Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Anunci de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per a l’obertura del tràmit d’informació pública sobre la sol·licitud de declaració de projecte industrial estratègic, autorització administrativa prèvia i avaluació d’impacte ambiental ordinària del projecte del parc fotovoltaic SHAMSH 1 ENERGY, de 49,99 MWp i 48,12 MWn, ubicat al polígon 1 parcel·la 1 de Consell (RE013/20)

    Número de registre 11300 - Pàgina 63077

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Extracte de la resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 29 de desembre de 2022 per la qual s’aprova, mitjançant el procediment de despesa anticipada, la convocatòria pública de subvencions per a l’aprovació i implementació de Zones de Baixes Emissions a les Illes Balears dins les actuacions previstes en el «Pla d’Inversions per a la Transició Energètica de les Illes Balears» en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea (NextGenerationEU).

    Número de registre 11916 - Pàgines 63078-63079

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Extracte de la resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 29 de desembre de 2022 per la qual s’aprova, mitjançant el procediment de despesa anticipada, la convocatòria pública de subvencions per al foment d’actuacions combinades d’energies renovables i eficiència energètica en edificis i llars vulnerables dins les actuacions previstes en el “Pla d’Inversions per a la Transició Energètica dels Illes Balears” en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea (NextGenerationEU)

    Número de registre 11920 - Pàgines 63080-63082

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Comunicació de la relació d’expedients que han d’aportar documentació per al pagament de la subvenció en el tràmit de subvencions per al foment d’instal•lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2022)

    Número de registre 11820 - Pàgines 63083-63087

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, R1 de data 4 de desembre de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 d’agost de 2018, per al període 2018-2020, per la qual es convoquen ajudes per fomentar la producció de productes agrícoles de qualitat, modificada mitjançant resolucions de 26 d’octubre de 2021 i 2 de febrer de 2022

    Número de registre 11901 - Pàgines 63088-63091

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de la Resolució d’acceptació de renúncia i revocació de la resolució de concessió, Exp. 067 de data 30 de novembre de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número de registre 11902 - Pàgines 63092-63094

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, RES1 de data 24 de novembre de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 22 de març de 2022, per la qual es convoquen subvencions per al suport per a les activitats d’ informació i promoció realitzades per grups de productors en el mercat intern, corresponents a l’any 2022

    Número de registre 11903 - Pàgines 63095-63098

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de desistiment als beneficiaris de les ajudes, RD1 de data 2 de novembre de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 22 de febrer de 2021, per la qual es convoquen subvencions per al Foment de l’ agricultura ecològica, per els anys 2021 i 2022

    Número de registre 11907 - Pàgines 63099-63100

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT BALEAR DE L'HABITATGE (IBAVI)

   • Informació Pública de l'aprovació de les bases d'adjudicació de 6 habitatges de la promoció 6 H Santa Eugènia en règim de lloguer

    Número de registre 11805 - Pàgines 63101-63102

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PA 611/2022, que es segueix al Jutjat Contenciós Administratiu núm 2 de les Illes Balears interposat contra la Conselleria de Salut i Consum del Govern Balear per la presumpta desestimació pel reconeixement de carrera professional

    Número de registre 11904 - Pàgina 63103

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PA 620/2022, que es segueix al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3, interposat contra el Servei de Salut de les Illes Balears pel reconeixement del dret a la carrera professional dins les mateixes condicions que el personal estatutari fixe

    Número de registre 11906 - Pàgina 63104

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PA 607/2022, que es segueix al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3, interposat contra el Servei de Salut de les Illes Balears pel reconeixement del dret a carrera professional dins les mateixes condicions que el personal estatutari fixe

    Número de registre 11908 - Pàgina 63105

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PO 9/2022, que es segueix al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2, interposat contra el Servei de Salut de les Illes Balears per la desestimació per silenci administratiu de reclamació patrimonial

    Número de registre 11909 - Pàgina 63106

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Aprovació inicial del Reglament de Participació Ciutadana del Consell de Mallorca i obertura del període d’exposició pública

    Número de registre 11617 - Pàgina 63107

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ MALLORCA TURISME

   • Subvencions nominatives de la Fundació Mallorca Turisme de 2022

    Número de registre 11926 - Pàgina 63108

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Aprovació inicial del pressupost general i plantilla de personal per a 2023

    Número de registre 11938 - Pàgina 63109

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Extracte de l'Acord de la Junta de Govern Local de 23 de novembre de 2022, pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a associacions juvenils

    Número de registre 11799 - Pàgina 63110

  • AJUNTAMENT DE CAMPANET

   • Aprovació inicial del projecte: “Renovació de les xarxes d'aigua potable, sanejament i drenatge del carrer de Son Massanet”

    Número de registre 11886 - Pàgina 63111

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Aprovació inicial del registre municipal d'immobles amb ús residencial desocupats amb caràcter permanent

    Número de registre 11155 - Pàgines 63112-63117

  • AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

   • Aprovació provisional de l’Ordenança reguladora de l’ús de la Xarxa de Sanejament

    Número de registre 11816 - Pàgina 63118

  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LABRITJA

   • Exp. Núm. 2054/2022: Exposició pública per a l'aprovació del Compte General corresponent a l'exercici 2021

    Número de registre 11857 - Pàgina 63119

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAREMPRESA MUNICIPAL BELLVER SA

   • Exposició pública de la proposta d´estructura de costs del contracte de recollida i transport de residus, subministrament i manteniment de contenidors del municipi de Sant Llorenç des Cardassar

    Número de registre 11924 - Pàgina 63120

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Extracte de l'acord de decret d’alcaldia de 23 de desembre de 2022, pel qual s'aprova la convocatòria de l'ajuntament de Santa Eulària des Riu per a la concessió de subvencions per al retorn del talent jove amb suport a l'emprenedoria per a l'any 2022

    Número de registre 11779 - Pàgines 63121-63124

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Aprovació inicial pressupost, bases execució i plantilla exercici 2023

    Número de registre 11774 - Pàgina 63125

  • AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY

   • Aprovació inicial modificació de crèdits

    Número de registre 11881 - Pàgina 63126