Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Núm. 415367
Resolució de la consellera Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual, en compliment de l’estimació de diversos recursos de reposició, es modifiquen les llistes definitives de persones aspirants admeses i les llistes provisionals de mèrits al·legats del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. Mitjançant la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 16 de setembre de 2022 es va aprovar la convocatòria del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de l'Administració general i especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 17 de setembre de 2022).

2. Mitjançant Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 25 de novembre es varen aprovar les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes d'exclusió, del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 155, de 29 de novembre de 2022).

3. Amb motiu de l'estimació de diversos recursos administratius de reposició interposats contra la Resolució esmentada en el punt anterior, escau modificar-la en els termes per tal d'incloure les persones recurrents en la llista definitiva de persones admeses.

4. Per aquest motiu, també s'ha de modificar la Resolució de la consellera de Funció Pública i Igualtat de 29 de novembre de 2022 per la qual s'aproven les llistes provisionals de mèrits al·legats, del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per tal d'incloure-hi la puntuació d'aquestes persones recurrents resultant de la seva autobaremació de mèrits.

Fonaments de dret

1. La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. La Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3. El Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears.

4. La base 9 de la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, per la qual s'aprova la convocatòria del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de l'Administració general i especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 17 de setembre).

Per tot l'anterior dict la següent:

Resolució

1. Modificar, en compliment de l'estimació de diversos recursos de reposició, la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 25 de novembre per la qual s'aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes d'exclusió, del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 155, de 29 de novembre de 2022), en el sentit d'incloure en les llistes de persones admeses a aquelles que identificades en l'annex 1 de la present resolució.

2. Modificar les llistes provisionals de mèrits al·legats del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aprovades per Resolució de la consellera Presidència, Funció Pública i Igualtat de 29 de novembre de 2022, en el sentit d'incloure-hi les persones i les puntuacions resultants de l'autobaremació de mèrits de cada una d'elles, en els termes detallats en l'Annex 2 de la present Resolució.

Les persones incloses arran d'aquesta Resolució disposen d'un termini de set dies hàbils des de la publicació d'aquesta Resolució per esmenar el errors de fet, materials o aritmètics que hagin pogut cometre en les al·legacions dels mèrits (full d'autobaremació), com a conseqüència d'haver situat de manera incorrecta un mèrit en l'apartat d'un altre mèrit, o d'haver calculat erròniament les unitats dels mèrits al·legats. Durant aquest tràmit no s'admet l'al·legació de nous mèrits no especificats en la declaració inicial.

3. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en la Seu electrònica www.caib.es i en el Portal de l'Opositor (http://oposicions.caib.es).

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 8.2 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

(Signat electrònicament: 23 de juny de 2023)

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat Mercedes Garrido Rodríguez

 

ANNEX 1 MODIFICACIÓ DE LES LLISTES DEFINITIVES D' ADMESOS i EXCLOSOS

* S'ha d'incloure en la llista definitiva de persones admeses

CONCURS AUXILIAR TÈCNIC/A EDUCATIU/VA MALLORCA

DNI

NOM

***3506*

BAUZÀ FONT, ANTÒNIA

 

 

CONCURS NETEJADOR/A MALLORCA

DNI

NOM

***7989*

TOMÀS TOMÀS, CATALINA MARIA

 

 

CONCURS CUINER DE 1a MENORCA

DNI

NOM

***4776*

MUÑOZ RUIZ, MIQUEL ÀNGEL

 

ANNEX 2 MODIFICACIÓ DE LES LLISTES PROVISIONALS DE MÈRITS AL·LEGATS

*S'ha d'incloure en la llista provisional del mèrits al·legats

CONCURS AUXILIAR TÈCNIC/A EDUCATIU/VA MALLORCA

DNI

NOM

PUNTS

***3506*

BAUZÀ FONT, ANTÒNIA

60,400

 

 

 

 

CONCURS NETEJADOR/A MALLORCA

 

DNI

NOM

PUNTS

***7989*

TOMÀS TOMÀS, CATALINA MARIA

64,283

 

 

 

CONCURS CUINER DE 1a MENORCA

 

DNI

NOM

PUNTS

***4776*

MUÑOZ RUIZ, MIQUEL ÀNGEL

0,000