Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Núm. 415042
Decret de Presidència núm. 2023000461. Cessament dels consellers executius i de les conselleres executives

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Seguidament es fa públic als efectes oportuns que per Decret de Presidència de data 23 de juny de 2023 es va disposar el cessament de les següents persones com a consellers executius i conselleres executives del Consell Insular d'Eivissa, amb efectes el dia 24 de juny de 2023:

  • Sr. Mariano Juan Colomar, conseller executiu del Departament de Gestió del Territori, Infraestructures Viàries, Ordenació Turística i Lluita contra l'Intrusisme
  • Sr. Javier Torres Serra, conseller executiu del Departament d'Innovació, Transparència, Participació i Transports
  • Sra. Sara Ramón Roselló, consellera executiva del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni
  • Sra. Carolina Escandell Ferrer, consellera executiva del Departament de Benestar Social i Recursos Humans
  • Sra. Maria Fajarnés Costa, consellera executiva del Departament de Promoció Econòmica i Empresarial, i Cooperació Municipal
  • Sr. Salvador Losa Marí, conseller executiu del Departament d'Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut

Les funcions que fins aleshores exercien els esmentats consellers executius seran exercides per la nova Presidència del Consell Insular d'Eivissa, fins que es nomenin els nous consellers executius.

 

Eivissa, 23 de juny de 2023

El cap de Servei de Secretaria General Antonio Riera Buforn