Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT DE MURO

Núm. 417269
Resolució del batle per la qual s'aprova nomenament personal eventual

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data 20 de juny de 2023 el batle de l'Ajuntament de Muro, ha dictat Resolució de batlia amb número 2023/544 per la qual s'aprova nomenament personal eventual, la part dispositiva del qual es transcriu a continuació:

«Resolució del batle per la qual s'aprova nomenament personal eventual Sr. Jaume Ramon Nadal

Atesa l'elecció de nou batle de la Corporació Municipal en la sessió plenària extraordinària que va tenir lloc el dia 17 de juny de 2023.

En virtut de les competències atribuïdes per l'art. 104.2 de la llei 7/85, de bases de règim local,

HE RESOLT

Primer.- Nomenar com a personal eventual o de confiança per ocupar el lloc de feina de Tècnic Agrícola Mediambiental, amb una retribució bruta anual de 37.077,53 euros i una jornada de 37,5 hores setmanals amb efectes del dia 17 de juny de 2023.

- Jaume Ramón Nadal DNI ...7191-K

Segon.- Significant que el personal eventual podrà ésser cessat lliurament per aquesta Batlia i cessarà de forma automàtica quan el propi batle cessi o acabi el seu manament.

Tercer.- Notificar la present resolució a l'interessat per al seu coneixement i als efectes oportuns.

Quart.- Publicar el present decret al BOIB.»

 

Muro, en data de la signatura electrònica. (21 de juny de 2023)

El batle  Miquel Porquer Tugores