Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Núm. 415370
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora gerent de l’Escola Balear de l’Administració Pública, per la qual es modifica la llista de persones aspirants seleccionades al concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala humanística i de ciències socials, especialitat educació social, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l’illa de Mallorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La directora gerent de l'Escola Balear de l'Administració Pública ha formulat la proposta de resolució següent,

Fets

1. La Comissió Tècnica de Valoració ha signat la proposta definitiva per determinar la composició final de la borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala humanística i de ciències socials, especialitat educació social, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l'illa de Mallorca, convocat per la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, de dia 10 de febrer de 2022 (BOIB núm. 28 de 22 de febrer de 2022).

2. Mitjançant Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 18 de maig de 2023, es va aprovar la llista definitiva de persones aspirants seleccionades en el concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala humanística i de ciències socials, especialitat educació social, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l'illa de Mallorca (BOIB núm. 68, de 23 de maig de 2023).

3. A l'annex de la Resolució esmentada al punt anterior, s'han advertit errades informàtiques relatives a l'ordre de les posicions de quatre persones aspirants.

Fonaments de dret

1. L'article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. L'article 6.3.c) i l'article 54.1.a) de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3. L'article 12 de l'annex del decret 31/2012 de 13, d'abril, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Escola Balear d'Administració Pública.

4. L'article 4 del Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s'aprova el procediment de selecció de personal funcionari interí al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

5. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que diu “Les administracions públiques poden rectificar, així mateix, en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes”.

6. El Decret 10/2019, de 2 de juliol, modificat pel Decret 4/2021, de 15 de febrer, pel qual es disposa el cessament i el nomenament d'alts càrrecs de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es disposa la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears del cessament del personal eventual.

7. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat autònoma de les Illes Balears.

8. La base 10 de la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, de 10 de febrer de 2022, a proposta de la Direcció Gerència de l'Escola Balear de l'Administració Pública, per la qual es convoca un concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala humanística i de ciències socials, especialitat educació social, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l'illa de Mallorca (BOIB núm. 28 de 22 de febrer de 2022).

Proposta de resolució

Propòs a la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat que dicti una resolució en els termes següents:

1. Modificar la llista de persones aspirants seleccionades en el concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala humanística i de ciències socials, especialitat educació social, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l'illa de Mallorca (BOIB núm. 68, de 23 de maig de 2023),  corregint l'ordre de les posicions de les persones aspirants, en relació amb les puntuacions obtingudes per les mateixes.

2. Publicar aquesta Resolució en el tauler d'anuncis de l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP), en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, a la seu electrònica i en la web de <http://oposicions.caib.es/>

Per tot això, dict la següent

Resolució

Manifestar la conformitat amb la proposta de resolució i dictar-ne resolució en els mateixos termes.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà que s'hagi publicat la Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà que s'hagi publicat aquesta Resolució, d'acord amb els articles 8.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 23 de juny de 2023a

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat Mercedes Garrido Rodríguez

La directora gerent de l'EBAP proposant Maria del Carmen Iglesias Manjón

 

 

ANNEX

Borsa del cos facultatiu tècnic, escala humanística i de ciències socials, especialitat educació social, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l'illa de Mallorca

DNI

Llinatges, nom

Puntuació

Ordre

***0019*

MARTÍN VERDERA, MARÍA DE LOURDES

16,000

1

***3284*

CANO RAYA, MARIA ISABEL

15,800

2

***0555*

TORRES RIUTORT, EUGENIA

15,000

3

***0110*

FERRER MUNAR, MONICA

15,000

4

***7386*

COLL HUERTAS, CAROLINA

15,000

5

***5887*

QUETGLAS RAMIS, FRANCISCA

15,000

6

***4823*

TITOS LEAL, CRISTINA

15,000

7

***0063*

VAQUER SERVERA, JUAN LUIS

15,000

8

***1435*

HOMAR SANTANER, MARIA DE LES NEUS

15,000

9

***5739*

QUETGLAS CANTARELLAS, JUANA MARIA

15,000

10

***6211*

JUAN ABREU, JULIA CATALINA

14,952

11

***5846*

TRUJILLO RIQUELME, ANA BELÉN

14,944

12

***9392*

ENSEÑAT SEGUÍ, CLARA

14,792

13

***7271*

JIMENEZ JIMENEZ, JESUS

14,348

14

***6460*

GAMUNDI FRONTERA, FRANCISCA

14,024

15

***3767*

MAS PERELLO, MATEU

13,848

16

***2181*

GINARD GINARD, MIQUELA

13,553

17

***0280*

SAMPOL MAS, CATALINA

13,428

18

***3830*

GRIGNANO DI SAN CARLO OLIVER, ALFREDO JUAN

13,372

19

***6842*

FIOL CRESPÍ, MARTA

13,304

20

***2255*

SALOM ROSSELLÓ, MARIA ANTONIA

13,300

21

***3967*

VALLS PLAZA, NOELIA

13,236

22

***1630*

RIBOT AGUILO, ANTONIA

13,004

23

***1160*

CABRER BONNÍN, MARINA

12,820

24

***7619*

BENEDÍ SASTRE, MARIA DEL MAR

12,320

25

***1591*

GOMEZ SUREDA, ANTONI

12,040

26

***2559*

BONET OLIVER, MARIA

12,000

27

***8276*

VICH FLUXA, MIREIA ESTHER

12,000

28

***0179*

RECHE GUTIÉRREZ, MARÍA

12,000

29

***0047*

BELTRÁN LLORET, ALICIA

12,000

30

***1311*

HERRERA DIAZ, NURIA VANESSA

12,000

31

***1716*

CLADERA BONNIN, ELENA MARIA

12,000

32

***2774*

CARAVACA IZQUIERDO, MARIA ANTONIA

12,000

33

***6095*

SANCHEZ GOMEZ, ANABEL

11,864

34

***1588*

GARAU PASTOR, FRANCISCA

11,788

35

***9274*

TRISTÁN RAMIS, AIDA

11,704

36

***4110*

TROYA CASERO, VANESA

11,412

37

***2852*

MARTINEZ FERNANDEZ, SANDRA

11,356

38

***1901*

ZAFORTEZA QUINTANA, IRENE TARON

11,208

39

***2411*

LÓPEZ CARBONELL, DÁCIL

11,152

40

***2641*

PUIGSERVER GARCIA, ROSA MARIA

10,964

41

***3726*

CIFRE CERDA, MARIA

10,868

42

***6659*

SALAMANCA DIEZ, RUTH

10,780

43

***5319*

VELLIBRE FERRER, MARIA DEL MAR

10,772

44

***6472*

LOPEZ ROSALES, ANA MARIA

10,589

45

***6020*

TORTELL SASTRE, MARGALIDA FRANCESCA

10,564

46

***4374*

BELENGUER ARIAS, MIQUEL

10,348

47

***2835*

FUSTER SIMO, JORDI

10,048

48

***1233*

FERRER BOSCH, FRANCISCA

9,256

49

***8152*

PIZA BUENO, ALEJANDRA

8,852

50

***5981*

TOMAS ESCOBAR, ANTONIA

8,844

51

***6161*

GARCIA LIZCANO, ALYA

8,768

52

***8896*

MONTES ARBONA, JUANA BELEN

8,656

53

***8005*

RUBERT BONILLA, ALBA ARIADNA

8,084

54

***3072*

BAYON GARCIA, MARINA

8,044

55

***1825*

MAYMO GASPAR, AINA M.

7,764

56

***1666*

VIDAL CALVO, NATALIA

7,696

57

***3588*

GILI FERNANDEZ, LIDIA

7,292

58

***5389*

GOMILA GUERRERO, MARIA DEL MAR

7,096

59

***0099*

BADILLO VICENS, AMANDA

6,720

60

***6768*

POZUELO PORTAS, SANDRA

6,612

61

***3298*

GARCÍA MARTÍNEZ, LORENA

6,556

62

***1667*

CORTÈS FERRER, JOSE FRANCISCO

6,432

63

***2346*

RODRÍGUEZ FUMAÑA, ELENA

6,403

64

***8150*

IZQUIERDO RODRIGUEZ, CORA

6,136

65

***1579*

MIGUEL ESTEVA, MARIA ANTONIA

6,072

66

***4228*

TORRENT TALTAVULL, MARIA ANTONIA

6,056

67

***6835*

COLOMAR BERBEGAL, DAVID

5,885

68

***9662*

TEJEDOR FORTEZA, MARTA

5,800

69

***5509*

SALOM TORMO, CARLES

5,596

70

***7223*

VIDAL PIZA, FRANCISCA

5,592

71

***1807*

RAYO QUETGLAS, MARIA

4,960

72

***7229*

ESTARELLAS RIBAS, MARIA

4,960

73

***3625*

PEREZ PEREZ, PIEDAD

4,956

74

***2147*

BRENES ALMAZAN, IRATXE

4,844

75

***8691*

ROCA OBRADOR, BEATRIZ MARIA

4,808

76

***7216*

FUSTER PLOMER, CATERINA

4,736

77

***7478*

SEGURA RAMIREZ, MARIA DE LES NEUS

4,280

78

***8447*

GARCIA VALDERRAMA, MARIA

4,268

79

***1862*

BLASCO ESCANDELL, MARINA

4,211

80

***3554*

PERELLO CIFRE, JOANA MARIA

4,200

81

***2029*

FERRÀ TERRASSA, JOAN

4,000

82

***2226*

OLIVERO BONILLA, MªANGELES

4,000

83

***4985*

PERELLÓ TEN, VICENT

4,000

84

***7329*

PONS FULLANA, MARIA ANTONIA

4,000

85

***9943*

PEREA FELIPE, MARIA DE LAS NIEVES

3,847

86

***7397*

SANCHEZ RODRIGUEZ, LUCIA

3,844

87

***3765*

HERNANDEZ MAQUEDA, RAQUEL

3,768

88

***6959*

ALFARO COLL, MARIA INES

3,756

89

***1089*

BONNIN BOSCH, CAROLINA

3,720

90

***9807*

CAPARROS BAUZA, FRANCISCO JAVIER

3,720

91

***1102*

COLL JUAN, MARIA DEL CARME

3,720

92

***7575*

SEGURA ROTGER, ANTONIA

3,712

93

***7856*

NIEVAS MORCILLO, SOFIA

3,624

94

***2060*

CAMPOS MAYA, FRANCISCO

3,604

95

***9252*

VILLALONGA TOUS, MARIA MAGDALENA

3,372

96

***3001*

CADENA LINARES, MARINA

3,328

97

***2675*

ABELLAN MARTINEZ, PILAR

3,308

98

***9776*

MUDOY SIQUIER, MARGARITA

3,244

99

***1580*

MAS LEDESMA, MARINA

3,240

100

***6581*

CAGNONE DI GIACOMO, SABRINA EDITH

3,084

101

***6134*

SALAS SANTANDREU, MARIA MAGDALENA

3,068

102

***8364*

MORENO DIAZ, SOLEDAD

3,000

103

***6309*

VENINI BAUZÁ, MARTA

3,000

104

***2426*

MOLINA PANIAGUA, GREGORIO

3,000

105

***3570*

SALOM NIELL, CATALINA MARIA

3,000

106

***6893*

ANDRES TOMAS, CRISTINA

3,000

107

***4405*

TALTAVULL CAPO, MAGDALENA

3,000

108

***6885*

MERINO MARTIN, ANA

3,000

109

***7430*

LLINAS GARRIDO, MARGARITA

3,000

110

***7186*

NICOLAU JIMENEZ, MARGALIDA

3,000

111

***7604*

ORCERA DUEL, MARTA

3,000

112

***6326*

SUAU SIMO, CARMEN

3,000

113

***0311*

GUINOT CASADO, PENÉLOPE

3,000

114

***2924*

BARTOLOMÉ MAGRANER, RAFAEL DAVID

3,000

115

***4612*

SASTRE SERVERA, FRANCISCA

3,000

116

***0567*

JULIA SAGRERAS, ANTONIA MARIA

3,000

117

***9602*

NICOLAU POU, ANTONIA

3,000

118

***5901*

MARTÍNEZ GARCÍA, LORENA

3,000

119

***2869*

BENNÀSSAR BAUZÀ, MARIA DEL MAR

3,000

120

***1183*

LLADÓ MULET, MARIA DEL MAR

3,000

121

***7044*

MOLINA TEBAR, ALICIA

3,000

122

***1012*

MARTORELL GÓMEZ, ANA

3,000

123

***9506*

FIOL DIEZ, YOLANDA

3,000

124

***1677*

GARCÍA GERRIKAECHEBARRIA, SHIVA

3,000

125

***3288*

VICENS TORTELLA, LLORENÇ

3,000

126

***8324*

MERCÈ ANDREU, REIXACH

3,000

127

***6863*

LUCAS MARTINEZ, MARIA DEL MAR

3,000

128

***3697*

CAMPOS LLANERAS, LETICIA

3,000

129

***1725*

CRESPI BESTARD, AINA MARIA

3,000

130

***1592*

BERNABEU OLIVER, MARINA

3,000

131

***7576*

SEGURA ROTGER, NEUS

3,000

132

***6823*

BORRAS SERVERA, AINA

3,000

133

***8515*

MESTRE PERELLÓ, MARTA

3,000

134

***2143*

GRCÍA GUTIÉRREZ, ANDREA

3,000

135

***2010*

GOST TENA, ANA

3,000

136

***4274*

OLIVER RAMÍREZ, LIDIA

3,000

137

***4036*

PATIÑO CANO, MARÍA ISABEL

3,000

138

***6249*

TERRON ZAMORA, RAQUEL

3,000

139

***6844*

ALOMAR MARTORELL, MARIA CRISTINA

3,000

140

***1309*

LÓPEZ LEÓN, DÁMARIS

3,000

141

***8605*

OLIVA MORRO, MARIA MAGDALENA

3,000

142

***9944*

MAS TORRES, MARIA VICTORIA

3,000

143

***6083*

OLIVARES CABANELLAS, MARIA DEL MAR

3,000

144

***8381*

SANCHEZ QUIÑONERO, SONIA

3,000

145

***2493*

FERNÁNDEZ BONET, ANA

3,000

146

***3753*

CECILIA LOPEZ, ARCAS

3,000

147

***5556*

MADRID RIBAS, ANDREA

3,000

148

***9052*

ROLDAN SASTRE, MIRYAM

3,000

149

***6038*

ROMERO ESCOBAR, ANTONIO JESUS

3,000

150

***4923*

MARTI CIFRE, JUANA MARIA

3,000

151

***5556*

MADRID RIBAS, SILVIA

3,000

152

***3262*

CAÑELLAS JUAN, MARIA DEL MAR

3,000

153

***3763*

ESTRANY MUNAR, JOANA MARIA

3,000

154

***2449*

BALLE PARETS, AINA

3,000

155

***8560*

PADILLA BALLESTER, LOURDES

3,000

156

***2600*

PERDIGON HERNANDEZ, BEL MARIA

3,000

157

***7089*

MARQUEZ FORTEZA, ELENA

3,000

158

***8530*

RODRIGUEZ DESCLAUX, VERONICA

3,000

159

***2489*

CANOVAS VANRELL, MARINELA

3,000

160

***8403*

RAMIS PERELLÓ, MAGDALENA

3,000

161

***8110*

GELABERT ROCA, EMILIA

3,000

162

***9274*

PALOU CANALS, MARÍA MAGDALENA

3,000

163

***3415*

BORREGO B.A, ISABEL

3,000

164

***7774*

BECKERT CARBONELL, MELANIA

3,000

165

***6527*

SEDANO DEL OLMO, MIRIAM

2,840

166

***7623*

ROLDAN FERNANDEZ DE HEREDIA, AINA

1,524

167

***1052*

PENA BLANCO, PAULA MARÍA

1,440

168

***6553*

OLIVER RIPOLL, MARGARITA MARIA

1,204

169

***1347*

GOMEZ GARCIA, IVANA

0,784

170

***0863*

BEA MARTINEZ, JUAN MIGUEL

0,440

171

***3622*

BARCELÓ MORAGUES, MARIA ANTÒNIA

0,272

172

***2291*

MARTÍNEZ ALBERTÍ, IRENE

0,100

173

***3690*

LOPEZ CASTILLO, MARIA JESUS

0,068

174

***0692*

CONTRERAS CAPARRÓS, MARIA DEL CARMEN

0,000

175

***1480*

FERRA ORTIZ, CATALINA

0,000

176

***3271*

SÍVORI SILVA, DIEGO

0,000

177

***5975*

FONT GORDIOLA, BEGOÑA

0,000

178

***1259*

RAMON LLADÓ, PAU FRANCESC

0,000

179

***2667*

NADAL GALLEGO, BARBARA

0,000

180

***2980*

SAIZ CARVAJAL, ELENA MARIA

0,000

181

***8107*

MARTÍNEZ MUÑOZ, VIOLETA

0,000

182

***8081*

MUÑOZ RUIZ, ARACELI

0,000

183

***5160*

RODRIGUEZ PEREZ, RAQUEL

0,000

184

***2871*

MARTORELL LLABRES, ISABEL MARIA

0,000

185

***0216*

MARI BESTARD, SARA

0,000

186

***6931*

GONZALEZ SANCHEZ, LAURA

0,000

187

***0721*

RAMIS SASTRE, FRANCISCA

0,000

188

***9211*

PORCELL CALAFAT, MARIA ROSA

0,000

189

***0845*

PASCUAL ROCA, JUAN

0,000

190

***7652*

SALAS PLANAS, MARÍA SUSANA

0,000

191

***5079*

GELABERT HORRACH, MAGDALENA

0,000

192

***3727*

BOVER PIQUE, MARIA

0,000

193

***2044*

CIFRE PEREZ, M ANGELS

0,000

194

***7927*

MOTA FERRI, SAIOA

0,000

195

***0677*

VICH LOZANO, GLORIA VANESSA

0,000

196

***7902*

CÁRDENAS GARCÍA, JULIA

0,000

197

***1979*

SAGREDO SÁNCHEZ, ANTONIA

0,000

198

***1140*

MONTERO SANCHEZ, TANIA

0,000

199

***3109*

NIETO RAMOS, JOSE JAVIER

0,000

200

***7240*

MAS PASTOR, MARIA DEL MAR

0,000

201

***7239*

MACIAS MARTINEZ, NEREA

0,000

202

***8155*

FONT DE BENITO, LLUCIA

0,000

203

***5207*

ROMAN PEREZ, MONICA

0,000

204

***4339*

RAMIREZ RAMIREZ, CLEMENTE

0,000

205

***1823*

GALMÉS BENNÀSSAR, CARME

0,000

206

***3906*

AMENGUAL FEMENIAS, CATALINA

0,000

207

***8066*

KELLITOU VALDERRAMA, ABIR

0,000

208

***8605*

MIRALLES COMPANY, TERESA

0,000

209

***1517*

MARTIN REDONDO, ANGELA

0,000

210

***1715*

MUÑOZ MEDINA, ANTONIO

0,000

211

***0868*

BLÁZQUEZ LINARES, PATRICIA

0,000

212

***6319*

HIDALGO CÁRDENAS, JOSE

0,000

213

***1952*

GONZALEZ TRIVIÑO, Mª REMEDIOS

0,000

214

***0480*

VERGER ANDREU, CATERINA

0,000

215

***9577*

ANTUNEZ CIFO, DALILA

0,000

216

***7206*

DÍAZ CASTAÑO, RICARDO

0,000

217

***1682*

BESTARD GARCIA, ANTONIA

0,000

218

***9093*

REUS MAURA, LAURA

0,000

219

***3426*

MATAMOROS LOPEZ, CRISTINA

0,000

220

***0117*

FERNANDEZ SOCIAS, CRISTINA

0,000

221

***1730*

FAIDELLA PLANELLS, CRISTINA

0,000

222

***2422*

AMAT FIOL, MERCÈ

0,000

223

***2436*

CAPO GENOVARD, MARGALIDA

0,000

224

***7245*

FONT GRIMALT, CATALINA

0,000

225

***8874*

HERRERA DURAN, JOANA

0,000

226

***4824*

LOPEZ TIRADO, VIRGINIA

0,000

227

***1927*

VENTURA POLO, SHEILA

0,000

228

***8018*

ALONSO EXPOSITO, RUTH

0,000

229

***2929*

CORTES QUINTANA, CATALINA

0,000

230

***7387*

MIR SASTRE, MAGDALENA

0,000

231

***5299*

GARAU GIMENEZ, MARGARITA

0,000

232

***2192*

SANCHEZ CALATRAVA, CRISTINA

0,000

233

***6608*

GIMENEZ CONTRERAS, MARGARITA

0,000

234

***2211*

CABRERIZO FERNÁNDEZ, INMACULADA

0,000

235

***0691*

PAMPIN BAUZA, ISRAEL

0,000

236

***9626*

RAMIS GARAU, MARIA

0,000

237

***7210*

JUAREZ MORALES, CRISTINA

0,000

238

***7849*

LOPEZ CACERES, CLAUDIA

0,000

239

***3628*

CRESPI BONNIN, SILVIA

0,000

240

***5975*

FONT GORDIOLA, MARTA

0,000

241

***2103*

CATALÀ PÉREZ, ISABEL

0,000

242

***4189*

LEIVA TOMAS, MARIA MAGDALENA

0,000

243

***9280*

MAJORAL CASTILLO, MAR

0,000

244

***6015*

GUERRERO MARTINEZ, ELENA

0,000

245

***5405*

GARCIAS TROBAT, RAFEL

0,000

246

***3898*

MIRALLES BONET, MARGALIDA

0,000

247

***6922*

SERRA VADELL, MARTA

0,000

248

***1548*

ARBOS PURXET, ANTONIO JUAN

0,000

249

***8062*

SALTO NAVARRO, AMANDA

0,000

250

***3708*

GALÁN RAMÍREZ, ANA BELÉN

0,000

251

***9479*

GAGO GUILLÉN, ANA MARÍA

0,000

252

***2985*

CRESPI BAUZA, MARIA ESPERENÇA

0,000

253

***3142*

PARRA MARTIN, NOEMI

0,000

254

***3586*

RIERA MAS, MARIA DE LLUC

0,000

255

***3402*

HERNANDEZ MARTI, JOAQUIN

0,000

256

***1645*

PINO BODAS, JUDITH

0,000

257

***5378*

RODRIGUEZ SAIZ, ESTHER

0,000

258

***6062*

REAÑO MONTORO, ANTONIO

0,000

259

***0720*

LOPEZ PONS, LLUCIA

0,000

260

***1563*

REQUENA RUIZ, SUSANA

0,000

261

***1754*

SANCHEZ LANAGRAN, MAR

0,000

262

***2406*

PERONA SINTES, ANA

0,000

263

***1566*

LUA PROAÑO, LEIDA LILIANA

0,000

264

***2009*

GOST TENA, SARA

0,000

265

***2440*

GAYA COLL, MARIA

0,000

266

***2644*

CASTELL TORRES, MARIA ANTONIA

0,000

267

***6098*

MÁRQUEZ FERNÁNDEZ, SARA

0,000

268

*Llista específica d'aspirants que han acreditat una discapacitat igual o superior al 33%

DNI

Llinatges, nom

Puntuació

Ordre

Discapacitat

***0019*

MARTÍN VERDERA, MARÍA DE LOURDES

16,000

1

S

*

***9252*

VILLALONGA TOUS, MARIA MAGDALENA

3,372

2

S

*

***1592*

BERNABEU OLIVER, MARINA

3,000

3

S

*

***2489*

CANOVAS VANRELL, MARINELA

3,000

4

S

*

***7240*

MAS PASTOR, MARIA DEL MAR

0,000

5

S

*