Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Núm. 415984
Cessament del Personal Eventual

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Sr. Alcalde, mitjançant Decret núm 2012/2023 de 13 de juny de 2023, ha adoptat la següent resolució:

RESOLUCIÓ

PRIMER. DISPOSAR el cessament de la Sra. IDOYA SALA SOLA, amb DNI ***5334**, que ocupa una plaça classificada com a personal eventual, per expiració del mandat de l'Alcalde en funcions, autoritat que el va nomenar, amb efectes del 17 de juny de 2023.

SEGON. PROCEDIR a la liquidació i liquidació corresponent a favor de la Sra. IDOYA SALA SOLA dels drets econòmics retributius meritats.

TERCER. NOTIFICAR la present Resolució a la persona interessada als efectes oportuns.

QUART. COMUNICAR aquesta Resolució al departament de TIC, Recursos Humans i Serveis Econòmics.

 

A Sant Antoni de Portmany (signat electrònicament: 23 de juny de 2023) 

L'alcalde Marcos Serra Colomar