar en acta la puntuació obtenguda per a cada proposta. Els acords es prendran per majoria simple i, en cas d'empat, decidirà el vot de qualitat de la Presidència.

Vuitena. VEREDICTE

El jurat valorarà la col·lecció segons els criteris següents:

1. Creativitat en el disseny: originalitat i com s'ha inclòs la inspiració en el disseny.

2. Qualitat de la confecció: complexitat i acabats.

3. Harmonia, cohesió i valoració del resultat final de la col·lecció.

Cadascun dels tres criteris es valorarà de l'1 al 10, sent 1 la puntuació més baixa i 10 la més alta. La col·lecció podrà obtenir un màxim de 30 punts.

Novena. PREMIS

La quantitat econòmica destinada a aquesta convocatòria és de SET MIL CINC-CENTS EUROS (7.500,00 €) a càrrec de la partida 4220.48100 que es distribuiran de la següent manera:

1. PREMI ALS FINALISTES:

Cada finalista rebrà un import de NOU-CENTS CINQUANTA EUROS (950,00 €) per la seua participació a la desfilada final del concurs.

Aquesta participació s'acreditarà amb l'acta que s'estengui de la final del concurs.

El premi per a finalistes no és compatible amb el premi que s'atorgui al guanyador o la guanyadora. No obstant, sí serà compatible amb qualsevol altre premi o ajuda que pugui rebre la persona finalista pel mateix objecte en altres convocatòries posteriors a la present.

El Consell Insular d'Eivissa abonarà l'import per concepte de participació abans esmentat que, atenent el nombre màxim de finalistes, serà d'una quantia màxima de CINC-MIL SET-CENTS EUROS (5.700,00 €), en el cas que el premi guanyador quedi desert.

A l'import del premi se li aplicaran les retencions establertes per la legislació vigent.

2.- PREMI AL GUANYADOR O LA GUANYADORA:

S'estableix un premi de DOS MIL SET-CENTS CINQUANTA EUROS (2.750,00 €) per al guanyador o la guanyadora del concurs.

El Consell Insular d'Eivissa abonarà l'import en concepte del premi abans esmentat, amb una quantia màxima de DOS MIL SET-CENTS CINQUANTA EUROS (2.750,00 €), una vegada estesa l'acta amb el veredicte del jurat de la final del concurs.

El premi que s'atorgui al guanyador o la guanyadora no és compatible amb el premi que es rep per haver estat seleccionat com a finalista. No obstant, sí serà compatible amb qualsevol altre premi o ajuda que pugui rebre la persona guanyadora pel mateix objecte en altres convocatòries posteriors a la present.

A l'import del premi se li aplicaran les retencions establertes per la legislació vigent.

El lliurament del premi al guanyador o la guanyadora es realitzarà en un acte públic, en el marc de la Passarel·la Adlib.

Desena. CONDICIONS

El fet de participar en aquest concurs suposa, per part del dissenyador o la dissenyadora, l'acceptació d'aquestes bases, de manera que quedaran excloses les propostes que no compleixin els requisits establerts. Així mateix, serà motiu d'exclusió la falsedat de les dades aportades, fet que suposarà també, en el seu cas, el reintegrament de l'import del premi.

Onzena. DRETS D'IMATGE

La participació en el concurs i, en el seu cas, l'acceptació del premi per part del guanyador o la guanyadora, suposa l'autorització expressa per la seua part de la cessió dels seus drets d'imatge pel que fa a la utilització, la publicació i la reproducció per part del Consell Insular d'Eivissa de la seua imatge i el seu nom en qualsevol tipus de publicitat o activitat promocional.

Així mateix, la col·lecció que resulti premiada quedarà a disposició del Consell Insular d'Eivissa, per a possibles participacions en esdeveniments de moda. El Consell Insular d'Eivissa en tendrà lliure disposició per tal que pugui ser fotografiada i utilitzada en altres desfilades o com a part de la seua promoció i màrqueting en el mercat local, nacional i estranger durant l'any següent al del concurs.

En aquest sentit, el Consell Insular d'Eivissa tendrà el dret de reproducció de les creacions, mitjançant qualsevol mitjà i forma, així com a comunicar públicament les creacions, amb finalitat publicitària o promocional, en qualsevol mitjà o sistema tècnic o tecnològic (Internet, televisió, telefonia, projecció, fotografia, etc.).

Aquesta cessió d'ús no suposarà cap cost al Consell Insular d'Eivissa ni generarà cap dret econòmic al dissenyador o dissenyadora.

Dotzena. RESOLUCIÓ I PAGAMENT DELS PREMIS

La instrucció de l'expedient administratiu correspon al Departament de Promoció Econòmica i Empresarial, i Cooperació Municipal del Consell Insular d'Eivissa, que farà d'ofici totes les actuacions necessàries per determinar, saber i comprovar les dades en virtut de les quals s'ha de resoldre la concessió dels premis.

La concessió i l'abonament de les ajudes es realitzarà mitjançant resolució de la consellera executiva del Departament de Promoció Econòmica i Empresarial, i Cooperació Municipal del Consell Insular d'Eivissa.

L'abonament dels imports dels premis a cada finalista i al guanyador o la guanyadora del concurs es farà al número de compte bancari facilitat al Consell Insular d'Eivissa, mitjançant la seu electrònica del Consell Insular d'Eivissa, on s'aportarà el document següent:

- Imprès de sol·licitud d'alta com a creditor del Consell Insular per a realitzar transferència bancària, expedit necessàriament a nom del/de la sol·licitant i segellat per l'entitat bancària. Podreu trobar aquest document a la Seu electrònica del Consell Insular d'Eivissa, a l'Àmbit Tresoreria, seleccionant el tràmit: Sol·licitud d'alta o modificació com a creditor del Consell Insular a efectes econòmics.

Aquest imprès no caldrà presentar-lo en cas que s'hagi presentat anteriorment al Consell Insular d'Eivissa i no s'hagi produït cap canvi en les dades aportades en el seu moment.

 

​​​​​​​Tretzena. OBLIGACIONS DELS PARTICIPANTS

Cadascuna de les peces de vestir i accessoris hauran de dur, a l'interior, una etiqueta que identifiqui el nom de la persona concursant.

Les col·leccions es lliuraran el mateix dia del concurs i cada conjunt haurà d'anar amb penjador i acompanyat del nom de la col·lecció.

Els treballs no premiats hauran de ser retirats pel participant el mateix dia de la desfilada de la final del concurs.

Es realitzarà un vídeo promocional del concurs de l'any 2023 que serà publicat als mitjans online de promoció de la marca Adlib i s'utilitzarà com a promoció del concurs en qualsevol suport i medi que el titular de la marca consideri adient.

L'obligació de difusió i publicitat dels imports rebuts pels finalistes d'acord amb els articles 11.i) i 34.4 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions i de l'article 18 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es farà a través de la comunicació, la promoció i la publicitat que faci el Consell Insular d'Eivissa de les accions a les quals han de participar els finalistes, així com mitjançant la publicació en la Bases de Dades Nacional de Subvencions.

Catorzena. RESPONSABILITAT DEL CONSELL INSULAR D'EIVISSA

El Consell Insular d'Eivissa no es farà responsable dels deterioraments de les peces de vestir derivats del seu ús durant la desfilada (descosits, botons despresos, taques de maquillatge i diferents danys que puguin rebre els materials entregats com a conseqüència del seu transport, manipulació, emmagatzematge o similar). Així mateix, tampoc es farà responsable de la pèrdua dels dissenys durant el seu trasllat a l'illa d'Eivissa o els seus retorns al o a la dissenyador/a, en cas d'enviament mitjançant transportista.

Quinzena. ATENCIÓ A PARTICIPANTS

Per a qualsevol dubte o aclariment en relació amb les presents bases i el desenvolupament del concurs, es podran dirigir al correu electrònic del Consell Insular d'Eivissa següent: futuradlib@adlibibiza.es.

Setzena. PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb l'establert a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell d'Europa, de 27 d'abril de 2016, en relació amb la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (DOUE 4-5-2016), i a la resta de legislació vigent en aquesta matèria us informam que les dades de caràcter personal que ens proporcioneu a través d'aquesta convocatòria s'incorporaran al fitxer de titularitat del Consell Insular d'Eivissa amb la finalitat de tramitar les sol·licituds del present concurs i no podran usar-se per a cap altra finalitat diferent a la mencionada.

Les persones titulars de les dades objecte de tractament podran exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat, cancel·lació i oposició, (https://seu.conselldeivissa.es) dirigint escrit, de forma electrònica o presencial, segons correspongui, al Consell Insular d'Eivissa, av. d'Espanya, 49, 07800 Eivissa. Així mateix, tenen el dret a presentar reclamació davant l'autoritat de control.

Dissetena. RÈGIM D'INFRACCIONS I SANCIONS

El règim d'infraccions i sancions administratives aplicables serà l'establert en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en el títol V del text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

Tot això sense perjudici de les responsabilitats penals o civils en què es pugui incórrer.

Divuitena. RÈGIM JURÍDIC

Aquesta convocatòria es regirà per les disposicions contengudes a les seues bases, i per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; per la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic; pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, i per la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu Reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, en tot allò que sigui d'aplicació, i la resta de normativa aplicable.

Dinovena. DRET DE CANCEL·LACIÓ O MODIFICACIÓ DEL CONCURS

El Consell Insular d'Eivissa es reserva el dret de cancel·lar o modificar aquest concurs, en forma total o parcial, quan es produeixin circumstàncies no imputables a aquest i no previstes a les bases.

 

​​​​​​​Vintena. PUBLICITAT I VIGÈNCIA

Aquestes bases deroguen qualsevol altres anteriors que contradiguin allò establert per les mateixes.

Les bases de la present convocatòria s'enviaran a publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i, una vegada publicades, en compliment del que disposen els articles 17.3, 18 i 20.8 de la Llei 38/2003, general de subvencions, s'enviarà la convocatòria i un extracte d'aquesta a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que en donarà trasllat de l'extracte al BOIB.

L'eficàcia de la convocatòria queda supeditada a la publicació de l'extracte en el BOIB.

 

ANNEX I SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ

CONCURS ADLIB DE DISSENY DE MODA, FUTUR ADLIB NOVES PROMESES 2023

Dades personals del/de la sol·licitant

[És necessari proporcionar totes les dades sol·licitades]

Nom i cognoms:

DNI:

Data de naixement:

Edat:

Adreça:

Municipi:

Codi Postal:

Província:

Correu electrònic:

Telèfon 1:                                                                     Telèfon 2:

Dades de la col·lecció presentada

Títol de la col·lecció:

Escola (en el cas de cursar estudis de disseny):

DECLAR:

1. Que les dades que figuren en aquesta sol·licitud són certes i som l'autor/a de la col·lecció inscrita.

2. Que la col·lecció no ha estat premiada en cap altre concurs.

3. Que conec i compleix els requisits establerts en la convocatòria del concurs i en les seues bases.

4. Que autoritz el Consell Insular d'Eivissa a reproduir, totalment o parcialment i en la forma que consideri oportuna, la col·lecció inscrita.

5. Que no exerceix, ni he exercit amb anterioritat l'activitat del disseny, la confecció i/o la comercialització de moda, de forma professional com a autònom o amb empresa pròpia en qualsevol de les seves formes jurídiques.

6. Que he llegit i accept les bases de la convocatòria.

..........................., ......... d........................... de 2023

[Firma]

TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

Les dades dels participants s'incorporaran a un fitxer del Consell Insular d'Eivissa i seran tractats per atendre la vostra sol·licitud de participació en aquest certamen, d'acord amb el que preveu la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personal i garantia de drets digitals.

Igualment, les dades personals de les persones participants només es comunicaran a tercers quan sigui necessari per imperatiu legal o amb el seu consentiment previ. En aquest sentit, i en cas d'haver de gestionar desplaçaments i allotjaments, les dades necessàries per aquesta finalitat seran comunicades a les agències de viatges encarregades de les tramitacions de passatges i reserves, així com a les empreses els serveis de les quals s'incloguin en aquests viatges i reserves, com empreses de transport i hotels. D'altra part, si no és que la persona afectada indiqui la seua voluntat contrària, les seues dades podran ser comunicades als organismes o entitats patrocinadores del certamen. Finalment, es difondran els noms de les persones guanyadores i finalistes i es facilitaran les dades de contacte als mitjans de comunicació i premsa. Qualsevol persona interessada pot exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant un escrit i una còpia del seu DNI al Consell Insular d'Eivissa (av. d'Espanya, 49, 07800 Eivissa).

 

ANNEX II COMPROMÍS DE PARTICIPACIÓ

CONCURS ADLIB DE DISSENY DE MODA, FUTUR ADLIB NOVES PROMESES 2023

El/La participant ___________________________________________________

amb DNI _________________________________________________________

es compromet a la presentació de la col·lecció___________________________

________________________________________________________________

en el cas de ser seleccionat/ada per presentar la seua col·lecció, en el marc de les activitats de la passarel·la de la moda Adlib.

_____________, ___________ de ______________ de 2023

[Firma]

 

ANNEX III DECLARACIÓ RESPONSABLE

CONCURS ADLIB DE DISSENY DE MODA, FUTUR ADLIB NOVES PROMESES 2023

El Sr./La Sra._____________________________________________________

amb DNI/NIE número ______________________________________________

Domicili a________________________________________________________

CP_____________________________________________________________

Telèfon__________________________________________________________

Adreça electrònica_________________________________________________

Declara responsablement

- Que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per poder sol·licitar subvenció davant aquesta Corporació i no incorr en cap de les circumstàncies de prohibicions que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, per ser-ne beneficiari/ària, i em compromet a mantenir el compliment de les anteriors condicions durant el període de temps inherent al dit reconeixement o exercici, i en el cas que hi hagi alguna variació, a comunicar-ho a aquesta administració en el termini no superior a tres dies.

- Que em trob al corrent les obligacions davant l'Administració tributària (estatal i autonòmica), davant la Seguretat Social i davant la hisenda del Consell Insular d'Eivissa, segons l'establert a la normativa vigent (Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques) per obtenir el reconeixement d'un dret o facultat o per al seu exercici; dispòs de la documentació que així ho acredita, i la pos a disposició de l'administració quan em sigui requerida; així mateix, em compromet a mantenir el compliment de les anteriors obligacions durant el període de temps inherent al dit reconeixement o exercici, i en el cas que hi hagi alguna variació, a comunicar-ho a aquesta administració en el termini no superior a tres dies.

- Autoritz l'òrgan instructor perquè, d'acord amb el que estableix la disposició addicional tercera de la Llei 24/2005, de 18 de novembre, de reformes per a l'impuls de la productivitat, pugui demanar la certificació telemàtica justificativa meua que em trob al corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant l'Administració de l'Estat i Autonòmica, davant la Seguretat Social i davant la hisenda del Consell Insular d'Eivissa.

[Firma]

_____________, ___________ de ______________ de 2023