Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LABRITJA

Núm. 793929
Exp. Núm. 2054/2022: Exposició pública per a l'aprovació del Compte General corresponent a l'exercici 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En compliment de quant disposa l'article 212 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i una vegada que ha estat degudament informada per la Comissió Especial de Comptes celebrada el 21 de desembre de 2022; s'exposa al públic el Compte General corresponent a l'exercici 2021, per un termini de quinze dies, durant els quals i vuit més els qui s'estimin interessats podran presentar reclamacions, objeccions o observacions que tinguin per convenients.

 

Sant Joan de Labritja, 28 de desembre de 2022

El batle Antonio Marí Marí