Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 17 de març de 2023 per la qual s’accepta la renúncia al càrrec de director de l'IES Sant Agustí, de Sant Josep de Sa Talaia

    Número de registre 2552 - Pàgines 15189-15190

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE SALUT I CONSUM

   • Resolució de la consellera de Salut i Consum per la qual es nomenen els membres del Consell Rector de l’Agència de Salut Pública de les Illes Balears

    Número de registre 2484 - Pàgines 15191-15192

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAAGÈNCIA DE DEFENSA DEL TERRITORI DE MALLORCA

   • Nomenament del director gerent de l’Agència de Defensa del Territori de Mallorca

    Número de registre 2506 - Pàgina 15193

  • AJUNTAMENT DE FERRERIES

   • Nomenament Policia Local Funcionari de carrera de l'Ajuntament de Ferreries

    Número de registre 2513 - Pàgina 15194

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Nomenament oficial de jardineria funcionari en pràctiques

    Número de registre 2469 - Pàgina 15195

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Cessament Director General de Comunicació de l’Ajuntament de Palma

    Número de registre 2544 - Pàgina 15196

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Nomenament Directora General de Comunicació de l’Ajuntament de Palma

    Número de registre 2545 - Pàgina 15197

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Nomenament Directora General de Fires i Mercats de l’Ajuntament de Palma

    Número de registre 2543 - Pàgina 15198

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Nomenament de policia local funcionària en pràctiques de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar

    Número de registre 2519 - Pàgina 15199

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Nomenament de policia local funcionari en pràctiques de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar

    Número de registre 2526 - Pàgina 15200

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Nomenament de policia local funcionari en pràctiques de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar

    Número de registre 2538 - Pàgina 15201

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Nomenament de policia local funcionari en pràctiques de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar

    Número de registre 2541 - Pàgina 15202

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT BALEAR DE LA JOVENTUT

   • Resolució del director de l’Institut Balear de la Joventut (IBJOVE), relativa a l’obertura d’un nou termini de la convocatòria de la borsa de treball durant la temporada 2023, per a la contractació de personal temporal adscrit a les instal·lacions gestionades per l’IBJOVE, amb la categoria laboral de cuiner/a, ajudant/a de cuina i empleat/da de servei

    Número de registre 2478 - Pàgines 15203-15205

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEIS DE MILLORA AGRÀRIA I PESQUERA (SEMILLA)

   • Resolució de la directora gerent de l’Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de les Illes Balears (IRFAP) per la qual s’aproven les bases específiques de la convocatòria per crear un borsí de feina d’enginyeria tècnica agrícola o equivalent (grup B) per a l’illa de Mallorca

    Número de registre 2490 - Pàgines 15206-15212

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases per la qual s’adjudica, pel procediment de lliure designació, el lloc de treball de cap de servei d’oncologia radioteràpica de l’Hospital Universitari Son Espases

    Número de registre 2503 - Pàgina 15213

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es corregeixen diferents errors i es modifiquen amb motiu de l’estimació de diversos recursos de reposició de les resolucions de 20 de desembre de 2022 del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per les quals es van aprovar les convocatòries específiques de processos selectius pel sistema de concurs extraordinari i/o concurs oposició derivats de l’oferta d’ocupació pública addicional d’estabilitat ordinària i excepcional d’estabilització per a l’any 2022 del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears que afecten totes les categories professionals

    Número de registre 2528 - Pàgines 15214-15228

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 21 de març de 2023 per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de responsable d’infermeria de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de la zona bàsica de salut (ZBS) de So Na Monda de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de Mallorca

    Número de registre 2554 - Pàgines 15229-15230

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 21 de març de 2023 per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de coordinador/a de l’Equip de Suport d’Atenció Domiciliària (ESAD) de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca

    Número de registre 2555 - Pàgines 15231-15232

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Resolució del conseller d’Hisenda i Funció Pública que aprova la constitució de la borsa del procediment extraordinari de selecció de funcionaris interins de naturalesa simplificada per cobrir places vacants de la categoria d’oficial/a segona cuiner/a i llista de persones admeses i excloses

    Número de registre 2492 - Pàgines 15233-15235

  • AJUNTAMENT DE FERRERIES

   • Correcció d'error de la Resolució de Batlia núm. 225 de dia 16/3/2023 per la qual s'aproven les bases i la convocatòria del procés selectiu d'una plaça assessor/a jurídic/a, publicat en el BOIB 35, de data 18 de març de 2023

    Número de registre 2501 - Pàgines 15236-15252

  • AJUNTAMENT DE FORNALUTX

   • Bases de la convocatòria i bases específiques que regiran el procediment selectiu per a la creació d’una borsa de treball com a funcionari interí

    Número de registre 2472 - Pàgines 15253-15261

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Convocatòria en comissió de serveis pel sistema de lliure designació de cap de Departament de Mobilitat de l’Ajuntament de Palma

    Número de registre 2542 - Pàgines 15262-15264

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Convocatòria concurs oposició per promoció interna d’enginyer/a de camins, canals i ports de l’Ajuntament de Palma

    Número de registre 2546 - Pàgines 15265-15274

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

   • Correcció d'errades a l'adjudicació de places de l'oferta d'ocupació pública de 2022 per a l'estabilització d'ocupació temporal (18 de març de 2023)

    Número de registre 2467 - Pàgina 15275

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Borsa de treball de funcionaris i funcionàries interins arquitectes tècnics de l'escala d'administració especial, subescala tècnica, especialitat arquitectura tècnica, grup A, subgrup A2, Ajuntament de Sa Pobla

    Número de registre 2473 - Pàgines 15276-15286