Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 415453
Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 23 de juny de 2023 per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de coordinador/a del Servei d'Urgències d'Atenció Primària (SUAP) d’Escola Graduada de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El dia 20 de maig de 2023 es publica en el BOIB núm. 67 la Resolució del director gerent d'Atenció Primària de Mallorca de 5 de maig de 2023 per la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de coordinador/a del Servei d'Urgències d'Atenció Primària (SUAP) d'Escola Graduada de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca.

2. Una vegada exhaurit el termini de presentació de sol•licituds, verificat per l'òrgan competent que hi ha una sola persona aspirant que ha presentat la sol•licitud per a participar en la convocatòria que compleix els requisits i la resta d'especificacions exigides en la convocatòria, excepte l'acreditació de coneixements de llengua catalana de nivell B2 (nivell avançat), i prèvia proposta dels professionals del SUAP d'Escola Graduada, es procedeix a nomenar aquesta persona, que es considera adequada i idònia per ocupar el càrrec tenint en compte el seu perfil i la responsabilitat i la confiança especial que s'hi requereix.

D'acord amb allò establert en la disposició transitòria segona de la Llei 4/2016, de 6 d'abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l'ús del català en l'àmbit de la funció pública, atès que la prestació assistencial al SUAP d'Escola Graduada pot resultar afectada per la carència o insuficiència de professionals interessats/interessades en la provisió del lloc de coordinador/a, per quan només s'ha presentat una única sol·licitud de participació en la convocatòria, s'eximeix del requisit de català legalment exigible

Fonaments de dret

1. Art. 29.3 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut.

2. Acord entre l'Administració - INSALUD i les organitzacions sindicals presents en la Mesa Sectorial de Sanitat, de 23 de novembre de 2001, sobre retribucions del personal sanitari dels serveis d'urgència d'atenció primària (SUAP), aprovat per Acord del Consell de Ministres de 27 de desembre de 2001 (BOE 37, de 12/02/2002).

3. Arts. 23 a 28 del Reial Decret llei 1/1999, de 8 gener, sobre selecció de personal estatutari i provisió de places en les Institucions Sanitàries de la Seguretat Social.

4. Disposició transitòria segona de la Llei 4/2016, de 6 d'abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l'ús del català en l'àmbit de la funció pública.

5. Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears 29 de març de 2023 de modificació de la plantilla orgànica de personal estatutari de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca.

6. Resolució de la consellera de Salut i Consum de 3 de novembre de 2020 de delegació de competències en matèria de personal estatutari en els òrgans del Servei de Salut de les Illes Balears (BOIB núm. 191, de 07/11/2020).

Per tot això, dicto la següent

Resolució

1. Adjudicar la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de coordinador/a del Servei d'Urgències d'Atenció Primària (SUAP) d'Escola Graduada de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca al senyor Javier Salcines Pardo, amb DNI ***9200*G.

2. Publicar la present convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució –que exhaureix la via administrativa- es pot interposar un recurs de reposició davant l'òrgan que la dicta, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 8.6 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri oportú interposar-hi.

 

(Signat electrònicament: 23 de juny de 2023)

La consellera de  Salut PD El director gerent d'Atenció Primària de Mallorca (BOIB 191/2020) Miquel Caldentey Tous