Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 795879
Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, RES1 de data 24 de novembre de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 22 de març de 2022, per la qual es convoquen subvencions per al suport per a les activitats d’ informació i promoció realitzades per grups de productors en el mercat intern, corresponents a l’any 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Els expedients han estat tramitats pel Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) en compliment del que disposa l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA, en data 24 de novembre de 2022, va signar la següent resolució,

 

“INFORME PROPOSTA DE RESOLUCIÓ/RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020 Mesura 3.2 - Suport per a activitats de promoció i informació desenvolupades per grups de productors en el mercat intern Convocatòria: PIPQU2022_1 Grup: PIPQU2022_1-1-RES

Antecedents

1. Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen subvencions per al suport a les activitats d'informació i promoció realitzades per grups de productors en el mercat intern, corresponents a l'any 2022. 

2. De conformitat amb l'apartat sisè de l'esmentada Resolució, el termini de presentació de sol·licituds va acabar el di a 15/04/2022 , i varen tenir entrada en el Registre del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears un total de 11 sol·licituds d'ajuda.

3. Els òrgans gestors del Servei d'Ajudes al Desenvolupament Rural han dut a terme el control administratiu de les sol·licituds i de la documentació aportada d'acord amb les normes reguladores d'aquesta ajuda.

4. Els interessats assenyalats a l' Annex I adjunt han presentat, dins el termini establert i en la forma escaient, tota la documentació necessària prevista a la convocatòria, i s'ha comprovat que compleixen amb els requisits exigits per poder ser beneficiaris d'aquesta ajuda. 

5. Les actuacions sol·licitades pels interessats compleixen amb els requisits establerts a la convocatòria per tal de poder ser subvencionables.

6. Tenint en compte que el crèdit existent cobreix la totalitat de les peticions d'aquesta convocatòria no hi ha cap impediment per resoldre aquests expedients sense afectar el que disposa els apartats setè i vuitè de la convocatòria.

Fonaments de dret

1. Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen subvencions per al suport a les activitats d'informació i promoció realitzades per grups de productors en el mercat intern, corresponents a l'any 2022

2 . Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu a l'ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1698/2005 del Consell.

3 . Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre el finançament, gestió i seguiment de la Política Agrícola Comú, pel qual es deroguen els Reglaments (CE) núm. 352/78, (CE) núm. 165/94, (CE) núm. 2799/98, (CE) núm. 814/2000, (CE) núm. 1290/2005 i (CE) núm. 485/2008 del Consell.

4 . Reglament delegat (UE) núm. 640/2014 de la Comissió, d'11 de març de 2014, pel qual es completa el Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa al sistema integrat de gestió i control i a les condicions sobre la denegació o retirada dels pagaments i sobre les sancions administratives aplicables als pagaments directes, a l'ajuda al desenvolupament rural i a la condicionalitat.

5 . Reglament d'execució (UE) núm. 808/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a l'ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

6 . Reglament d'execució (UE) núm. 809/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Regl ament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa al sistema integrat de gestió i control, les mesures de desenvolupament rural i la condicionalitat.

7 . Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, sobre l'aplicació a partir del 2015 dels pagaments directes a l'agricultura i a la ramaderia i altres règims d'ajuda, així com sobre la gestió i control dels pagaments directes i dels pagaments al desenvolupament rural.

8 . Reial decret 1078/2014, de 19 de desembre, pel qual s'estableixen les normes de condicionalitat que han de complir els beneficiaris que rebin pagaments directes o determinades primes anuals de desenvolupament rural, o pagaments en virtut dels programes de suport a la reestructuració i reconversió o de suport a la collita en verd, de la vinya.

9 . Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

10 . Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

11 . Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

12 . Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

13 . Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

14 . Llei 12/2014, de 16 de desembre, agrària de les Illes Balears.

15 . Decret 65/2007, de 25 de maig, de constitució, organització i funcionament de l'Organisme Pagador de les despeses del Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) i del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), a la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 082 de 2007; en virtut de l'Ordre de la consellera d'Agricultura i pesca de 23 de desembre de 2005, per la qual es disposa l'assumpció de l'execució de la política de millora i foment dels sectors agrari i pesquer per part del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, estableix a l'article 1 que el FOGAIBA assumeix l'execució de la política de la Conselleria d'Agricultura i Pesca referent a l'aplicació de les mesures de foment i millora dels sectors agrari i pesquer, a partir de l'1 de gener de 2006.

16 . Llei 39/2015, de 1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Proposta de resolució de concessió

Per tot això, s'informa favorablement i propòs al vicepresident del FOGAIBA que dicti una resolució en els termes següents:

1. Concedir l'ajuda sol·licitada als beneficiaris pels imports i amb els terminis detallats a l' Annex I , que són un total d' 11 expedients i que comença amb ASSOCIACIÓ DE LA PRODUCCIÓ AGRÀRIA ECOLÒ i acaba amb ASSOCIACIÓ RAMADERS BESTIAR BOVÍ RAÇA MENORCA , qu e suma un import total de 648.484,00 euros, relativa a la línia d'ajuda “ Promoció i informació en programes de qualitat 2015-2019 ”.

2. Autoritzar i disposar la despesa assenyalada a cada un dels beneficiaris amb càrrec als pressuposts i percentatges de cofinançament detallats a l' Annex I.

3. Determinar que, d'acord amb el que estableix la convocatòria de referència, les obligacions dels beneficiaris seran les indicades a l' Annex II .

4. Notificar la resolució a cada un dels beneficiaris de l' Annex I.

 

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució –que no exhaureix la via administrativa- es pot interposar recurs d'alçada davant el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació de la resolució, d'acord amb l'article 58.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i els articles 121 i 122, de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Palma, a data de la signatura electrònica

El/la cap de la Secció I

El cap de servei d'Ajudes directes de la PAC

María Ángeles Pérez Ribas

Joan Ramis Ripoll

(BOIB 160 de 20 de novembre de 2021, de suplència del

cap de servei d'Ajudes al Desenvolupament Rural)

 

El vicepresident del FOGAIBA

Fernando Fernández Such”

 

ANNEX I RELACIÓ DE BENEFICIARIS AMB DRET A LA CONCESSIÓ DE L'AJUDA

Sol·licitant

NIF

Núm. exp.

Inversió elegible

TOTAL

% Aj.

Import concedit

Cofinançament

Termini execució

Anualitat

INTANGIBLES

CAIB (32.9%)

FEADER (53.0%)

AGE (Fega) (14.1%)

ASSOCIACIÓ DE LA PRODUCCIÓ AGRÀRIA ECOLÒ

G57510737

PIPQU2022_1/001

128.000,00

128.000,00

70.0

89.600,00

29.478,40

47.488,00

12.633,60

12 mesos

2022

CRDO FORMATGE MAHÓN-MENORCA

Q0721003B

PIPQU2022_1/002

128.571,43

128.571,43

70.0

90.000,00

29.610,00

47.700,00

12.690,00

12 mesos

2022

CONSELL RGULADOR DE LA IGP VI DE LA TERRA DE MALLORCA

Q0700718J

PIPQU2022_1/003

128.571,43

128.571,43

70.0

90.000,00

29.610,00

47.700,00

12.690,00

12 mesos

2022

CRDE SOBRASSADA DE MALLORCA

Q5750005J

PIPQU2022_1/004

128.571,43

128.571,43

70.0

90.000,00

29.610,00

47.700,00

12.690,00

12 mesos

2022

CRDO PLA I LLEVANT

V07962442

PIPQU2022_1/005

128.571,43

128.571,43

70.0

90.000,00

29.610,00

47.700,00

12.690,00

12 mesos

2022

CRDO BINISSALEM

Q5755005E

PIPQU2022_1/006

100.000,00

100.000,00

70.0

70.000,00

23.030,00

37.100,00

9.870,00

12 mesos

2022

CONSELL BALEAR DE LA PRODUCCIÓ AGRÀRIA E

Q5750010J

PIPQU2022_1/007

48.060,00

48.060,00

70.0

33.642,00

11.068,22

17.830,26

4.743,52

12 mesos

2022

CONSELL REGULADOR DE LA INDICACIÓ GEOGRÀFICA PROTEGIDA AMETLLA DE MALLORCA

Q0700705G

PIPQU2022_1/008

10.000,00

10.000,00

70.0

7.000,00

2.303,00

3.710,00

987,00

12 mesos

2022

CRDOP OLIVA DE MALLORCA

Q0700698D

PIPQU2022_1/009

8.000,00

8.000,00

70.0

5.600,00

1.842,40

2.968,00

789,60

12 mesos

2022

CRDO OLI DE MALLORCA

Q0700451H

PIPQU2022_1/010

100.000,00

100.000,00

70.0

70.000,00

23.030,00

37.100,00

9.870,00

12 mesos

2022

ASSOCIACIÓ RAMADERS BESTIAR BOVÍ RAÇA MENORCA

G07877459

PIPQU2022_1/011

18.060,00

18.060,00

70.0

12.642,00

4.159,22

6.700,26

1.782,52

12 mesos

2022

TOTALS

648.484,00

213.351,24

343.696,52

91.436,24

 

 

(Signat electrònicament: 28 de desembre de 2022)

El secretari general de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació Per suplència del director gerent del FOGAIBA (BOIB núm.151, de 7/11/2019) Jorge Sánchez Fernández