Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT DE CAMPOS

Núm. 414844
Nomenament de personal eventual

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La batlessa de l'Ajuntament de Campos, en data de 22 de juny de 2023, ha dictat la següent resolució:

Primer.- Nomenar, amb efectes del dia 22 de juny de 2023, personal eventual de l'Ajuntament de Campos al Sr. Agustina Maria Suñer Vidal, amb DNI núm. ***1517**, tot això per dur a terme funcions de confiança i/o d'assessorament especial.

Segon.- La persona nomenada percebrà les retribucions acordades per aquest personal pel Ple de l'Ajuntament de Campos, que seran d'un total de 29.804,80 euros anuals.

Tercer.-  El Sr. Oliver podrà ser cessat o separat lliurament per la Batlia en qualsevol moment del mandat de l'actual Corporació. En qualsevol cas, aquest personal eventual cessarà automàticament quan es produeixi el cessament o expiri el mandat de l'autoritat a qui presta la seva funció de confiança o assessorament.

Quart.- La condició de personal eventual no pot constituir mèrit per a l'accés a la funció pública o per a la promoció interna. A més a més, serà d'aplicació el règim d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

Cinquè.- Determinar que la seva dedicació serà a jornada completa.

Sisè.- Publicar l'anterior nomenament en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i en la seu electrònica de l'Ajuntament de Campos, de conformitat amb el que disposen els articles 104.3 i 104 bis. 5 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, respectivament, conjuntament amb el seu règim de retribucions i dedicació.

Setè.- Notificar la present resolució a la part interessada.

El que es fa públic als efectes de donar compliment a l'establert a l'article 104 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril de 1985 i l'article 20.3 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

(Signat electrònicament: 23 de juny de 2023)

La batlessa Francisca Porquer Manresa