Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

Núm. 792474
Aprovació provisional de l’Ordenança reguladora de l’ús de la Xarxa de Sanejament

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 20 de desembre de 2022, va acordar l'aprovació provisional de l'ordenança reguladora de l'ús de la xarxa de sanejament

I en compliment del que disposa l'article 17.2 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, se sotmet l'expedient a informació pública pel termini de trenta dies a comptar des de l'endemà de la inserció d'aquest anunci al Butlletí Oficial de les Illes Balears, perquè els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat a les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents.

Si transcorregut aquest termini no s'han presentat reclamacions, es considera aprovat definitivament sense necessitat d'adoptar un nou acord.

 

Puigpunyent, a dia de la signatura electrònica: ( 28 de desembre de 2022 )

El batle

Antoni Marí Enseñat