Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'ALARÓ

Núm. 797335
Aprovació inicial del pressupost general i plantilla de personal per a 2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

(Exp. núm. 1360/2022)

A la intervenció d'aquest ajuntament, d'acord amb allò que disposa l'article 177.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, s'exposen al públic el pressupost general i la plantilla de personal per a 2023, aprovats inicialment pel ple de l'ajuntament en sessió de dia 29 de desembre de 2022.

Les persones interessades que estiguin legitimades segons allò que disposa l'art. 170 del RDL. 2/2004, de 5 de març, i pels motius taxativament enumerats a l'apartat 2 de dit article, poden presentar reclamacions i suggeriments, amb subjecció als tràmits següents:

a) Termini d'exposició pública: quinze dies comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

b) Oficina de presentació: registre general, Casa Consistorial, C/ Petit, 1, (de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

c) Òrgan davant el qual s'ha de reclamar: ple de l'ajuntament.

El pressupost general i la plantilla de personal per a 2023 es consideraran definitivament aprovats si durant el termini d'exposició pública no es presenten reclamacions.

 

Alaró, 30 de desembre de 2022

El batle Llorenç Perelló Rosselló