Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT DE MURO

Núm. 417253
Resolució de batlia per la qual es nomenan als tinents de batle de l'Ajuntament de Muro

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data 19 de juny de 2023, el batle de l'Ajuntament de Muro, ha dictat un Decret de Nomenament de tinents de batle amb número 2023/533, la part dispositiva del qual es transcriu a continuació:

«Assumpte: NOMENAMENT DE TINENTS DE BATLE

En virtut de les competències atribuïdes a aquesta Batlia pels arts. 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de 21 d'abril; article 22 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, així com els arts. 41.3, 46, 47 i 52 del R.D. 2568/1986, de 28 de novembre (ROF).

Atès el Decret de Batlia de data 19 de juny de 2023 relatiu a nomenament de membres de la Junta de Govern Local.

R E S O L C

Primer.- Nomenar els tinents de batle, establint el següent ordre de prelació per a la substitució de la batlia i per a la totalitat de les seves funcions, en els casos d'absència, enfermetat, impediment o vacant:

- 1r. Tinent-Batle: Sr. Rafel Gelabert Boyeras

- 2na. Tinenta-Batle: Sra. Margarita Ballester Bauzá.

- 3r. Tinent-Batle: Sr. Andrés Pedro Cantarellas Tugores.

- 4ta. Tinenta-Batle: Sra. Bàrbara Amorós Cladera.

Segon..- Publicar la present Resolució al BOIB i donar-ne compte al proper Ple, notificant personalment als designats, sense perjudici de la seva efectivitat a partir del dia següent al de l'adopció de la present resolució.»

 

Muro, en data de la signatura electrònica (21 de juny de 2023

El batle Miquel Porquer Tugores)