Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució per la qual es modifica la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 16 d’agost de 2022 per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu finançat per la Unió Europea NextGenerationEU, en la part que afecta a l’expedient MOVESIII-662/2021

    Número d'edicte 2476 - Pàgines 15287-15290

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució per la qual es modifica parcialment la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 31 d’octubre de 2022 per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu finançat per la Unió Europea NextGenerationEU en la part que afecta a l’expedient MOVESIII-1509/2021

    Número d'edicte 2477 - Pàgines 15291-15293

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució per la qual es modifica parcialment la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 31 d’octubre de 2022 per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu finançat per la Unió Europea NextGenerationEU en la part que afecta a l’expedient MOVES III 1946/2021

    Número d'edicte 2479 - Pàgines 15294-15296

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del Conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es deneguen les subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, en el sector serveis i altres sectors productius de l’economia; i per a la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia, ja existents en els sector serveis i altres sectors productius, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (programes 1, 2 i 3)

    Número d'edicte 2480 - Pàgines 15297-15299

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es deneguen les subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, i la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia ja existents, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (programes 4 i 5)

    Número d'edicte 2530 - Pàgines 15300-15301

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es reconeix i es proposa el pagament de les subvencions en el marc de la convocatòria pública per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027

    Número d'edicte 2535 - Pàgines 15302-15303

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es deneguen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (Programa PREE)

    Número d'edicte 2475 - Pàgines 15304-15305

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es revoquen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (Programa PREE)

    Número d'edicte 2531 - Pàgines 15306-15307

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic, per la qual es minora la quantitat de l’ajut en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (Programa PREE)

    Número d'edicte 2533 - Pàgines 15308-15309

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU

    Número d'edicte 2534 - Pàgines 15310-15312

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual s’aprova la convocatòria per a concedir ajuts per al manteniment d’estructures organitzatives dels sindicats i de les organitzacions sindicals amb un grau de representació determinat, en el marc del foment de l’activitat sindical

    Número d'edicte 2470 - Pàgines 15313-15323

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears de l'Acta de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu per als establiments sanitaris d'hospitalització, consulta i assistència de les Illes Balears per als anys 2022 i 2023, de 31 de gener de 2023 i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07000345011982)

    Número d'edicte 2471 - Pàgines 15324-15326

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual es convoquen ajuts per a l’organització d’esdeveniments esportius d’alt nivell per a federacions esportives, delegacions territorials de les federacions esportives espanyoles i clubs esportius de les Illes Balears, any 2023

    Número d'edicte 2486 - Pàgines 15327-15342

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució relativa a la modificació de titularitat de l’acció concertada del servei d'ajudes tècniques i suport tecnològic per a la promoció de l’autonomia personal, a l'àmbit territorial de les Illes Balears, per a l’any 2023, a favor de l’entitat Fundación ASPACE Balears

    Número d'edicte 2505 - Pàgines 15343-15344

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 16 de març de 2023 per la qual s’autoritza l’extinció del Programa d’Ensenyaments Professionals de Música (PREP) impartit a l’Escola Municipal de Música de Capdepera i s’autoritza als Conservatoris Municipals a impartir aquest programa fins a la seva extinció a les Escoles de Música Reconegudes que tenen adscrites

    Número d'edicte 2551 - Pàgines 15345-15350

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 10 de març de 2023 per la qual s’aprova dur a terme el tràmit d’informació pública del projecte d’execució de l’ampliació amb un gimnàs del CEIP Xaloc

    Número d'edicte 2550 - Pàgina 15351

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 17 de març de 2023 per la qual s’estableix el calendari del procés d’admissió i matriculació dels ensenyaments artístics professionals i elementals de música i dansa dels centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2023-2024, s’autoritza el Programa d’Ensenyaments Integrats (PEI), se’n dicten les normes d’admissió i se n’aprova el calendari d’admissió

    Número d'edicte 2561 - Pàgines 15352-15370

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

   • Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual s’estableix la convocatòria d’ajudes per dur a terme actuacions de política estratègica universitària que dinamitzin la vida universitària de les Illes Balears

    Número d'edicte 2489 - Pàgines 15371-15380

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

   • Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual es concedeix una subvenció al guanyador del Concurs Any Joan Fuster

    Número d'edicte 2547 - Pàgines 15381-15382

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

   • Resolució de la consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Autoritat Competent del Pla Estratègic de la PAC (PEPAC) per la qual es designa l’Autoritat Regional de Gestió del Pla Estratègic de la PAC a l’àmbit de les Illes Balears

    Número d'edicte 2522 - Pàgina 15383

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual s'aprova la convocatòria per adjudicar cinquanta autoritzacions de lloguer de vehicles amb conductor d'àmbit insular i caràcter temporal a l'illa de Mallorca, per a la temporada corresponent a l'any 2023

    Número d'edicte 2559 - Pàgines 15384-15387

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Proposta de resolució i resolució d’aprovació definitiva del «Projecte de reobertura de la línia: Estació d’Enllaç – Artà. Fase III: projecte bàsic de connexió del tren – tram amb l’estació actual de Manacor», redactat per GRUSAMAR – INECO

    Número d'edicte 2453 - Pàgina 15388

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució del vicepresident en matèria de pesca del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de trasllat de crèdits que preveu la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 18 de juliol de 2019, per la qual es convoquen, per als anys 2019-2020, les ajudes per a la preparació i aplicació dels plans de producció i comercialització de les organitzacions de productors del sector de la pesca

    Número d'edicte 2520 - Pàgines 15389-15390

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució del vicepresident en matèria de pesca del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de trasllat dels crèdits que preveu la Resolució del president del FOGAIBA de 27 de desembre de 2017, per la qual es convoquen mitjançant anticipat de despesa, per als anys 2018-2020, ajudes per limitar l’impacte de la pesca en el medi marí i adaptar la pesca a la protecció d’espècies

    Número d'edicte 2521 - Pàgines 15391-15392

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Conveni de col·laboració regulador de l’encàrrec de gestió del Consell Insular de Mallorca a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Mallorca per a la col·laboració per a l’impuls de projectes empresarials singulars que contribueixen a la transformació del model econòmic i social liderats per dones, mitjançant una línia d’ajuts reemborsables amb un tram no reemborsable a projectes que compleixin aquestes característiques

    Número d'edicte 2518 - Pàgines 15393-15396

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Resolució del conseller executiu del departament d’Hisenda i Funció Pública per la que es modifica la resolució del conseller executiu del departament d’Hisenda i Funció Pública, de 15 d’octubre de 2021, sobre la modificació del catàleg de funcions aprovat per la resolució de la consellera executiva de Modernització i Funció Pública de 3 de gener de 2019 i correcció d’errades materials

    Número d'edicte 2510 - Pàgines 15397-15401

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Mallorca i l'Ajuntament d’Algaida per a la prestació de serveis de naturalesa informàtica

    Número d'edicte 2514 - Pàgines 15402-15405

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Mallorca i l'Ajuntament d’Alaró per a la prestació de serveis de naturalesa informàtica

    Número d'edicte 2515 - Pàgines 15406-15409

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de dia 13 de març de 2023, d'adjudicació de la concertació social del servei d’atenció integral i promoció de l’autonomia per a persones amb discapacitat auditiva

    Número d'edicte 2507 - Pàgines 15410-15413

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de 15 de març de 2023 d’adjudicació de la concertació social del servei d'atenció integral i promoció de l'autonomia per a persones amb discapacitat física, inclòs a la xarxa pública de serveis per a persones amb discapacitat de Mallorca

    Número d'edicte 2508 - Pàgines 15414-15417

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de dia 13 de març de 2023, d'adjudicació de la concertació social del servei d’atenció integral i promoció de l’autonomia per a persones amb discapacitat psíquica associada a un diagnòstic de salut mental

    Número d'edicte 2509 - Pàgines 15418-15421

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Rector de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera en sessió de caràcter ordinari de 27 de febrer de 2023, relatiu a l’aprovació de la concessió d’ajuts del Consell Insular de Menorca per a estudis i investigacions ambientals a la reserva de biosfera de Menorca per a l’any 2022 (exp. 0915-2022-000001)

    Número d'edicte 2481 - Pàgines 15422-15423

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Aprovació definitiva de la modificació puntual de la fitxa específica de la marca Reserva de Biosfera d’explotacions agràries elaboradores de formatge (exp. 0919-2022-000001)

    Número d'edicte 2482 - Pàgines 15424-15425

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Addenda de modificació a l'encomana de gestió per la que l'Ajuntament de Calvià encomana a la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda, l'extensió dels serveis públics electrònics

    Número d'edicte 2540 - Pàgines 15426-15439

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Rectificació errada material sobre el beneficiari de la cessió d'una finca patrimonial de l'Ajuntament de Manacor per a la construcció d'un nou centre de salut a la ciutat de Manacor

    Número d'edicte 2498 - Pàgines 15440-15441

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Rectificació errada material sobre la cessió de terrenys adquirits per l'Ajuntament de Manacor per ser destinats a ampliació de l'actual aparcament de l'equipament sanitari de l'Hospital de Manacor

    Número d'edicte 2499 - Pàgines 15442-15443

  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Resolució sobre les autoritzacions per a la instal·lació de parada al Mercat Agrari Agromaó 2023

    Número d'edicte 2502 - Pàgina 15444

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament d´Habitatge. Exp 2022/00001. Presentació aprovació definitiva de la delimitació de l’àmbit del Programa d’ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri com a “Entorn Residencial de Rehabilitació Programada” (ERRP), finançat per la Unió Europea (Next Generation) i manifestar l’interès de l’Ajuntament per a la inclusió d’aquest municipi en el programa d’ajuts Programa 1 RD 853/2021

    Número d'edicte 2529 - Pàgines 15445-15456

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Aprovació definitiva del Projecte per a la substitució del forjat de coberta de la piscina municipal del Port de Pollença, per a la millora de l’aïllament tèrmic

    Número d'edicte 2539 - Pàgina 15457

  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LABRITJA

   • Exp. 2086/2022 - Acord sobre la gestió dels serveis de recollida d'oli usat a domicili

    Número d'edicte 2500 - Pàgina 15458

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Substitució batlessa

    Número d'edicte 2553 - Pàgina 15459

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Reconeixement carrera professional a l’Ajuntament de Son Servera

    Número d'edicte 2558 - Pàgina 15460