Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Núm. 791895
Extracte de l'Acord de la Junta de Govern Local de 23 de novembre de 2022, pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a associacions juvenils

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Ref. BDNS 664744

D'acord amb el que preveuen els arts. 17.3.b) i 20.8.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Primer. Objecte

La present convocatòria té per objecte la concessió a associacions juvenils de subvencions en règim de concurrència no competitiva per al suport i promoció del teixit associatiu juvenil.

Segon. Beneficiaris

Poden ser beneficiàries les associacions o entitats juvenils domiciliades en el municipi de Calvià que compleixin els requisits establerts a les bases de la convocatòria.

No es podran beneficiar de les ajudes previstes en aquesta convocatòria les entitats en què concorri alguna de les prohibicions que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Tercer. Bases reguladores

Bases reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a associacions juvenils, publicades en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 159 de 8 de desembre de 2022.

Quart. Quantia

L'assignació pressupostària per a la present convocatòria és de cinc mil euros (5.000,00 €) per a l'any 2022, amb càrrec a la partida pressupostària de l'Ajuntament 301.33400.4800000.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds és de vint dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Calvià, 19 de desembre de 2022

El tinent de batle d'Economia Marcos Pecos Quintans