Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT D'ESPORLES

Núm. 416080
Nomenament de tinents de batlia

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per decret de batlia 457 de dia 20 de juny de 2023 es va aprovar el següent:

“De conformitat amb les atribucions que me confereixen els articles 21.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i art. 46 i següents del ROF, HE DESIGNAT tinents de batlia, tot establint l'ordre de prelació per a substitucions que es relaciona, als regidors:

1.-        Maria Roig Comas, primera tinenta de batle

            Maria Nadal Vila,  segona tinenta de batle

            Yvette Matas Moranta, tercera tinenta de batle

            Jaume Terrassa Sampol, quart tinent de batle”

El que es fa públic per a general coneixement

 

Esporles, document firmat electrònicament (22 de juny de 2023

El batle  Josep Maria Ferrà Terrassa)