Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 416392
Secretaria General del Ple. Decret de batlia núm. 202311878, de dia 19 de juny de 2023, de nomenament de tinents de batle

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant el Decret de batlia núm. 202311878, de dia 19 de juny de 2023, s'ha resolt:

1. Nomenar tinents de batle d'aquest Ajuntament als següents regidors/es membres de la Junta de Govern Local:

  • Primer tinent de batle: Sr. José Javier Bonet Díaz
  • Segona tinenta de batle: Sra. María de Lourdes Roca Calafell
  • Tercer tinent de batle: Sr. Óscar Fidalgo Bestard
  • Quarta  tinenta de batle: María Mercedes Celeste Palmero
  • Cinquè tinent de batle: Llorenç Guillem Bauzá de Keizer
  • Sisena tinenta de batle: Belén Soto Mateu
  • Setè tinent de batle: Antonio Deudero Mayans

Substituiran, per l'ordre establert, el batle, en casos de vacant, absència o malaltia.

2. Aquest decret tendrà efectes des de la seva signatura, sense perjudici de la preceptiva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears, conforme al que disposa l'article 44.2 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret de 28 de novembre de 1986, i se'n donarà compte al Ple.

Queden sense efecte els anteriors decrets relacionats amb la matèria.

 

Palma, a data de la signatura (26 de juny de 2023)

El secretari general del Ple Nicolau Conti Fuster