Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 200173
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 16 de març de 2023 per la qual s’autoritza l’extinció del Programa d’Ensenyaments Professionals de Música (PREP) impartit a l’Escola Municipal de Música de Capdepera i s’autoritza als Conservatoris Municipals a impartir aquest programa fins a la seva extinció a les Escoles de Música Reconegudes que tenen adscrites

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El 20 d'abril de 1999, es publicà el Decret 37/1999, de 9 d'abril, pel qual es regulen les escoles de música i dansa de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

2. L'Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 29 de juny de 2001, creà i regulà les ampliacions del Conservatori Professional de Música i Dansa de Palma (BOIB núm. 82, de 10 juliol), i derogà l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Esports de dia 20 de maig de 1999 (BOCAIB núm. 68, de 29 maig).

3. Les aules d'ampliació regulades per l'Ordre de 29 de juny de 2001 abans esmentada, es crearen en determinades escoles de música reconegudes de la part forana de Mallorca i ubicades a una distància considerable de Palma. Aquestes aules d'ampliació permetien l'accés als estudis reglats dels ensenyaments professionals de música.

El punt 10 de la mateixa Ordre establia inicialment que el professorat del claustre del Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca era qui realitzava l'activitat docent a les aules d'ampliació i impartia les diferents assignatures del currículum als alumnes que volien cursar els estudis reglats dels ensenyaments professionals.

4. La Conselleria d'Educació i Cultura, amb la Resolució del conseller d'Educació i Cultura de dia 30 de juny de 2010 per la qual s'aproven les instruccions d'organització i funcionament dels conservatoris professionals de música i dansa de les Illes Balears per al curs 2010-2011, va posar en funcionament el programa d'estudis professionals de música (PREP) equivalent a les condicions d'accés, promoció i permanència en els primers quatre cursos dels ensenyaments professionals de música.

En el punt 13 d'aquestes instruccions s'establia el procediment administratiu per a l'alumnat que cursava el Programa d'Ensenyaments Professionals de Música (PREP). L'alumnat PREP estava matriculat a l'Escola reconeguda i disposava d'un expedient acadèmic PREP al conservatori de Música i Dansa de Mallorca, al qual estava adscrit l'escola.

5. La relació d'escoles que inicialment varen ser autoritzades per ser aules d'ampliació del Conservatori Professional de Música i Dansa de Palma, actualment Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca, eren les següents: Alcúdia, Capdepera, Felanitx, Inca, Manacor, Muro, Santa Margalida i Santanyí. Posteriorment aquestes aules varen començar a impartir el programa PREP.

Actualment tres de les escoles reconegudes que tenien aules d'ampliació, s'han autoritzat com a Conservatoris Municipals (Felanitx, Manacor i Inca, creats per Acord del Consell de Govern de 4 d'octubre de 2013, de 9 de desembre de 2016 i de 14 de setembre de 2018, respectivament).

L'Escola reconeguda de Pollença s'ha integrat des de fa dos cursos al Programa d'Ensenyaments Professionals de Música (PREP), tal i com recull la Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de 19 de juny de 2020.

6. El 28 de febrer de 2017, el Departament d'Inspecció Educativa (DIE) va emetre un informe en què explicava que l'alumnat que cursa el PREP a les escoles reconegudes no gaudeix dels mateixos drets que l'alumnat que realitza els mateixos estudis en un conservatori professional, i s'indicava, concretament, que aquests alumnes no tenien llibre de qualificacions. Per aquesta raó, el DIE sol·licità que l'alumnat PREP pogués disposar del llibre de qualificacions exactament igual que la resta d'alumnes que cursen ensenyaments professionals en altres conservatoris. En l'informe també s'indicà que els alumnes del programa seguien les programacions  establertes que el Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca els feia arribar el mes de juliol.

7. El 7 d'abril de 2017, el servei dels Ensenyaments de Règim Especial va elaborar un informe en resposta a l'informe que va emetre el DIE en data 28 de febrer de 2017, què especificava que perquè els alumnes poguessin ser considerats alumnes oficials del conservatori, s'haurien de dur a terme les propostes de millora que es relacionaven en el mateix informe.

8. El 22 de juliol de 2019, el DIE va emetre un nou informe en què reiterava que els alumnes que cursaven el PREP a les escoles reconegudes continuaven sense tenir els mateixos drets que els alumnes que realitzaven aquests estudis en un conservatori professional i destacava la impossibilitat de convalidació de l'assignatura de música de l'educació secundària obligatòria per manca de llibre de qualificacions.

9. El Servei dels Ensenyaments de Règim Especial ha pogut comprovar que l'excepcionalitat que va propiciar la creació del PREP no es dona en l'actualitat.

Actualment, el nombre d'alumnes matriculats al PREP en aquestes escoles reconegudes ha minvat considerablement des dels seus inicis. Durant el curs 2022-2023 hi ha matriculats 45 alumnes (Alcúdia: 14 alumnes; Muro: 5 alumnes; Pollença: 10 alumnes; Santa Margalida: 3 alumnes; Santanyí: 13 alumnes). 

Per altra banda, la creació dels tres Conservatoris Municipals professionals de música, Felanitx, l'any 2013; Manacor, l'any 2016; i Inca, l'any 2018, ha facilitat que l'alumnat d'aquests Municipis i els del seu voltant puguin cursar els Ensenyaments Professionals de Música.

Fins ara, al Conservatori Municipal d'Inca estan adscrites l'Escola de Música Reconeguda d'Alcúdia, l'Escola de Música Reconeguda Miquel Tortell de Muro, l'Escola de Música Reconeguda de Pollença i l'Escola de Música Reconeguda de Santa Margalida; al Conservatori Municipal de Manacor està adscrita l'Escola de Música Reconeguda de Capdepera; i al Conservatori Municipal de Felanitx, l'Escola de Música Reconeguda de Santanyí.

10. El 13 de juny de 2022, el Servei d'Ensenyaments de Règim Especial va emetre un informe en què es plantejava la progressiva extinció del PREP, a partir del curs 2022-2023, en dues fases, depenent de la possibilitat dels Conservatoris de disposar d'aules d'ampliació, fins a arribar a la total extinció amb la finalització del curs escolar 2025-2026. En aquest informe també s'indicava que els expedients dels alumnes PREP que actualment es custodien al Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca, s'haurien de traslladar a cada un dels Conservatoris d'adscripció, tota vegada que és en els Conservatoris municipals d'adscripció on s'hauria d'impartir el PREP, fins a la seva extinció. També proposava que per al curs 2022-2023, la matrícula del nous alumnes d'ensenyaments professionals de música, es realitzi als conservatoris als quals estan adscrites les corresponents escoles de música reconegudes, tota vegada que és en els Conservatoris municipals d'adscripció on s'haurà d'impartir el PREP, fins a la seva extinció.

11. Per tal de dur a terme la signatura dels convenis de col·laboració entre la Conselleria d'Educació i Formació Professional i els Ajuntaments d'Inca i Fundació de Felanitx, en data 3 de març de 2023 s'ha emès informe del Servei dels Ensenyaments de Règim Especial, de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres i en aquest sentit, s'ha calculat una previsió de despesa per a dur a terme les tasques de col·laboració relacionades amb la gestió dels expedients i avaluació de l'alumnat, d'11.000 euros en relació al Conservatori d'Inca, i 5.100 euros en relació al Conservatori de Felanitx. Així mateix, s'ha retingut crèdit suficient en les partides pressupostàries corresponents, anualitat corresponent i futures, segons consta en certificat de la cap de la Unitat de Gestió Econòmicoadministativa de 13 de març de 2023, d'acord amb sengles Resolucions del secretari general de la Conselleria d'Educació i Formació Professional d'autorització d'imputació de despeses a exercicis futurs dels dos expedients de conveni de col·laboració esmentats, de la mateixa data, 13 de març de 2023.

12. El 16 de gener de 2023, el conseller d'Educació i Formació Professional ha dictat la Resolució per la qual s'autoritza una aula d'ampliació del Conservatori Municipal de Manacor a les instal·lacions de l'Escola de Música Reconeguda de Capdepera (BOIB número 12, de 26 de gener de 2023).

D'acord amb l'informe emès el 13 de juny de 2022 pel Servei d'Ensenyaments de Règim Especial, des del moment que el Conservatori Municipal de Manacor ha obtingut l'autorització per a l'obertura de l'aula d'ampliació, en la qual es poden impartir tots els cursos dels Ensenyaments Elementals i Professionals de música, és adient aprovar l'extinció del PREP a partir del curs 2022-2023 respecte d'aquest centre concret.

Pel que fa als Conservatoris Municipals que tenguin adscrites Escoles de Música Reconegudes per la Conselleria d'Educació que imparteixen el programa PREP, cal establir les indicacions que s'han de complir al llarg del curs escolar 2022-2023 per tal d'anar adequant el desenvolupament d'aquest programa que es duu a terme en les Escoles al Conservatori Municipal al qual estan adscrites (annex 2 de la Resolució) fins a l'inici de l'extinció progressiva a partir del curs 2023-2024.

L'extinció progressiva s'ha de dur a terme d'acord amb el calendari que estableix la part dispositiva d'aquesta Resolució.

Fonaments de dret

1. La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació (BOE núm. 159, de 4 de juliol).

2. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 106, de 4 de maig), modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre (BOE núm. 340, de 30 de desembre). En concret, l'article 48, en la secció dedicada als ensenyaments elementals i professionals de música i dansa, estableix:

48. Organización:

1. Las enseñanzas profesionales de música y de danza se organizarán en un grado de seis cursos de duración. Los alumnos podrán, con carácter excepcional y previa orientación del profesorado, matricularse en más de un curso cuando así lo permita su capacidad de aprendizaje.

2. Con independencia de lo establecido en los apartados anteriores, podrán cursarse estudios de música o de danza que no conduzcan a la obtención de títulos con validez académica o profesional en escuelas específicas, con organización y estructura diferentes y sin limitación de edad. Estas escuelas serán reguladas por las Administraciones educativas.

3. La Llei 1/2022 de 8 de març, d'educació de les Illes Balears determina a la disposició final vuitena:

Actualització de la regulació de les escoles de música i dansa reconegudes:

El Govern de les Illes Balears, en el termini de tres anys des de l'entrada en vigor d'aquesta llei, ha d'actualitzar la regulació dels ensenyaments impartits per les escoles de música i dansa reconegudes, continguda al Decret 37/1999, de 9 d'abril, pel qual es regulen les escoles de música i dansa de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

4. La Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears regula en el capítol VII els ensenyaments de règim especial. (BOIB núm. 38, de 17 de març de 2022).

5. El Decret 37/1999, de 9 d'abril, pel qual es regulen les escoles de música i dansa de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOCAIB núm. 49, de 20 d'abril).

6. El Decret 36/2018, de 9 de novembre, pel qual s'estableix el currículum dels ensenyaments professionals de música a les Illes Balears (BOIB núm. 143, de 15 de novembre).

7. L'Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 29 de juny de 2001, per la qual es creen i es regulen les ampliacions del Conservatori Professional de Música i Dansa de Palma (BOIB núm. 82, de 10 juliol).

8. L'Acord del Consell de Govern de 4 d'octubre de 2013 pel qual es crea el Conservatori Municipal de Felanitx, de titularitat de l'Ajuntament de Felanitx. En l'annex s'enumeren les escoles de música i de música i dansa reconegudes que quedaven adscrites a aquest conservatori (BOIB núm. 137, de 5 d'octubre).

9. La Resolució del director general de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos humans de 31 d'octubre de 2013, sobre l'autorització al Conservatori Municipal de Felanitx per impartir el Programa d'Ensenyaments Professionals.

10. L'Acord del Consell de Govern de 9 de desembre de 2016 pel qual es crea el Conservatori Municipal de Manacor, de titularitat de l'Ajuntament de Manacor. En l'annex s'assenyalen les escoles de música i de música i dansa reconegudes que quedaven adscrites al Conservatori Municipal de Felanitx i les que quedaven adscrites al de Manacor (BOIB núm. 155, de 10 de desembre).

11. L'Acord del Consell de Govern de 14 de setembre de 2018 pel qual es crea el Conservatori Municipal d'Inca, del qual és titular l'Ajuntament En l'annex d'aquest Acord s'enumeren les escoles de música i de música i dansa reconegudes i se n'actualitza l'adscripció al Conservatori Municipal de Felanitx, al Conservatori Municipal de Manacor, al Conservatori Municipal d'Inca i al Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca. (BOIB núm. 114, de 15 de setembre).

12. La Resolució de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 5 de maig de 2015, per la qual s'actualitza i modifica l'adscripció dels centres privats i centres privats concertats de batxillerat, formació professional específica i centres privats de règim especial a instituts d'ensenyament secundari o centres públics de referència de les Illes Balears (BOIB núm. 77, de 23 de maig).

13. La Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 4 de juny de 2021 sobre el funcionament de l'adscripció dels centres privats autoritzats i centres integrats privats d'ensenyaments elementals i professionals de música i dansa (BOIB núm. 78, de 12 de juny).

14. La Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional, d'1 d'agost de 2022, per la qual s'aproven les instruccions per a l'organització i el funcionament dels conservatoris professionals de música i dansa de les Illes Balears per al curs 2022-2023, publicada en el lloc web de la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

15. La Resolució del conseller d'Educació i Formació professional de dia 2 d'agost de 2021, per la qual s'aproven les instruccions per a l'organització i el funcionament de les escoles de música i/o dansa de les Illes Balears reconegudes segons el Decret 37/1999 per al curs 2021-2022, publicada en el lloc web de la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

16. La Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 9 de desembre de 2021 per la qual s'atorga un codi administratiu de centre a les escoles de música, música i dansa i art dramàtic reconegudes, públiques o privades, les quals es varen reconèixer en el seu moment amb un codi alfanumèric; s'autoritza que s'inscriguin d'ofici amb el nou codi en el Registre de centres docents no universitaris, i s'autoritza l'actualització de l'adscripció d'aquestes escoles als diferents conservatoris professionals de les Illes Balears i a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears (BOIB núm. 173, de 18 de desembre).

17. L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer (BOE núm. 52, d'1 de març), el qual estableix, en l'article 36.2, que, en matèria d'ensenyament, correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència de desenvolupament legislatiu i d'execució de l'ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats.

18. La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d'abril).

19. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer), modificat pel Decret 25/2021, de 8 de març (BOIB núm. 33, de 9 de març) i pel Decret 1/2022 de 27 de juliol de la presidenta de les Illes Balears (BOIB núm. 104, de 9 d'agost).

20. El 15 de març de 2023, el director general de Planificació, Ordenació i Centres ha dictat proposta de resolució per que s'autoritzi l'extinció del Programa d'Ensenyaments Professionals de Música (PREP) impartit a l'Escola Municipal de Música de Capdepera i s'autoritza als Conservatoris Municipals a impartir aquest programa fins a la seva extinció a les Escoles de Música Reconegudes que tenen adscrites.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Autoritzar l'extinció del Programa d'Ensenyaments Professionals de Música (PREP), programa propi de la Conselleria d'Educació i Formació Professional, a partir del curs 2022-2023 a l'Escola de Música de Capdepera, ja que el Conservatori Municipal de Manacor compta amb una aula d'ampliació autoritzada per impartir els Ensenyaments Professionals de música a l'Escola de Música de Capdepera.

2. Autoritzar els Conservatoris Municipals que tenguin adscrites Escoles de Música Reconegudes per la Conselleria d'Educació i Formació Professional que imparteixen el programa PREP i que es relacionen a l'annex 1 d'aquesta Resolució, perquè requerexin els expedients PREP al Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca, per impartir el PREP a partir del curs 2022-2023. Aquests centres podran adequar i flexibilitzar  la coordinació i la realització d'aquest programa en el seu Projecte Educatiu de Centre a partir de l'apartat 8, Programa d'ensenyaments professionals (PREP), de les Instruccions Escoles Música i Dansa 2022-2023, amb les indicacions s'estableixen a continuació:

a) Les despeses derivades del compliment d'aquesta Resolució (coordinació docent i avaluacions respecte dels alumnes PREP per a cada curs escolar i el trasllat dels seus expedients del Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca als Conservatoris Municipals autoritzats a impartir aquest programa) es realitzarà en els termes que fixi el corresponent conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Educació i l'entitat titular del Conservatori Municipal.

b) Durant el primer i segon trimestres del curs escolar, les proves de totes les assignatures de 1r, 2n, 3r i 4t del PREP que es descriu en el punt 8.7 de les mateixes instruccions,  es podran realitzar a les Escoles de Música amb el seu professorat.

c) A l'avaluació ordinària i a l'extraordinària, les proves de totes les assignatures de 1r, 2n, 3r i 4t del PREP s'hauran de realitzar d'acord amb l'establert al punt 8.7 de les mateixes instruccions.

d) El Conservatori Municipal haurà de supervisar i validar els continguts i criteris d'avaluació de cada una de les proves de les assignatures teòriques i pràctiques que es realitzin a les Escoles de Música adscrites a partir de les programacions establertes de cada assignatura.

3. Autoritzar l'extinció progressiva del PREP a partir del curs 2024-2025 a totes aquelles escoles de música reconegudes en què s'imparteixi aquest programa de la manera següent: el curs 2023-2024 s'impartirà el PREP als quatre cursos. El curs 2024-2025 no s'oferirà el 1r curs PREP i es mantindrà a 2n, 3r, i 4t curs. El curs 2025-2026 es mantindrà a 3r i 4t curs. Finalment, el curs 2026-27 serà el darrer curs d'aplicació del PREP, en què es mantindrà únicament a 4t.

4. Instar el compliment de l'adscripció de les escoles de música reconegudes als diferents Conservatoris Municipals, tal i com s'indica en els acords del Consell de Govern pels quals es creen els Conservatoris Professionals Municipals de Felanitx, Manacor i Inca, per impartir el PREP, que es recull en l'annex 2 d'aquesta Resolució i dur a terme les prescripcions i obligacions entre ambdós centres pel que fa a l'àmbit d'aplicació del PREP que es recull a l'annex 3 d'aquesta Resolució.

5. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 16 de març de 2023

Conseller d'Educació i Formació Professional Martí X. March Cerdà

 

ANNEX 1

Relació d'Escoles reconegudes que tenen implantat el Programa d'Ensenyaments Professionals de Música (PREP)

​​​​​​​​​​​​​​

Nom del centre

Codi de centre

Escola de Música Reconeguda d'Alcúdia

07016086

Escola de Música Reconeguda Miquel Tortell de Muro

07016098

Escola de Música Reconeguda de Pollença

07015771

Escola de Música Reconeguda de Santa Margalida

07016372

Escola de Música Reconeguda de Santanyí

07016153

 

ANNEX 2

Adscripció de les Escoles reconegudes als Conservatoris que imparteixen el PREP des del curs 2022-2023 fins al curs 2025-2026

 

Nom del centre

Codi de centre

Conservatori adscrit

Escola de Música Reconeguda d'Alcúdia

07016086

Conservatori Municipal d'Inca

(codi: 07015732)

Escola de Música Reconeguda Miquel Tortell de Muro

07016098

Conservatori Municipal d'Inca

(codi: 07015732)

Escola de Música Reconeguda de Pollença

07015771

Conservatori Municipal d'Inca

(codi: 07015732)

Escola de Música Reconeguda de Santa Margalida

07016372

Conservatori Municipal d'Inca

(codi: 07015732)

Escola de Música Reconeguda de Santanyí

07016153

Conservatori Municipal de Felanitx

(codi: 07015215)

 

​​​​​​​ANNEX 3

Implicacions per a les adscripcions de les Escoles reconegudes als Conservatoris que imparteixen el PREP des del curs 2022-2023 fins al curs 2025-2026

 

Processos i Documents

Conservatori

Escola reconeguda adscrita

Matrícula

 

Realitzar a l'Escola reconeguda

DOE (PREP)

 

Adjuntar al GestIB

Expedient

Arxivar i custodiar indefinidament l'expedient acadèmic de cada alumne al GestIB.

 

Actes d'avaluació curs

 

Arxivar i custodiar les actes d'avaluació trimestrals

Acta d'avaluació ordinària i extraordinària

Arxivar i custodiar les actes d'avaluació de final de curs al GestIB