Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 415373
Nomenament de personal eventual de l'Ajuntament d'Inca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant el decret de batlia núm. 2023-1492, s'ha resolt el següent:

Vist que figura a la plantilla de personal d'aquest ajuntament una plaça vacant de personal eventual cap del Gabinet de Batlia i Coordinació Institucional de l'Ajuntament d'Inca, enquadrada en el grup A subgrup A1, nivell de destí 26.

Considerant la idoneïtat de cobrir aquesta plaça, procedeix el nomenament d'una persona de confiança amb titulació i qualificació professional suficient per a desenvolupar les funcions de personal eventual cap del Gabinet de Batlia i Coordinació Institucional de l'Ajuntament d'Inca. Aquesta Batlia, conforme a les atribucions conferides per a l'article 104.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, considera que el Sr. XVR reuneix les condicions per a desenvolupar aquestes funcions.

En data 17 de juny de 2023 mitjançant registre d'entrada núm. 2023/5108, el Sr. XVR ha acceptat ocupar aquest lloc de feina com a personal eventual cap del Gabinet de Batlia i Coordinació Institucional de l'Ajuntament d'Inca acreditant el compliment dels requisits necessaris per a procedir a aquest nomenament.

Vist l'informe emès per la TMAE de relacions laborals en relació al cost d'aquest nomenament, el qual figura a l'expedient.

Vist l'informe emès per la tècnica d'administració general interina amb la conformitat del secretari de l'Ajuntament en relació al nomenament del Sr. XVR com a personal eventual cap del Gabinet de Batlia i Coordinació Institucional de l'Ajuntament d'Inca, el qual figura a l'expedient.

Per tot allò exposat i en ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, HE RESOLT:

PRIMER.- Nomenar el Sr. XVR, titular del DNI núm. 41520163B, personal eventual cap del Gabinet de Batlia i Coordinació Institucional de l'Ajuntament d'Inca, amb la retribució i dedicació que s'assenyalen en aquesta resolució i amb equivalència a Tècnic Superior d'Administració General als efectes de cotització a la Seguretat Social, qui haurà de prendre possessió del seu càrrec en el termini de cinc dies.

SEGON.- Determinar que la seva dedicació serà a jornada completa i es complirà mitjançant la presència física de l'empleat públic a les oficines municipals.

TERCER.- Autoritzar i Disposar (AD) la despesa per un import de 35.236,99 € en concepte de retribució per la plaça de personal eventual cap del Gabinet de Batlia i Coordinació Institucional de l'Ajuntament d'Inca durant l'any 2023, i d'acord amb els imports fixats en el decret de la batlia 2023-0097 de 23/01/2023 i les cotitzacions de la seguretat social vigents legalment a la data actual, amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries:

 

CONCEPTES RETRIBUTIUS PERSONAL EVENTUAL SUBGRUP A1- NIVELL 26

RETRIBUCIONS MENSUALS 2023

RETRIBUCIONS TOTALS 17/06/2023 A 31/12/2023

RETRIBUCIONS ANUALS 2023

PARTIDES PRESSUPOSTÀRIES

SOU BASE (subgrup A1)

1.288,31 €

8.331,07 €

15.459,72 €

000.91200.1100000

P.PROPORCIONAL 2 PAGUES EXTRES

487,58 €

3.153,02 €

5.850,96 €

000.91200.1100000

C.DE DESTÍ (nivell 26)

811,08 €

5.244,98 €

9.732,96 €

000.91200.1210000

C.ESPECÍFIC

1.319,41 €

8.532,18 €

15.832,92 €

000.91200.1210100

C. RESIDÈNCIA BALEARS

193,71 €

1.252,66 €

2.324,52 €

000.912200.1210300

TOTAL BRUT

4.100,09 €

26.513,92 €

49.201,08 €

 

SEG. SOCIAL EMPRESA (32,90%)

1.348,93 €

8.723,08 €

16.187,16 €

000.91200.160000

COST TOTAL EMPRESA

5.449,02 €

35.236,99 €

65.388,24 €

 

QUART. La persona nomenada podrà ser cessada o separada lliurement per la Batlia en qualsevol moment del mandat de l'actual Corporació. En qualsevol cas, aquest personal eventual cessarà automàticament en tot cas quan es produeixi el cessament o expiri el mandat de l'autoritat a la qual prestin la seva funció de confiança o assessorament

CINQUÈ.- Publicar l'anterior nomenament en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de conformitat amb el qual disposa l'art. 104 de la Llei de Bases de Règim Local, juntament amb el seu règim de retribucions i la seva dedicació.

SISÈ.- Notificar la present Resolució a l'interessat i als serveis municipals en els efectes adequats.

 

(Signat electrònicament: 21 de juny de 2023)

Ho manà i signà el batle president, davant meu, el secretari accidental (Virgilio Moreno Sarrio)