Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 415458
Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 23 de juny de 2023 per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel sistema de concurs específic de mèrits, del lloc de treball de cap de grup d’Atenció a l’usuari i de Gestió d’informació i documentació clínica de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1.El dia 9 de març de 2023 es va publicar en el portal corporatiu del Servei de Salut de les Illes Balears i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 30 la Resolució del director gerent d'Atenció Primària de Mallorca de 27 de febrer de 2023 per la qual es convoca la provisió, pel sistema de concurs específic de mèrits, del lloc de treball de cap de grup d'Atenció a l'usuari i de Gestió d'informació i documentació clínica de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca.

2. El dia 23 de maig de 2023 es va publicar en el portal corporatiu del Servei de Salut de les Illes Balears la Resolució del director gerent d'Atenció Primària de Mallorca per la qual s'aprova la llista provisional de persones admeses i excloses, amb la causa d'exclusió, de la convocatòria.

3. El dia 8 de juny de 2023 es va publicar en el portal corporatiu del Servei de Salut de les Illes Balears la Resolució del director gerent d'Atenció Primària de Mallorca per la qual s'aprova la llista definitiva de persones admeses i excloses, amb la causa d'exclusió, i la llista provisional de puntuacions obtingudes per les persones admeses de la convocatòria, de la qual en resultava el següent:

CAP DE GRUP D'ATENCIÓ A L'USUARI I DE GESTIÓ D'INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ CLÍNICA

ASPIRANTS

A) MÈRITS GENERALS DE CONSIDERACIÓ NECESSÀRIA

B) MÈRITS ESPECÍFICS RELACIONATS AMB EL LLOC DE FEINA

PUNTUA-CIÓ TOTAL MÈRITS (A + B)

ANTIGUITAT

NIVELL DE CONEIXEMENTS DE CATALÀ

GRAU DE CARRERA PROFESSIONAL

ESTUDIS ACADÈMICS, FORMACIÓ POSTGRADUADA I CURSOS FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PROFESSIONAL

TOTAL MÈRITS A)

CURRÍCULUM PROFESSIONAL

ENTREVISTA PERSONAL

TOTAL MÈRITS B)

Beatriz García Jiménez

18

3

3,5

 

3,65

28,15

15

19

34

62,15

Bernardo Haro Matas

18

3

13,5

4,56

39,06

28,8

14

42,8

81,86

Mª del Carmen Lorente Camiña

18

4

0

4,99

26,99

15

17,52

32,52

59,51

Juan Miguel López García

18

3

0

6,64

27,64

15

16,42

31,42

59,06

4. Una vegada transcorregut el termini de set dies hàbils comptadors des de l'endemà de la data de publicació de la resolució esmentada en el punt anterior per a presentar al·legacions, sense que consti que se n'hagi presentat cap, es dicta la resolució definitiva del concurs.

Fonaments de dret

1. Acord del Consell de Govern de 30 de maig de 2022 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 13 de maig de 2022 pel qual es regula el sistema de provisió de llocs de feina del personal estatutari de gestió i serveis del Servei de Salut de les Illes Balears.

2. Disposició transitòria segona de la Llei 4/2016, de 6 d'abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l'ús del català en l'àmbit de la funció pública.

3. Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 29 de març de 2023 de modificació de la plantilla orgànica de personal estatutari de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca.

Per tot això, dicto la següent

Resolució

1. Adjudicar la provisió, pel sistema de concurs específic de mèrits, del lloc de treball de cap de grup d'Atenció a l'usuari i de Gestió d'informació i documentació clínica de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca al senyor Bernardo Haro Matas, amb DNI ***5054*K.

2. La persona designada ha de prendre possessió del lloc adjudicat dins del termini màxim d'un mes a partir de l'endemà de la publicació de la resolució definitiva del concurs en el BOIB. En aquells casos en què la persona adjudicatària ho sol·liciti i sempre que es justifiqui degudament, l'òrgan convocant pot concedir una pròrroga del termini esmentat.

Si, per qualsevol motiu, la persona designada no pren possessió del lloc adjudicat, l'òrgan competent per resoldre podrà, si escau, designar la persona candidata que, després de la valoració de mèrits, la seguís per ordre de puntuació.

3. La persona nomenada no podrà participar en els concursos de provisió de llocs durant un termini mínim de dos anys comptadors des del dia en què prengui possessió del lloc, excepte en els supòsits de remoció o supressió del lloc de feina, de redistribució d'efectius o altres supòsits de mobilitat forçosa.

4. Els efectes econòmics i administratius del nomenament només es produiran una vegada s'hagi efectuat la presa de possessió del lloc adjudicat.

5. Publicar aquesta resolució en el portal corporatiu del Servei de Salut de les Illes Balears i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant el director general del Servei de Salut de les Illes Balears dins el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

 

(Signat electrònicament: 23 de juny de 2023)

El director gerent d'Atenció Primària de Mallorca Miquel Caldentey Tous