Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

Núm. 790358
Extracte de l'acord de decret d’alcaldia de 23 de desembre de 2022, pel qual s'aprova la convocatòria de l'ajuntament de Santa Eulària des Riu per a la concessió de subvencions per al retorn del talent jove amb suport a l'emprenedoria per a l'any 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.by 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions

(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/666269)

Primer. Beneficiaris/as i requisits

1.- Per a accedir a la condició de beneficiària, la persona sol·licitant haurà de complir en tot cas els següents requisits generals:

a) Haver estat empadronat com a mínim cinc anys ininterrompudament en el municipi de Santa Eulària des Riu, o vuit dels últims deu anys, abans de la seva sortida fora del municipi.

b) Haver estudiat i completat un grau universitari fora de l'illa d'Eivissa o a l'Illa d'Eivissa, però en aquest últim cas, la persona beneficiària haurà d'haver treballat durant almenys dos anys fora de l'Illa d'Eivissa a data fi del termini de sol·licitud de l'ajuda.

c) Ser menor de 35 anys durant l'any natural de la publicació d'aquesta convocatòria.

d) Estar en possessió o acreditar una titulació de grau universitari.

e) Haurà d'estar empadronada/o en el municipi de Santa Eulària des Riu en el moment de la resolució definitiva de la subvenció. No obstant això, aquest requisit es podrà esmenar durant el període d'al·legacions a la resolució provisional de l'ajuda per part del sol·licitant i serà comprovat d'ofici per l'Ajuntament.

f) Que no hagin estat culpables en alguna de les causes de prohibició establertes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i l'establert en l'article 10 del text refós de la Llei de Subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 25 de desembre. Complint amb el que s'estableix en l'article 24 del reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en ser aquestes ajudes de quantia a atorgar a cada beneficiari/a no superior a l'import de 3.000 euros, l'acreditació d'estar al corrent d'obligacions tributàries i amb la Seguretat Social s'acreditarà mitjançant la presentació per la persona sol·licitant de la declaració responsable, presentant el corresponent Annex 1.

g) Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions amb l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu. No obstant això, aquest requisit es podrà esmenar durant el període d'al·legacions a la resolució provisional de l'ajuda mitjançant el pagament del deute i es comprovarà d'ofici per part d'aquest Ajuntament.

h) En compliment de l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'Igualtat de Dones i Homes, les administracions públiques de les Illes Balears i els organismes i les entitats dependents d'aquestes denegaran l'atorgament de subvencions, beques o qualsevol altre tipus d'ajuda pública a les empreses i entitats sol·licitants sancionades o condemnades en els últims tres anys per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionades per resolució administrativa ferma o condemnades per sentència judicial ferma.

2.- Línia 1, dirigida a joves qualificats que tornin al municipi de Santa Eulària des Riu per a treballar per compte aliè en una empresa de l'Illa d'Eivissa.

Per a ser beneficiari/a d'aquesta línia, són requisits específics:

a) Que la persona sol·licitant estigui donada d'alta i cotitzant en el Sistema Nacional de la Seguretat Social per compte aliè com a primera alta en l'empresa, amb centre de treball a l'illa d'Eivissa, entre el període comprès entre el 01/11/2022 i el 30/11/2023, amb un mínim de 8 mesos de contractació laboral.

b) Estar en possessió d'un contracte laboral amb categoria professional relacionada amb la seva formació universitària reglada.

3.- Línia 2, dirigida a joves sanitaris qualificats que tornin al municipi de Santa Eulària des Riu per a treballar per compte aliè en una empresa o entitat o organisme públic del sector sanitari de l'Illa d'Eivissa.

Per a ser beneficiari/a d'aquesta línia, són requisits específics:

a) Que la persona sol·licitant estigui donada d'alta i cotitzant en el Sistema Nacional de la Seguretat Social per compte aliè en el sector sanitari, com a primera alta en l'empresa, amb centre de treball a l'illa d'Eivissa, entre el període comprès entre el 01/11/2022 i el 30/11/2023, amb un mínim de 8 mesos de contractació laboral.

b) Estar en possessió d'un contracte laboral amb categoria professional relacionada amb la seva formació universitària reglada.

4.- Línia 3, dirigida a joves qualificats que tornin al municipi de Santa Eulària des Riu per a aportar valor afegit al teixit empresarial local a partir dels seus propis projectes empresarials.

Per a ser beneficiari/a d'aquesta línia, són requisits específics:

a) Que la persona sol·licitant estigui donada d'alta i cotitzant en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en la mutualitat del col·legi professional corresponent, una vegada iniciada l'activitat emprenedora, tenint com a termini màxim fins al 30/11/2023 a comptar des de l'endemà de rebre la resolució definitiva de la concessió de la subvenció.

b) Que el domicili social i/o l'activitat principal de la persona emprenedora estigui situada en el terme municipal de Santa Eulària des Riu. En el cas que el/la sol·licitant sigui una persona autònoma no obligada a la possessió del títol habilitant (o antiga llicència d'obertura) aquest requisit és que el domicili fiscal del sol·licitant estigui situat en el terme municipal de Santa Eulària des Riu.

c) Tenir el títol habilitant (o antiga llicència d'obertura), en vigor i a nom de la persona sol·licitant, en el cas que la llei d'activitats l'obligui a la seva possessió per a l'exercici de l'activitat. En aquest cas, l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu comprovarà d'ofici l'obligació de la persona sol·licitant a disposar de l'esmentat títol o llicència. Aquest requisit es comprovarà en el moment que finalitzi el període de justificació a data de 30/11/23.

d) Els nous projectes empresarials hauran de mantenir l'activitat empresarial durant un període mínim de 2 anys.

e) Les persones beneficiàries hauran d'acudir a un mínim de 2 tutories durant l'any 2023 (cadascuna d'1 hora) en el Servei per a Persones Emprenedores de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu.

Segon. Bases reguladores

Les bases reguladores de la concessió d'aquestes subvencions estan contingudes en les bases d'execució del pressupost i els pressupostos municipals de l'exercici 2022, aprovats inicialment pel Ple de la Corporació en sessió ordinària celebrada en data 18 de desembre de 2021 i publicada l'aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de les Illes Baleares n. 173 de 18/12/2021.

Tercer. Objecte i àmbit d'aplicació

La present convocatòria té per objecte regular la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva per a incentivar el retorn al municipi de Santa Eulària des Riu de joves professionals qualificats que hagin residit fora del municipi i desitgin tornar, fomentant la seva contractació laboral o l'inici de la seva activitat emprenedora. Aquesta convocatòria tindrà les següents línies:

• Línia 1, dirigida a joves qualificats que tornin al municipi de Santa Eulària des Riu per a treballar per compte aliè en una empresa de l'Illa d'Eivissa.

• Línia 2, dirigida a joves sanitaris qualificats que tornin al municipi de Santa Eulària des Riu per a treballar per compte aliè en una empresa o entitat o organisme públic del sector sanitari de l'Illa d'Eivissa.

• Línia 3, dirigida a joves qualificats que tornin al municipi de Santa Eulària des Riu per a aportar valor afegit al teixit empresarial local a partir dels seus propis projectes empresarials.

Quart. Quanties de les ajudes

1.- El crèdit total destinat a aquesta convocatòria ascendeix a un total de 60.000,00 euros que s'imputaran amb càrrec a l'aplicació pressupostària 4301-47002 del pressupost 2022.

Les quantitats a percebre segons la persona sol·licitant, seran les següents:

- Línia 1: dirigida a joves qualificats que tornin al municipi de Santa Eulària des Riu per a treballar per compte aliè en una empresa de l'Illa d'Eivissa. La quantia a percebre serà de 1.000,00 euros per sol·licitant.

- Línia 2: dirigida a joves sanitaris qualificats que tornin al municipi de Santa Eulària des Riu per a treballar per compte aliè en una empresa o entitat o organisme públic del sector sanitari de l'Illa d'Eivissa. La quantia a percebre serà de 2.000,00 euros per sol·licitant.

- Línia 3: dirigida a joves qualificats que tornin al municipi de Santa Eulària des Riu per a aportar valor afegit al teixit empresarial local a partir dels seus propis projectes empresarials. La quantia a percebre serà de 3.000,00 euros per sol·licitant.

2.- En el cas que una altra administració pública, persona física, jurídica o agrupació, realitzi mitjançant qualsevol procediment una aportació a l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu amb l'objectiu de col·laborar en aquestes ajudes, se suplementarà la partida pressupostària sense necessitat de tornar a realitzar una nova convocatòria d'ajudes. En el cas que amb la partida pressupostària de la convocatòria aportada per l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu es cobreixin totes les sol·licituds que compleixen amb els requisits de les ajudes amb els seus imports, la nova aportació es destinarà a l'increment proporcional de l'import de cada ajuda completa amb un import màxim de 3.000 euros per subvenció concedida incloent l'increment esmentat.

3.- En casos excepcionals, i sempre que les disponibilitats pressupostàries ho permetin, es podran incrementar la partida pressupostària d'aquesta convocatòria. L'import consignat inicialment es pot ampliar, mitjançant una resolució de modificació de la convocatòria, amb els efectes, si escau, que disposa l'article 39.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Aquesta modificació, tret que s'estableixi una altra cosa, no implica que el termini per a presentar les sol·licituds s'ampliï, ni afecta la tramitació ordinària de les sol·licituds presentades i no resoltes expressament.

Cinquè. Forma de presentació de sol·licituds

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de 30 dies hàbils a comptar des del dia 16 gener de 2023.

Les sol·licituds es presentaran únicament per via telemàtica a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu (www.santaeulariadesriu.com), en virtut al que s'estableix en l'article 25 de la Llei 2/2020, de 15 d'octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per a pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19.

No s'admetran les sol·licituds emplenades d'una altra forma.

Sisè. Sol·licitud i documentació necessària

1.- Per a poder participar en la convocatòria les persones sol·licitants hauran de presentar la següent documentació de caràcter general i obligatori:

1.1.- Annex 1: Sol·licitud de subvenció, completa, degudament emplenada i signada. Que a més inclou les següents declaracions responsables:

• Que la persona sol·licitant compleix amb tots els requisits per a ser beneficiari/a de la subvenció, exigits en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i en la convocatòria de concessió d'aquestes ajudes.

• Que la persona sol·licitant no ha estat culpable en les prohibicions per a obtenir la condició de beneficiària i per a ser receptora del pagament establert en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i en concret apartats 2 i 3 de l'article 13 i l'apartat 5 de l'article 34 d'aquesta.

• Que la persona sol·licitant es compromet al compliment de les obligacions de les persones beneficiàries d'aquestes subvencions.

• Que la persona sol·licitant mai ha estat objecte de sancions administratives ni de sentències fermes condemnatòries, o ha tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.

• L'exactitud i veracitat de les dades adjuntes en la documentació aportada en la sol·licitud.

• Que coneix i accepta les condicions establertes en la convocatòria vigent per a la concessió de la subvenció que sol·licita.

• Que la persona sol·licitant esta al corrent de pagament amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), Tresoreria General de la Seguretat Social, Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) i amb el Ajuntament de Santa Eulària des Riu.

1.2.- En cas d'actuar en representació d'una altra persona haurà de presentar còpia del DNI/NIE de totes dues persones, a més d'una autorització expressa degudament signada.

1.3.- Certificat o un altre document acreditatiu de les dades bancàries de la persona sol·licitant emès per l'entitat bancària. En l'esmentat document, haurà d'aparèixer el DNI/NIE i el nom, cognoms de la persona sol·licitant de l'ajuda.

1.4.- Documentació justificativa d'haver residit almenys dos anys fora del municipi de Santa Eulària des Riu.

1.5.- Documentació justificativa d'estar en possessió d'un grau universitari.

1.6.- Documentació justificativa que acrediti els criteris de baremació citats en l'article 8 de la present convocatòria. En el cas que la documentació optativa no es presenti, no es sumaran els punts que es derivin d'aquesta.

2.- L'Ajuntament de Santa Eulària des Riu podrà requerir en qualsevol moment de la tramitació de la sol·licitud els documents que consideri necessaris a fi de garantir la correcta adjudicació de l'ajuda segons els criteris d'avaluació establerts.

3.- D'acord amb l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, tret que consti l'oposició expressa en la sol·licitud de la persona interessada, l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu incorporarà d'ofici a l'expedient les dades que consten del padró municipal, activitats i deutes amb el propi Ajuntament. En el cas d'oposició expressa, el sol·licitant haurà d'aportar la documentació corresponent a la informació esmentada en aquest apartat per a sol·licitar l'ajuda.

4.- Només es podrà presentar una sol·licitud per sol·licitant i aquesta no podrà ser per a més d'una línia d'ajuda. En el cas que el sol·licitant marqui més d'una línia en l'Annex 1, la comissió avaluadora, previ examen de la documentació presentada per aquest, podrà situar la sol·licitud en la corresponent línia.

 

Signat digitalment en Santa Eulària des Riu, (27 de desembre de 2022)

L'alcaldessa (María del Carmen Ferrer Torres)