Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 200775
Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 17 de març de 2023 per la qual s’estableix el calendari del procés d’admissió i matriculació dels ensenyaments artístics professionals i elementals de música i dansa dels centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2023-2024, s’autoritza el Programa d’Ensenyaments Integrats (PEI), se’n dicten les normes d’admissió i se n’aprova el calendari d’admissió

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 14 d'abril de 2009 (BOIB núm. 57 ext. de 20 d'abril), modificada per l'Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 20 de maig de 2010 (BOIB núm. 89, de 12 de juny), regula el procés d'admissió i de matriculació dels alumnes als ensenyaments de règim especial i als ensenyaments de persones adultes als centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

D'acord amb l'apartat segon de l'article 1 de l'Ordre esmentada, els calendaris dels diferents centres s'han de publicar en una resolució anual de la direcció general amb competències en ensenyaments de règim especial.

El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21 de 15 de febrer) estableix que la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres és competent en els ensenyaments de règim especial.

El 8 de març de 2023, la cap del Servei dels Ensenyaments de Règim Especial va emetre un informe en què proposava els calendaris del procés d'admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments artístics professionals de música i dansa i als ensenyaments elementals de música i dansa per al curs 2023-2024.

La formació musical i en dansa als conservatoris professionals se superposa a l'educació secundària al llarg dels quatre cursos d'ESO i dels dos de batxillerat. Aquest fet exigeix als alumnes un esforç molt important per compatibilitzar els seus estudis.

L'elevada càrrega lectiva dels ensenyaments professionals de música i dansa, l'obligada dedicació a l'educació secundària, i d'altres dificultats derivades dels desplaçaments al conservatori i l'organització horària d'aquest dificulta la racionalització de les hores d'estudi, ja que, en alguns casos, aquesta càrrega pot arribar fins a les 43 hores lectives setmanals de docència directa en els estudis de música, i 54 hores en els de dansa.

Amb la finalitat de millorar el rendiment de l'alumnat que cursa simultàniament els ensenyaments professionals de música o dansa i l'educació secundària, la Conselleria d'Educació i Formació Professional va posar en funcionament el Programa d'Ensenyaments Integrats (PEI) a l'illa de Mallorca el curs 2015-2016 a l'IES Joan Maria Thomàs i al Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca. A l'illa d'Eivissa, es va iniciar el curs 2016-2017, a l'IES Sa Colomina i al Conservatori Professional de Música i Dansa d'Eivissa i Formentera. A l'illa de Menorca, es va iniciar a Ciutadella a l'IES Josep Maria Quadrado i a l'aula d'ampliació del Conservatori Professional de Música a aquesta localitat el curs 2017-2018; i a Maó, a l'IES Pasqual Calbó, a la seu del Conservatori Professional de Música de Menorca el curs 2019-2020.

La disposició addicional sisena de l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de 7 d'abril de 2016 que regula el procés d'adscripció, admissió i matriculació d'alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial de les Illes Balears, estableix que el director general de Planificació, Ordenació i Centres dictarà les normes específiques d'admissió al PEI tenint en compte les característiques d'ambdós tipus d'ensenyaments i les normes reguladores dels ensenyaments professionals de música i dansa. La mateixa disposició sisena estableix que els alumnes d'ensenyaments professionals de dansa tenen prioritat en l'admissió al PEI, ja que els alumnes de nova admissió només poden cursar ensenyaments professionals de dansa si participen en aquest programa.

La Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 24 de febrer de 2023 per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2023-2024 respecte als processos d'adscripció, admissió i matriculació d'alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial a les Illes Balears estableix en el punt 4.1, Reserva de places per a alumnes que volen cursar el PEI, que els alumnes que el curs 2022-2023 cursin sisè d'educació primària al CEIPIEEM Son Serra (07005945), de Palma, i obtenguin el certificat d'ensenyaments elementals de música i, a més, vulguin cursar ensenyaments professionals de música mitjançant el Programa d'Estudis Integrats (PEI) han de tenir una plaça reservada a primer d'ESO als grups PEI de l'IES Joan Maria Thomàs (07007152), de Palma, si ho sol·liciten expressament, sempre que superin la prova d'accés i obtenguin plaça al Conservatori Professional de música i dansa de Mallorca. Així mateix en el punt 4.2 estableix que els alumnes que el curs 2022-2023 cursin quart d'ESO al CC Escolania de Lluc (07000959), d'Escorca, i vulguin continuar els ensenyaments professionals de música mitjançant el PEI han de tenir una plaça reservada a primer de batxillerat a l'IES Joan Maria Thomàs si ho sol·liciten expressament, sempre que tenguin plaça al Conservatori professional de música i dansa de Mallorca.

L'aprovació dels Reials decrets estatals, 217/2022, de 29 de març, pel qual s'estableix l'ordenació i els ensenyaments mínims de l'educació secundària i 243/2022, de 5 d'abril, pel qual s'estableix l'ordenació i els ensenyaments mínims del batxillerat, així com l'aprovació del Decret 32/2022, d'1 d'agost, pel qual s'estableix el currículum de l'educació secundària obligatòria a les Illes Balears i el Decret 33/2022, d'1 d'agost pel qual s'estableix el currículum del batxillerat a les Illes Balears, fa necessari actualitzar els requisits d'accés de l'alumnat i definir els criteris i normes específiques d'admissió al PEI per tal d'adaptar-los a la normativa vigent.

El Departament d'Inspecció Educativa i la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres han realitzat el seguiment i l'avaluació del programa als centres autoritzats, amb la col·laboració dels alumnes i famílies implicades, les associacions de pares i mares i els equips directius en el si de la comissió de seguiment. Els resultats generals d'aquest procés d'avaluació continuen sent molt positius.

Fonaments de dret

1. L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer, reformat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, a l'article 36.2 estableix que, en matèria d'ensenyaments, correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència de desenvolupament legislatiu i d'execució de l'ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats.

2. L'article 47 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, amb les modificacions introduïdes per la Llei orgànica 3/2020 de 29 de desembre (BOE núm.340, de 30 de desembre) estableix que les Administracions educatives facilitaran la possibilitat de cursar simultàniament els ensenyaments artístics professionals de música i dansa i l'educació secundària, i que per fer-ho efectiu, es podran adoptar les mesures oportunes, d'organització i d'ordenació acadèmica, d'ambdós tipus d'ensenyaments, que inclouran, entre altres, les convalidacions i la creació de centres integrats.

3. La Llei Orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la que es modifica la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm.340, de 30 de desembre).

4. La Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears.

5. El Reial Decret 1577/2006, de 22 de desembre, pel qual es fixen els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments professionals de música regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

6. El Reial Decret 85/2007, de 26 de gener, pel qual es fixen els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments professionals de Dansa regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

7. El Reial Decret 242/2009, de 27 de febrer, per el que s'estableixen convalidacions entre els ensenyaments professionals de música i de dansa i l'Educació secundària obligatòria i el batxillerat, així com els efectes que sobre la matèria d'Educació física han de tenir la condició d‘esportista d'alt nivell o alt rendiment i els ensenyaments professionals de Dansa.

8. El Reial Decret 14/2023, de 17 de gener, per el qual es modifica el Reial Decret 242/2009, de 27 de febrer, pel qual s'estableixen convalidacions entre els ensenyaments professionals de música i de dansa i l'educació secundaria obligatòria i el batxillerat, així com els efectes que sobre la matèria d'Educació Física han de tenir la condició d'esportista d'alt nivell o alt rendiment i els ensenyaments professionals de música i de dansa.

9. El Decret 23/2011, d'1 d'abril, pel qual s'estableix l'ordenació i el currículum dels ensenyaments elementals de música regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

10. El Decret 24/2011, d'1 d'abril, pel qual s'estableix l'ordenació i el currículum dels ensenyaments elementals de dansa regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

11. El Decret 36/2018, de 9 de novembre, pel qual s'estableix el currículum dels ensenyaments professionals de música regulats per la llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

12. El Decret 54/2011, de 20 de maig de currículum dels ensenyaments professionals de dansa.

13. Decret 32/2022, d'1 d'agost, pel qual s'estableix el currículum de l'educació secundària obligatòria a les Illes Balears.

14. El Decret 33/2022, d'1 d'agost pel qual s'estableix el currículum del batxillerat a les Illes Balears.

15. El Decret 64/2019 de 2 d'agost pel qual s'estableix el règim d'admissió d'alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

16. L'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, de 14 d'abril de 2009, per la qual es regula el procés d'admissió i de matriculació dels alumnes als ensenyaments de règim especial i als ensenyaments de persones adultes als centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

17. L'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de 7 d'abril de 2016 que regula el procés d'adscripció, admissió i matriculació d'alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial de les Illes Balears.

18. Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 24 de febrer de 2023 per la qual es despleguen determinats aspectes, per al curs escolar 2023-2024, respecte als processos d'adscripció, admissió i matriculació d'alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial a les Illes Balears.

19. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm.21, de 15 de febrer) estableix que la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres és competent en els ensenyaments de règim especial.

Per tot això, i a l'empara de l'article 16 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dict la següent

RESOLUCIÓ

Primer

Aprovar el calendari del procés d'admissió i de matriculació dels alumnes dels diferents centres d'ensenyaments artístics professionals i elementals de música i dansa sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per al curs 2023-2024. Aquest calendari figura en l'annex 1 d'aquesta Resolució.

Segon

Determinar que els processos d'inscripció a les diferents proves als ensenyaments elementals i professionals de música i dansa, es realitzaran preferentment de forma telemàtica a través de la pàgina web de cada centre. També es podran realitzar de forma presencial davant els serveis administratius dels centres.

El lliurament de la documentació que acompanyi la inscripció es realitzarà preferentment de forma telemàtica als formularis habilitats o als correus electrònics que indiqui cada centre. També es podrà lliurar de forma presencial davant els serveis administratius dels centres.

La matrícula als ensenyaments elementals i professionals de música i dansa, es realitzarà a l'eina GESTIB.

La presentació de possibles reclamacions o al·legacions incloses en el calendari d'admissió i matriculació que s'aprova en aquesta Resolució es realitzaran preferentment de forma telemàtica tot i que també es podran realitzar de forma presencial davant els serveis administratius dels centres.

Els centres han de donar publicitat a les corresponents instruccions per dur a terme els processos telemàtics i les publicaran a la seva pàgina web.

Tercer

Determinar que la realització de les proves d'accés als diferents ensenyaments es durà a terme del 7 al 23 de juny segons el calendari que figura en l'annex 1 d'aquesta Resolució.

Atès que les activitats lectives del curs 2022-2023 acaben el 23 de juny, cada centre fixarà les dates de les proves d'accés segons les seves característiques, entre el 7 i el 23 de juny. Els dies que no es dediquin a la realització de les proves d'accés es continuarà realitzant l'activitat lectiva.

Quart

Establir que les places vacants dels ensenyaments elementals i professionals de música i de dansa s'han d'adjudicar d'acord amb l'ordre decreixent establert a la llista que faci públics els resultats de la nota obtinguda a la prova d'accés i ha de començar pels ensenyaments professionals, tal com determina l'article 8 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, de 14 d'abril de 2009.

Cinquè

Determinar que l'ordre que s'ha de seguir per a l'admissió del nou alumnat als ensenyaments professionals i elementals de música és el següent:

1. Alumnes de nova admissió que hagin superat les proves d'accés als ensenyaments professionals.

2. Alumnes d'ensenyaments professionals que sol·licitin el reingrés al centre (màxim 2 cursos acadèmics).

3. Alumnes d'ensenyaments professionals que sol·licitin trasllat d'expedient amb un màxim de 2 anys des que abandonaren els ensenyaments professionals.

4. Alumnes de nova admissió que hagin superat les proves d'accés als ensenyaments elementals.

5. Alumnes d'ensenyaments elementals que sol·licitin el reingrés al centre.

6. Alumnes d'ensenyaments elementals que sol·licitin trasllat d'expedient amb un màxim de 2 anys des que abandonaren els ensenyaments elementals.

Sisè

Autoritzar, a l'illa de Mallorca, la realització del PEI en relació a tots els cursos dels ensenyaments professionals de música i dansa i en l'educació secundària obligatòria i batxillerat, a l'IES Joan Maria Thomàs i al Conservatori Professional de música i dansa de Mallorca, amb les unitats PEI següents: a 1r d'ESO: 1 unitat; a 2n d'ESO: 1 unitat; a 3r d'ESO: 1 unitat; a 4t d'ESO: 2 unitats; a 1r de batxillerat: 1,5 unitats distribuïda en les modalitats necessàries; a 2n de batxillerat: 1,5 unitats distribuïda en les modalitats necessàries.

Autoritzar, a l'illa d'Eivissa, la realització del PEI en relació a tots els cursos dels ensenyaments professionals de música i dansa i en l'educació secundària obligatòria i batxillerat, a l'IES Sa Colomina i al Conservatori professional de música i dansa d'Eivissa i Formentera, amb 1 unitat per a cada curs.

Autoritzar, a l'illa de Menorca, la realització del PEI en relació a tots els cursos dels ensenyaments professionals de música i dansa i en l'educació secundària obligatòria i batxillerat, a l'IES Josep Maria Quadrado de Ciutadella, a l'IES Pasqual Calbó de Maó i al Conservatori professional de música i dansa de Menorca, amb 1 unitat per a cada curs.

Aprovar el calendari del procés d'admissió de l'alumnat PEI per al curs 2023-2024, que figura en l'annex 2 d'aquesta Resolució.

Aprovar la sol·licitud de participació al Programa d'Ensenyaments Integrats per al curs 2023-2024, que figura en l'annex 3 d'aquesta Resolució.

Aprovar les normes específiques d'admissió al Programa d'Ensenyaments Integrats per al curs 2023-2024, que figuren en l'annex 4 d'aquesta Resolució.

Setè

Ordenar la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web de cada un dels Conservatoris i als IES autoritzats.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà del dia en què es publiqui en el BOIB, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998.

 

Palma, 17 de març de 2023

El director general de Planificació, Ordenació i Centres Antonio Morante Milla

Documents adjunts