Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

Núm. 411981
Constitució de la Junta de Govern Local, nomenament dels tinents de batle i delegació de competències de Batlia

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

A la Molt Lleial Ciutat de Llucmajor, la batlessa que subscriu, Mª Francisca Lascolas Rosselló, en presència del secretari de la corporació, venc a dictar la següent 

RESOLUCIÓ 

I. Després de la constitució de la nova corporació el passat dia 17 dels corrents, sorgida arran de les Eleccions Locals realitzades el passat dia 28 de maig, s'escau ara nomenar els tinents i les tinentes de batlessa, constituir la Junta de Govern Local i, en el seu cas, delegar les competències de Batlia que es considerin oportunes. 

II. L'article 38 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), estableix que dins els 30 dies següents a la sessió constitutiva de la corporació, la batlessa ha de convocar sessió plenària per, entre d'altres qüestions, donar coneixement de les resolucions de Batlia en matèria de nomenament dels tinents i les tinentes de batlessa i dels membres de la Junta de Govern Local (JGL). 

III. PEL QUE FA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL: 

a) Necessitat de la seva creació. 

La JGL és d'existència obligatòria en el municipi de Llucmajor, per tenir més de 5.000 habitants (art. 20.1 b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local -LBRL-, art 23 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears -LMRLIB-), i 35.2 d) del ROF. 

b.Composició. 

Ha d'estar integrada per la batlessa i, en el cas de Llucmajor, un màxim de 7 regidors (Art. 52.2 ROF), nomenats i separats lliurement per ella, i se n'ha de donar compte al Ple. 

c. Competències. 

Li correspon l'assistència a la batlessa en l'exercici de les seves funcions, i les atribucions que la batlessa o un altre òrgan li deleguin o li atribueixin les lleis. 

En data d'avui el secretari de la corporació ha emès l'informe corresponent. 

En conseqüència, RESOLC: 

Primer. Constituir la Junta de Govern Local, que està formada per mi mateixa com a presidenta, i pels regidors i regidores següents, que no superen el terç del nombre legal dels membres que composen la corporació: 

 • Sra. María Cristina Pomar Bonnín 
 • Sra. Margarita Palmer Mascaró 
 • Sr. Guillermo Roig Mascaró 
 • Sr. Simó Adrover Llompart 
 • Sr. Tomás Sastre Soler 

Segon. Per a la substitució de la Batlia en els casos de vacant, absència o malaltia, nomèn com a tinents i tinentes de batlessa els següents regidors i regidores i pel següent ordre: 

 • Primera tinenta de batlessa: Sra. María Cristina Pomar Bonnín 
 • Segona tinenta de batlessa: Sra. Margarita Palmer Mascaró 
 • Tercer tinent de batlessa: Sr. Guillermo Roig Mascaró 
 • Quart tinent de batlessa: Sr. Simó Adrover Llompart 
 • Cinquè tinent de batlessa: Sr. Tomás Sastre Soler. 

Tercer. Delegar en la Junta de Govern Local les atribucions concretes que a continuació es detallen: 

a) Aprovar les bases i la convocatòria de cada tipus de subvenció, així com la concessió de subvencions quan estiguin destinades a finançar despeses que tinguin una durada de fins a quatre anys, i també la concessió de les subvencions directes i, si escau, els convenis reguladors d'aquestes subvencions, així com aprovar les bases, la convocatòria i la concessió de subvencions que impliquin una despesa igual o inferior al 10% dels recursos ordinaris del pressupost.  

b) Autoritzar la celebració de fires i festes patronals. 

c) Aprovar l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el pressupost i la plantilla aprovada pel Ple, aprovar les bases i la convocatòria de les proves per a la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball.  

d) Acordar la incoació de mesures disciplinàries contra el personal i, en el seu cas, la imposició de les sancions que s'escaiguin, tret de la separació del servei dels funcionaris i l'acomiadament del personal laboral. 

e) L'aprovació dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple, i la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització. 

f) L'aprovació dels projectes d'obres i de serveis quan sigui competent la batlessa per a la seva contractació o concessió i estiguin prevists en el Pressupost. 

g) L'aprovació d'instruments de col·laboració amb altres administracions o entitats cíviques, sempre i que no siguin competència del Ple. 

h) La resolució d'aquells assumptes que, per la seva repercussió o transcendència, es consideri convenient sotmetre'ls a la decisió de la Junta. 

Quart. Delegar a favor dels regidors i regidores que a continuació es detallen, les següents competències: 

 • Sra. María Cristina Pomar Bonnín: Serveis Socials, Gent Gran, Residència, Igualtat, Transparència, i Innovació. Es delega expressament en ella la potestat de firma per a l'exercici de les competències i facultats d'aquestes àrees. 
 • Sra. Margarita Palmer Mascaró: Atenció al ciutadà a les Urbanitzacions, Festes, i Participació Ciutadana. 
 • Sr. Guillermo Roig Mascaró: Urbanisme i Medi Ambient. Es delega expressament en ell la potestat de firma per a l'exercici de les competències i facultats d'aquestes àrees. 
 • Sr. Simó Adrover Llompart: Esports i Joventut. 
 • Sr. Tomás Sastre Soler: Manteniment, Entorn Urbà, i Cementiri. 
 • Sr. Antonio Cayuela Martínez: Recursos Humans i Funció Pública. Es delega expressament en ell la potestat de firma per a l'exercici de les competències i facultats d'aquestes àrees. 
 • Sra. Catalina Rayó Oliver: Atenció al ciutadà a s'Arenal, Turisme, i Cultura.  
 • Sr. Jaime Garau Mut: Policia Local, Mobilitat, i Transports. 
 • Sra. Margarita Planas Torres: Fires, Educació, i Formació i Ocupació Social. 
 • Sra. Juana Mª Mas Tomás: Comerç, Mercats, Empresa, i Consum. 

Cinquè. Posposar l'establiment del dia i l'hora de les sessions ordinàries de la JGL,  fins que el Ple de l'Ajuntament n'hagi establert la periodicitat. 

Sisè. Donar compte de la present resolució al Ple en la primera sessió que es realitzi. També es notificarà personalment a les persones designades, i es farà pública en el BOIB, sense perjudici de la seva efectivitat des de demà mateix, d'acord amb el que estableix l'art. 44.2 del ROF. 

 

Llucmajor, 21 de juny de 2023 

La batlessa Mª Francisca Lascolas Rosselló

El secretari Marc Rigo Manresa