Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció primera. Contractació Pública

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSORCI DE TRANSPORTS DE MALLORCA

   • Acord del Consell d’Administració del Consorci de Transports de Mallorca sobre la modificació del títol d’adjudicació definitiva del contracte de concessió de serveis de transport públic regular de viatgers d’ús general de Mallorca, lot 3, titularitat de Sagalés-Caldentey, SL

    Número de registre 2474 - Pàgina 15461

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Citació d’actes prèvies a l’ocupació per a la instal·lació elèctrica corresponent a la reforma de la línia aèria de mitjana tensió (MT) de 15 kV Alfàbia, entre els suports T16 i TR1, per canvi de conductor

    Número de registre 2370 - Pàgines 15462-15463

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Comunicació de la relació d’expedients que han d’aportar documentació complementària en el tràmit de subvencions per a actuacions del programa de rehabilitació energètica en edificis existents en municipis de repte demogràfic (Programa PREE 5000)

    Número de registre 2532 - Pàgines 15464-15465

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Extracte de la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual es convoquen ajuts per a l’organització d’esdeveniments esportius d’alt nivell per a federacions esportives, delegacions territorials de les federacions esportives espanyoles i clubs esportius de les Illes Balears, any 2023

    Número de registre 2487 - Pàgina 15466

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

   • Anunci de tràmit d’informació pública de l’Esborrany del Projecte de Decret pel qual es regula la pesca marítima i el marisqueig a les zones que integren la xarxa ecològica europea Natura 2000 declarades per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es modifiquen el Decret 22/2016, de 22 d’abril, pel qual es regulen les mesures per a la diversificació dels sectors pesquer i aqüícola de les Illes Balears, i el Decret 22/2018, de 6 de juliol, pel qual es regula el desembarcament, la primera venda, la traçabilitat i el control dels productes pesquers a les Illes Balears

    Número de registre 2517 - Pàgina 15467

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de desistiment als beneficiaris de les ajudes, 2-PRO_NoRev de data 20 de març de 2023, a l’empara de la Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 27 de setembre de 2022, per la qual es convoquen subvencions per a fomentar les inversions en industries de transformació, comercialització i/o desenvolupament de productes vitivinícoles, per a l’any 2022

    Número de registre 2523 - Pàgines 15468-15469

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de la Resolució de revocació total de les ajudes, R1 Exp. 114 de data 8 de març de 2023, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número de registre 2524 - Pàgines 15470-15471

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PA 140/2023, que es segueix al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2, interposat contra la resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es publica la llista definitiva de les persones candidates del concurs de mèrits per constituir bosses generals per seleccionar personal estatutari temporal del Servei de Salut de la categoria d’infermer/infermera i la llista de exclosos per no acreditar que compleixen els requisits

    Número de registre 2491 - Pàgina 15472

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2019/00014818A

    Número de registre 2347 - Pàgina 15473

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública del projecte constructiu per al condicionament del "cruce cazadores" intersecció carreteres EI-200, EI-300 i EI-631. Exp. 2023/00004276A

    Número de registre 2548 - Pàgina 15474

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

   • Extracte de la convocatòria per a la recuperació d’espais arqueològics i paleontològics a l’illa de Mallorca, any 2023. BDNS (identif.): 682552

    Número de registre 2483 - Pàgines 15475-15476

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Informació pública de la declaració d’interès general pel projecte d’hotel rural a la finca Torre Saura Vell, polígon 10, parcel·les 9, 10 i 11 del TM de Ciutadella (NUI 6/2021)

    Número de registre 2096 - Pàgina 15477

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Anunci d’aprovació i notificació col·lectiva del Padró de la Taxa per la prestació de serveis assistencials Exp. 2023/1701

    Número de registre 2512 - Pàgina 15478

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança municipal reguladora de les festes de Sant Joan de Ciutadella de Menorca (expedient 2022/012684)

    Número de registre 2525 - Pàgina 15479

  • AJUNTAMENT DE COSTITX

   • Canvi titularidad sepultura nº 28 cementiri de Costitx

    Número de registre 2038 - Pàgina 15480

  • AJUNTAMENT DES MERCADAL

   • Extracte de la Resolució de Batlia núm. 353 de 20 de març de 2023, per la qual s'aproven la convocatòria i les bases que regeixen la concessió d'ajuts individuals, temporals, i d'emergència social de l'Ajuntament des Mercadal per a l'any 2023

    Número de registre 2527 - Pàgines 15481-15482

  • AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

   • Compte General 2022

    Número de registre 2504 - Pàgina 15483

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Anunci de reforma de línia aèrea de mitja tensió

    Número de registre 2496 - Pàgina 15484

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de la Gerència d'Urbanisme. Exposició al públic dels projectes d'obra pública municipal per a la connectivitat de la barriada del Terreny de Palma

    Número de registre 2511 - Pàgina 15485

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Extracte convocatòria ajudes prevenció incendis, ex. 2022

    Número de registre 2536 - Pàgines 15486-15488