Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE PALMA

EMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

Núm. 172164
Proposta acord desestimació al·legacions presentades i aprovació definitiva de l’exercici de l’activitat econòmica d’instal·lació, gestió, explotació i manteniment integral de la xarxa pública municipal de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple d'aquest Ajuntament, en sessió celebrada en data 26/01/2023, va adoptar el següent acord núm. 20230126_01_013:

1.- Desestimar l' escrit d' al·legacions presentat pel Sr. Arturo Pérez de Lucía, actuant en nom i representació de” La Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica”,  amb CIF G85955482, i amb domicili social, a efectes de notificacions, a l'  Av. de Brasil, 29, 28020 Madrid; presentat el passat dia 2 de gener de 2023, i registrat dia 5 de gener de 2023, amb núm. de registre d'entrada REGAGE23e00000862747, davant l'aprovació inicial de  l'activitat econòmica d'instal·lació, gestió, explotació i manteniment integral de la xarxa pública municipal de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, d'acord amb l'informe tècnic-jurídic emès pels tècnics responsables d' EMAYA, de data 12 de gener de 2023 i que s'annexa al present.

2.- Desestimar l' escrit d' al·legacions presentat per la Sra. Maria del Carmen Planas, actuant en nom i representació  de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares amb CIF G07057896 i amb domicili fiscal, a efectes de notificacions, al Carrer Aragó, 215.2, 07008, Palma; presentat el passat 3 de gener de 2023 i registrat dia 10 de gener de 2023, amb núm. de registre d'entrada  REGAGE23e00001687612, davant l'aprovació inicial de  l'activitat econòmica d'instal·lació, gestió, explotació i manteniment integral de la xarxa pública municipal de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, atès que, encara que es va presentar fora de termini, els seus arguments son idèntics a l' anterior.

3.- Aprovar definitivament l' exercici de l'activitat econòmica d'instal·lació, gestió, explotació i manteniment integral de la xarxa pública municipal de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics i disposar la seva publicació al BOIB.

 

 Palma, 12 de gener de 2023

La tècnica superior de l'àrea de Medi Ambient i Benestar Animal Amparo Cañellas Blanes

Assabentat i conforme, El regidor de l'àrea de Medi Ambient i Benestar animal Ramón V. Perpinyà Font