Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 796118
Extracte de la resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 29 de desembre de 2022 per la qual s’aprova, mitjançant el procediment de despesa anticipada, la convocatòria pública de subvencions per al foment d’actuacions combinades d’energies renovables i eficiència energètica en edificis i llars vulnerables dins les actuacions previstes en el “Pla d’Inversions per a la Transició Energètica dels Illes Balears” en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea (NextGenerationEU)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complet de la qual es pot consultar en la Base de dades nacional de subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Primer Beneficiaris

1. Poden ser beneficiaris d'aquests ajuts:

a) Les persones físiques que tinguin la seva residència habitual a les Illes Balears i tinguin la propietat o possessió d'una llar o habitatge vulnerable d'acord amb les definicions establertes en l'apartat sisè d'aquesta convocatòria.

b) Els organismes autònoms, les entitats públiques empresarials, les societats mercantils públiques, les fundacions del sector públic i els consorcis dins l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears que facin les actuacions en una llar, edifici o habitatge vulnerable d'acord amb les definicions establertes en l'apartat sisè d'aquesta convocatòria.

c) Els consells insulars, els ajuntaments i les entitats locals menors de la comunitat autònoma de les Illes Balears dins l'àmbit     territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears que facin les actuacions en una llar, edifici o habitatge vulnerable d'acord amb les definicions establertes en l'apartat sisè d'aquesta convocatòria.

d) Les entitats sense ànim de lucre dins l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears que facin les actuacions en una llar, edifici o habitatge vulnerable d'acord amb les definicions establertes en l'apartat sisè d'aquesta convocatòria.

2. En els programes d'incentius 1, 2 i 3, els ajuntaments, les mancomunitats o agrupacions de municipis espanyols, consells insulars, i qualssevol organismes públics i entitats de dret públic vinculats o dependents tant de l'Administració local com de l'autonòmica corresponent, poden accedir a la condició de beneficiaris dels ajuts com a representants d'agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades i de propietaris d'edificis o llars que, fins i tot i mancant de personalitat jurídica, puguin dur a terme l'execució de les corresponents actuacions d'aquesta convocatòria; en tot cas, s'ha de complir el que preveu el paràgraf segon de l'article 11.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. En aquests casos, el beneficiari que actuï en representació d'aquestes agrupacions, comunitats o propietaris ha de presentar la sol·licitud o sol·licituds dels programes que li correspondrien a cada representat.

3. Els beneficiaris d'aquesta convocatòria són persones físiques, entitats sense ànim de lucre i administracions públiques amb un objectiu social i que actuen  en un marc regulat que poden ser considerats serveis d'interès econòmic general  i per tant  queden fora dels ajuts d'estat.

4. Quan el beneficiari de l'ajut sigui una entitat local conforme a l'article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, adquireix la condició d'entitat executora d'acord amb l'Ordre HFP 1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del PRTR.5. Els beneficiaris han de destinar l'import íntegre de l'ajut que rebin al pagament de les actuacions subvencionables corresponents.

5. Els beneficiaris han de destinar l'import íntegre de l'ajut que rebin al pagament de les actuacions subvencionables corresponents.

6. Els beneficiaris no es podem trobar en cap dels supòsits establerts en l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, per haver estat objecte de sancions per exercir o tolerar pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, per resolució administrativa o sentència judicial ferma.

7. No poden ser beneficiaris dels ajuts:

a) Qui es trobi en alguna de les circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

b) Empreses en situació de crisi, conforme a la definició que a aquest efecte es realitza en el Reglament UE 651/2014, de 17 de juny de 2014, i en les directrius comunitàries sobre ajuts estatals de salvament i reestructuració d'empreses no financeres en crisis (Comunicació de la Comissió 2014/C 249/1, de 31 de juliol de 2014).

c) Les empreses que es trobin subjectes a una ordre de recuperació pendent sobre qualsevol ajut o subvenció que se'ls hagi atorgat amb anterioritat, per haver-lo declarat ajut il·legal i incompatible amb el mercat interior, o bé per qualsevol tipus d'incompliment de les obligacions atribuïdes en la concessió.

d) Qui hagi estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua del dret a rebre subvencions, d'acord amb els articles 37.2.a i 37.3.a de la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per eradicar l'LGTBI-fòbia.

e) Qui es trobi en els supòsits establerts en l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, per haver estat objecte de sancions per exercir o tolerar pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, per resolució administrativa ferma o sentència judicial ferma.

Segon Objecte

1. L'objecte d'aquesta convocatòria és aprovar i regular els ajuts d'actuacions combinades d'energies renovables i eficiència energètica en edificis i llars vulnerables amb la finalitat d'aconseguir una transició socialment més justa al mateix temps d'augmentar la producció d'energia elèctrica renovable, la reducció del consum d'energia i de les emissions de CO2. Aquesta convocatòria es tramita mitjançant el procediment de despesa anticipada.

2. Els fons d'aquesta convocatòria procedeixen del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, del Programa de Regeneració i Repte Demogràfic del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i estan finançats per la Unió Europea – Next Generation EU (Mecanisme de Recuperació i Resiliència, establert pel Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021).

3. Aquesta convocatòria s'engloba dins dels paquets d'actuació de la inversió 2 (I2), Energia sostenible a les illes, del Component 7 (C7), Desplegament i integració d'energies renovables.

4. Es compleix amb les exigències establertes en l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

Tercer Bases reguladores

La convocatòria es regeix pel que disposen aquesta Resolució i l'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig de 2008 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'energia a les Illes Balears, modificada per l'Ordre del conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 18 de juny de 2020 (BOIB núm. 116, de 30 de juny de 2020); per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions, i pel Reial decret 451/2022, de 14 de juny, pel qual es regula la concessió directa d'ajuts destinades a finançament d'estratègies d'energia sostenible per a les Illes Balears i Canàries, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Quart Quantia

1. L'import econòmic màxim d'aquesta convocatòria és de 10.000.000 euros. Les subvencions es concedeixen amb càrrec al pressupost de la Comunitat Autònoma per als exercicis 2023, 2024 i 2025, i, concretament, del centre de cost 19701, subprograma 731A01, capítol 7* MR052, amb la distribució d'anualitats següent:

  • Any 2023: 2.000.000,00 €
  • Any 2024: 6.000.000,00 €
  • Any 2025: 2.000.000,00 €

2. Aquesta convocatòria es tramita com a expedient de despesa anticipada, d'acord amb l'article 43.1 del Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i queda sotmesa a la condició suspensiva de l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressuposts generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a 2023.

3. En cas que no es cobreixi la totalitat del pressupost inicial assignat a cada anualitat, l'import romanent s'ha d'assignar a l'anualitat següent d'aquest programa.

4. Sempre que les disponibilitats pressupostàries ho permetin es poden incrementar els imports d'aquesta convocatòria.

5. Aquesta convocatòria està finançada dins el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea (NextGenerationUE).

Cinquè Termini de presentació de sol·licituds

1. El termini per presentar les sol·licituds s'inicia el 23 de gener de 2023 i finalitza el 30 de juny de 2023 o fins al possible exhauriment, dins aquest període, de la quantia econòmica assignada a aquesta convocatòria.

2. Si s'exhaureixen els crèdits destinats a la convocatòria abans d'acabar el termini de presentació s'ha de suspendre la concessió de nous ajuts mitjançant la publicació corresponent en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de la resolució conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica.

 

Palma, en data de la signatura digital (29 de desembre de 2022)

El conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica Juan Pedro Yllanes Suárez