Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT D'ESPORLES

Núm. 416082
Nomenament dels membres de la Junta de Govern Local

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per decret de batlia 456 de dia 20 de juny de 2023, es va aprovar el següent:

 “De conformitat amb les atribucions que me confereixen els articles 21.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local i l'art. 43 i següents del R.O.F. HE NOMENAT membres de la Junta de Govern Local als regidors:

1.-      Maria Roig Comas, primera tinenta de batle

          Maria Nadal Vila,  segona tinenta de batle

          Yvette Matas Moranta, tercera tinenta de batle

          Jaume Terrassa Sampol, quart tinent de batle”

La qual cosa queda exposada al públic per al general coneixement.

 

Esporles, document firmat electrònicament (22 de juny de 2023

El batle Josep Maria Ferrà Terrassa)