Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

ENTITAT LOCAL MENOR DE PALMANYOLA

Núm. 417491
Nomenament tinent de batle de l'Entitat Local Menor de Palmanyola legislatura 2023-2027

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El batle pedani, en data de 21 de juny de 2023, ha dictat la següent resolució amb núm. 2023-0058:

“Vista la celebració de les eleccions municipals el dia 28 de maig de 2023 i havent-se procedit el dia 17 de juny de 2023 a la constitució de la nova Corporació Local. En virtut de les atribucions que em confereixen els articles 21.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i 46.1 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre

RESOLC

PRIMER. Designar com a tinent de batle de l'Entitat Local Menor de Palmanyola a la següent Vocal:

- MARIA VICTORIA MUÑOZ DURÁN

Als tinents de batle nomenats, prèvia acceptació del seu càrrec, els correspon quant a tals, substituir al batle en la totalitat de les seves funcions i per l'ordre del seu nomenament, en els casos d'absència, malaltia o impediment que impossibiliti a aquest per a l'exercici de les seves atribucions.

 SEGON. Notificar personalment la present resolució als designats, que es considerarà acceptada tàcitament, excepte manifestació expressa; i remetre la Resolució de nomenament al Butlletí Oficial dels Illes Balears per a la seva publicació en aquest, igualment publicar la Resolució en el tauler d'anuncis de l'Entitat, sense perjudici de la seva efectivitat des de l'endemà de la signatura de la Resolució pel batle

Així mateix, estarà a la disposició dels interessats en la seu electrònica d'aquesta Entitat [http://palmanyola.sedelectronica.es].

TERCER. Donar compte a la Junta de l'Entitat d'aquesta resolució en la primera sessió que celebri.

Ho mana i signa el senyor batle.

 

Palmanyola, a 26 de juny de 2023

El batle-pedani de l'ELM  de Palmanyola (Arnaldo Francisco Llinas Quintana)