Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT DE MURO

Núm. 417261
Resolució batlia per la qual es nomenan als membres de la Junta de Govern de l'Ajuntament de Muro

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data 19 de juny de 2023, el batle de l'Ajuntament de Muro, ha dictat un Decret de Batlia amb número 2023/534 de Nomenament dels membres de la Junta de Govern Local, la part dispositiva del qual es transcriu a continuació:

«ASSUMPTE: NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Atesa l'elecció de nou batle de la Corporació Municipal en la sessió plenària constitutiva que va tenir lloc el dia 17 de juny de 2023.

Ateses les competències atribuïdes a la Batlia per l'article 23.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, l'article 23 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, i l'article 112.3 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,

RESOLC

Primer. La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Muro, com a òrgan col·legiat de caràcter necessari, queda integrada pel batle de la Corporació, el qual en serà el president, i els següents regidors:

Sr. Rafel Gelabert Boyeras .

Sra. Margarita Ballester Bauzá.

Sr. Andrés Pedro Cantarellas Tugores.

Sra. Bàrbara Amorós Cladera.

Segon. La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Muro celebrarà les seves sessions ordinàries amb la periodicitat que determini el Ple de l'Ajuntament.

Tercer. Notificar aquest decret als regidors i regidores afectats/des, el qual desplegarà efectes des del dia següent a la seva signatura, sense perjudici de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i al Tauler d'Edictes de la Corporació.

Quart. Donar compte del present decret al Ple de l'Ajuntament, en virtut del que disposa l'article 23 de la Llei 20/2006, i l'article 38 del Reial Decret 2568/1986.»

 

Muro, en data de la signatura electrònica (21 de juny de 2023

El batle Miquel Porquer Tugores)