Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Decret de Presidència núm. 2023000461. Cessament dels consellers executius i de les conselleres executives

    Número de registre 6158 - Pàgina 36947

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Nomenament de personal eventual

    Número de registre 6146 - Pàgina 36948

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Nomenament de personal eventual

    Número de registre 6152 - Pàgina 36949

  • AJUNTAMENT D'ESPORLES

   • Nomenament de tinents de batlia

    Número de registre 6184 - Pàgina 36950

  • AJUNTAMENT D'ESPORLES

   • Nomenament dels membres de la Junta de Govern Local

    Número de registre 6185 - Pàgina 36951

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Nomenament de personal eventual de l'Ajuntament d'Inca

    Número de registre 6174 - Pàgines 36952-36953

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Nomenament de personal eventual de l'Ajuntament d'Inca

    Número de registre 6175 - Pàgines 36954-36955

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Nomenament de personal eventual de l'Ajuntament d'Inca

    Número de registre 6176 - Pàgines 36956-36957

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Nomenament de personal eventual de l'Ajuntament d'Inca

    Número de registre 6177 - Pàgines 36958-36959

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Constitució de la Junta de Govern Local, nomenament dels tinents de batle i delegació de competències de Batlia

    Número de registre 6099 - Pàgines 36960-36961

  • AJUNTAMENT DE MURO

   • Resolució de batlia per la qual es nomenan als tinents de batle de l'Ajuntament de Muro

    Número de registre 6194 - Pàgina 36962

  • AJUNTAMENT DE MURO

   • Resolució batlia per la qual es nomenan als membres de la Junta de Govern de l'Ajuntament de Muro

    Número de registre 6195 - Pàgina 36963

  • AJUNTAMENT DE MURO

   • Resolució del batle per la qual s'aprova nomenament personal eventual

    Número de registre 6197 - Pàgina 36964

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Secretaria General del Ple. Decret de batlia núm. 202311878, de dia 19 de juny de 2023, de nomenament de tinents de batle

    Número de registre 6187 - Pàgina 36965

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Cessament del Personal Eventual

    Número de registre 6183 - Pàgina 36966

  • ENTITAT LOCAL MENOR DE PALMANYOLA

   • Nomenament tinent de batle de l'Entitat Local Menor de Palmanyola legislatura 2023-2027

    Número de registre 6206 - Pàgina 36967

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA D'ESTRATÈGIA TURÍSTICA DE LES ILLES BALEARS

   • Correcció d’errors de la Resolució del director de l’AETIB per la qual s’aprova la llista definitiva d’aspirants que han superat el procés selectiu pel sistema de concurs de mèrits i assignació de les places L03500009 - L0350000A-L0350000C-L0350000F i L0349000A de la categoria Grup B en la convocatòria de concurs de mèrits del procés d’ estabilització (BOIB núm. 77), i de la Resolució del director de l'AETIB per la qual s'aprova la llista definitiva d'aspirants que han superat el procés selectiu pel sistema de concurs de mèrits de les places L03490007 i L0349000D de la categoria Grup A en la convocatòria de concurs de mèrits del procés d' estabilització (BOIB núm. 73)

    Número de registre 6200 - Pàgines 36968-36969

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual, en compliment de l’estimació de diversos recursos de reposició, es modifiquen les llistes definitives de persones aspirants admeses i les llistes provisionals de mèrits al·legats del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número de registre 6172 - Pàgines 36970-36972

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora gerent de l’Escola Balear de l’Administració Pública, per la qual es modifica la llista de persones aspirants seleccionades al concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala humanística i de ciències socials, especialitat educació social, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l’illa de Mallorca

    Número de registre 6173 - Pàgines 36973-36980

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 23 de juny de 2023 per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de coordinador/a del Servei d'Urgències d'Atenció Primària (SUAP) d’Escola Graduada de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca

    Número de registre 6179 - Pàgines 36981-36982

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 23 de juny de 2023 per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel sistema de concurs específic de mèrits, del lloc de treball de cap de secció de Selecció i Provisió i de Gestió de Recursos Humans de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca

    Número de registre 6180 - Pàgines 36983-36984

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 23 de juny de 2023 per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel sistema de concurs específic de mèrits, del lloc de treball de cap de grup de Selecció i Provisió de personal sanitari A1 de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca

    Número de registre 6181 - Pàgines 36985-36986

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 23 de juny de 2023 per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel sistema de concurs específic de mèrits, del lloc de treball de cap de grup d’Atenció a l’usuari i de Gestió d’informació i documentació clínica de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca

    Número de registre 6182 - Pàgines 36987-36988