Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

Núm. 172036
Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe ambiental estratègic sobre lla Modificació Puntual de les Número 20 del PGOU d'Es Castell relativa a la modificació del traçat de la intersecció del C/Sant Josep amb el Carrer Stuart, Es Castell, Menorca. (Exp. 91e/2022)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Vist l'informe tècnic amb proposta de resolució de dia 19 de gener de 2023, i d'acord amb l'article 8.1.a) del Decret 3/2022, de 28 de febrer, pel qual s'aproven l'organització, les funcions i el règim jurídic de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears (CMAIB) (BOIB núm. 31 d'1 de març de 2022),

RESOLC FORMULAR

L'informe ambiental estratègic sobre la Modificació Puntual de les Número 20 del PGOU d'Es Castell relativa a la modificació del traçat de la intersecció del C/Sant Josep amb el Carrer Stuart, Es Castell, Menorca , en els termes següents:

1. Determinació de subjecció a avaluació ambiental i tramitació

L'ajuntament des Castell en data 14 de juny de 2022, sol·licita a la CMAIB l'informe mediambiental preceptiu per a la tramitació mitjançant ofici de tramesa de la documentació necessària per a la modificació puntual núm. 20 del PGOU des Castell.

La Modificació puntual es tramita com una avaluació ambiental estratègica simplificada, ja que està inclosa en l'apartat 2 de l'article 6 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'Avaluació Ambiental i la tramitació a seguir és la que s'estableix a l'article 29 i següents de la Llei. Segons el Decret legislatiu 1/2020, de 28 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'avaluació ambiental de les Illes Balears, en el seu article 12 d'àmbit d'aplicació de l'avaluació ambiental estratègica s'ha d'entendre com una modificació que estableix l'ús, d'un àmbit concret de reduïda extensió en l'àmbit municipal.

2. Descripció i ubicació de la modificació puntual

La MP núm. 20 de les NNSS té per objecte modificar el traçat de la intersecció entre el carrer Sant Josep i el carrer Stuart al nucli de població des Castell, al proposar el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible del municipi modificar el sentit de circulació i fer les voravies més amples en aquest punt concret.

Afecta a una zona d'extensió molt reduïda dins l'àmbit municipal, exactament només afectarà a la delimitació de la parcel·la cadastral número 055250IFEII05S000IFX, de 1.030, 85 m2 de superfície i on avui en dia s'hi ubica el centre de Salud bàsica. La modificació proposada reduirà en 97,5 m2 la superfície de la parcel·la qualificada com a sistema general d'equipament, afectant exclusivament a la zona verda enjardinada i no afectarà l'edificació, per passar-se a qualificar com a sistema local viari. El sistema d'equipaments passarà a tenir 933,35 m2. La modificació afecta a sòl urbà consolidat.

3. Consultes a les administracions públiques afectades i persones interessades

Segons l'article 22.7 del Text Refós de la Llei d'Avaluació Ambiental de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 1/2020, «Si l'òrgan ambiental valora que de la documentació aportada se'n desprèn de manera inequívoca que el projecte no té efectes significatius sobre el medi ambient, podrà formular directament l'informe d'impacte ambiental sense sotmetre'l a la fase de consultes.»

4. Anàlisi dels criteris de l'annex V de la Llei 21/2013 i avaluació dels efectes previsibles

Una vegada analitzats els criteris de l'annex V de la Llei 21/2013 d'AA, es preveu que aquesta modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana no pugui tenir efectes significatius sobre el medi ambient, sempre que la modificació puntual sigui en els termes descrits en la memòria justificativa de la MP nº20 del PGOU d'Es Castell consistent en la modificació del traçat de la intersecció entre el carrer Sant Josep i el carrer Stuart al nucli de població des Castell (Urban·a, arquitectura planejament i gestió urbanística) Abril 2022 i que es duguin a terme les mesures i el seguiment del pla descrits en document ambiental (Urban·a, arquitectura planejament i gestió urbanística) Juny 2022.

 

La modificació puntual no suposa increment de població i millora l'accessibilitat del carrer i els recorreguts de vianants, redefineix el traçat de la intersecció. No és d'esperar que l'execució d'aquesta obra produeixi efectes ambientals significatius, s'hauran de realitzar mesures destinades a minvar efectes com el renou, emissions de partícules i pols en suspensió durant les obres d'execució.

Conclusions de l'Informe Ambiental Estratègic

Primer. No subjectar a avaluació ambiental estratègica ordinària, la Modificació Puntual de les Número 20 del PGOU d'Es Castell relativa a la modificació del traçat de la intersecció del C/Sant Josep amb el Carrer Stuart, Es Castell, Menorca, atès que no tendrà efectes significatius sobre el medi ambient d'acord amb els criteris de l'annex V de la Llei 21/2013. Sempre que la modificació proposada sigui aquella descrita a la memòria justificativa de la MP nº20 del PGOU d'es Castell consistent en la modificació del traçat de la intersecció entre el carrer Sant Josep i el carrer Stuart al nucli de població des Castell (Urban·a, arquitectura planejament i gestió urbanística) Abril 2022 i que es duguin a terme les mesures preventives, correctores o compensatòries així com el seguiment de l'obra descrits en document ambiental (Urban·a, arquitectura planejament i gestió urbanística) Abril-Juny 2022, a més a més, de les següents condicions:

  • L'ampliació de la secció del carrer s'haurà de dur a terme amb paviments de drenatge sostenible per tal d'evitar l'efecte d'illa de calor. A més a més, a fi d'estar més ben preparats per les pluges i millorar la seva captació s'haurien d'habilitar Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible (SUDS) en tot el sistema de recollida de pluvials i clavegueram separatives.

  • S'hauran d'evitar al màxim l'emissió de contaminants. Es farà una estimació de l'emissió de CO2 generat durant la fase de construcció.

  • Respecte de la maquinària i equips d'obra durant el seguiment ambiental hauran de protegir el confort ambiental diürn i vigilar els nivells de generació de renous, gasos i pols. Així com realitzar una comprovació de la maquinària i equips en la planificació de les obres, mesures periòdiques a la fase d'execució i triar la maquinària i equips més adequats per a la feina que disposin de sistemes silenciadors i amb nivells baixos de renou i emissions de gasos. Es recomanen les mesures indicades a la Guia de prevenció de la contaminació atmosfèrica al sector de la construcció:

    • ​​​​​​​http://www.caib.es/sites/atmosfera/ca/d/guia_de_prevencia_de_lacontaminacia_atmosfarica:alsector_de_la_construccia/

  • L'enllumenat públic, en cas d'instal·lar-ne, serà aquell de més baix consum energètic en el moment de l'execució i tendrà en compte la contaminació lumínica.

  • La secció del carril designat per a vianants haurà d'acomplir la normativa vigent d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i la utilització dels espais públics urbanitzats.

  • L'Ajuntament ha de vetllar pel compliment de les mesures en les fases de disseny, execució i funcionament.

Es recorda:

El compliment de la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica pel que fa al nombre de places de l'aparcament que haurà de disposar de punts de recàrrega de vehicle elèctric d'acord amb la normativa.

Atès que aquesta MP del PGOU es realitza pel compliment d'algunes propostes del PMUS es recorda allò que es va informar en la tramitació de l'Avaluació Ambiental Estratègica de l'Avançament del Pla Parcial PA I «Nou Repòs del Rei»

Segon. Es publicarà el present informe ambiental al Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb el que disposa l'article 31.3 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'Avaluació Ambiental. A més, es donarà compte al Ple de la CMAIB i al subcomitè tècnic d'Avaluació d'Impacte Ambiental (AIA).

Tercer. L'informe ambiental estratègic perdrà la seva vigència i cessarà en la producció dels efectes que li són propis si, una vegada publicat en el BOIB, no s'hagués procedit a l'aprovació del pla o programa en el termini màxim de quatre anys des de la publicació, d'acord amb el que disposa l'article 31.4 de la Llei 21/2013.

Quart. L'informe ambiental estratègic no serà objecte de cap recurs, sense perjudici del que, si és el cas, escaigui en via administrativa o judicial davant de l'acte d'aprovació del pla o programa, d'acord amb el que disposa l'article 31.5 de la Llei 21/2013.

Cinquè. Aquesta resolució s'emet sense perjudici de les competències urbanístiques, de gestió o territorials de les administracions competents i de les autoritzacions o informes necessaris per a l'aprovació.

 

​​​​​​​(Signat electrònicament: 8 de març de 2023)​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​La secretària general Catalina Inès Perelló Carbonell Per suplència del president de la CMAIB ​​​​​​​(BOIB núm. 26, de 28/02/2023)