Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

AGÈNCIA D'ESTRATÈGIA TURÍSTICA DE LES ILLES BALEARS

Núm. 417322
Correcció d’errors de la Resolució del director de l’AETIB per la qual s’aprova la llista definitiva d’aspirants que han superat el procés selectiu pel sistema de concurs de mèrits i assignació de les places L03500009 - L0350000A-L0350000C-L0350000F i L0349000A de la categoria Grup B en la convocatòria de concurs de mèrits del procés d’ estabilització (BOIB núm. 77), i de la Resolució del director de l'AETIB per la qual s'aprova la llista definitiva d'aspirants que han superat el procés selectiu pel sistema de concurs de mèrits de les places L03490007 i L0349000D de la categoria Grup A en la convocatòria de concurs de mèrits del procés d' estabilització (BOIB núm. 73)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. En BOIB núm. 77, de 10 de juny de 2023, es va publicar la Resolució del director de l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB) de data 8 de juny de 2023 , per la qual s'aprova la llista definitiva d'aspirants que han superat el procés selectiu pel sistema de concurs de mèrits i assignació de les places L03500009 - L0350000A-L0350000C-L0350000F i L0349000A de la categoria Grup B en la convocatòria de  concurs de mèrits del procés d' estabilització de  l'AETIB,  i Llistat d'aspirants que conformen la borsa de personal laboral d'aquesta categoria.

D' una primera lectura de la Resolució s' ha advertit una errada material pel que fa al nom i llinatge de l'aspirant que ha obtingut la millor puntuació i que compleix amb els requisits necessaris i mèrits al·legats de la plaça L03500009 – Tècnic Grau Mitja/Diplomatura en Turisme o TEAT amb discapacitat del 33%.

2. En el BOIB núm. 73, de 3 de juny de 2023, es va publicar la Resolució del director de l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears  de data 31 de maig de 2023, per la qual es modifiquen les Resolucions del director de l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB) por la qual s'aprova la llista definitiva d'aspirants que han superat el procés selectiu pel sistema de concurs de mèrits de la plaça L03490002 de la categoria Grup A (tècnic superior. Llicenciatura en Dret) i de les places L0340007 i L0349000D de la categoria A (tècnic superior) en la convocatòria del concurs de mèrits dels procés d'estabilització de l'AETIB, on s' ha advertit l' oblit de publicar l' assignació de les places de referència.

D' una primera lectura de la Resolució s' ha advertit una errada material pel que fa al nom de l'aspirant que ha obtingut la millor puntuació i que compleix amb els requisits necessaris i mèrits al·legats de la plaça L0340007

Fonaments de dret

1. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, estableix que "Les administracions podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet, o aritmètics existents en els seus actes".

2. L'article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposa que " la revocació dels actes de gravamen o desfavorables i la rectificació dels errors materials, aritmètics i de fet en actes i disposicions administratives correspon a l'òrgan que ha dictat l'acte o la disposició."

3. Convocatòria específica sobre la modalitat de concurs de mèrits d'acord amb l'oferta pública d'estabilització de l'any 2022 corresponent al personal laboral de l'AETIB aprovada per Consell de Direcció de 24 de maig de 2022, d'acord amb la disposició addicional sisena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació.

Per tot això, dicto la següent,

RESOLUCIÓ

Primer.– Corregir l'errada material advertida al paràgraf primer del punt segon de la Resolució de 8 de juny de 2023 publicada en el BOIB núm. 77, de 10 de juny de 2023,

On diu

La plaça L03500009 de personal laboral fix de tècnic grau mitjà/Diplomatura en Turisme o TEAT amb discapacitat del 33% de l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB) a l'aspirant que ha obtingut la millor puntuació i que compleix amb els requisits necessaris i mèrits al·legats a la Sra. Belen Fernàndez Visozo, DNI **7492*.

Ha de dir

La plaça L03500009 de personal laboral fix de tècnic grau mitjà/Diplomatura en Turisme o TEAT amb discapacitat del 33% de l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB) a l'aspirant que ha obtingut la millor puntuació i que compleix amb els requisits necessaris i mèrits al·legats a la Sra. María Belen Fernàndez Vizoso, DNI **7492*.

Segon.- Corregir l'errada material advertida al paràgraf segon del punt primer de la Resolució de 31 de maig de 2023 publicada en el BOIB núm. 73, de 3 de juny de 2023,

On diu

Assignar la plaça L03490007 de personal laboral fix de tècnic superior- Llicenciat en Geografia de l'Agència d' Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB) a l'aspirant que ha obtingut la millor puntuació i que compleix amb els requisits necessaris i mèrits al·legats a la Sra. Catalina de Miguel Colom, DNI ***7758*

Ha de dir

Assignar la plaça L03490007 de personal laboral fix de tècnic superior- Llicenciat en Geografia i Història,  a l'aspirant que ha obtingut la millor puntuació i que compleix amb els requisits necessaris i mèrits al·legats a la Sra. Catalina María de Miguel Colom, DNI ***7758*

Tercer.- Publicar aquesta Resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears, al web d'AETIB i al tauler d'anuncis d'AETIB.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant el president o del director de l'AETIB en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà d'haver publicat la Resolució d'acord amb l'article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,   en concordança amb l'article 121 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Palma, en data de la signatura electrònica (26 de juny de 2023)

El director de l'AETIB, en funcions (Art. 27 de la Llei 1/2019 de 31 de gener, del Govern de les  Illes Balears) Francesc Mateu Aguiló.