Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 792568
Comunicació de la relació d’expedients que han d’aportar documentació per al pagament de la subvenció en el tràmit de subvencions per al foment d’instal•lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2022)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

1. El 30 de setembre de 2021, en el BOIB número 180, es va publicar la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 21 de desembre de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria pública de subvencions per a l'any 2022 per al foment d'instal·lacions d'energia solar  fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027.

2. Els serveis tècnics de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic han examinat la documentació presentada per a la justificació i han detectat les anomalies indicades en la taula següent:

Expedient

Sol·licitant

NIF

Anomalies

FOTOPAR22-25/2022

DIEGO SUBIAS, JOSE RAMON

***0149**

La memòria d'actuació presentada no està signada per un tècnic competent o una empresa instal·ladora

FOTOPAR22-73/2022

MATAS CÓRDOBA, IGNASI

***9941**

L'inversor ha de dur posat l'adhesiu del document normalitzat núm. 7 i s'ha d'aportar el document fotogràfic que acrediti que s'hi ha col·locat. Manca aquesta fotografia, Les dues factures presentades estan fora de termini, Els tres justificants de pagament presentats estan fora de termini, a més no indiquen el beneficiari del pagament

FOTOPAR22-151/2022

GARCIA MULET, JAIME

***9613**

La posta en servei presentada té data de l'any 2019 i el document per esmenar presentat després no és la posta en servei

FOTOPAR22-180/2022

PERONA ROBLES, JOSÉ

***5043**

El formulari utilitzat pel document 4 no correspon a aquesta convocatòria, Manca la presentació del document 5, Manca la presentació del document 6, L'inversor ha de dur posat l'adhesiu del document normalitzat núm. 7 i s'ha d'aportar el document fotogràfic que acrediti que s'hi ha col·locat. Manca aquesta fotografia, El document presentat no és la posta en servei

FOTOPAR22-237/2022

TRIAS CORNELLANA, MARTA

***1464**

El document 4 presentat té data posterior al fi de termini, El document 5 presentat té data posterior al fi de termini, El document 6 presentat té data posterior al fi de termini

FOTOPAR22-239/2022

CLAVELL GONZÁLEZ, EDUARD

***2046**

Segons l'apartat 10.1.g per a factures inferiors a 500€ (IVA inclòs) és justificant suficient el rebut de pagament signat i segellat pel proveïdor. En comptes d'aquests rebuts s'han presentat només una indicació de pagat sobre la mateixa factura.

FOTOPAR22-240/2022

DEL RIO LOPEZ, ALVARO

***2511**

Les fotografies presentades no es veuen bé. No es pot veure la instal·lació FV, Manca la presentació de la posada en servei, Les factures presentades no es veuen bé. No es pot veure l'import de la factura.

FOTOPAR22-282/2022

BLEISCHWITZ CARLSEN, ROSA MARIA

***6697**

El document 6 presentat no està signat, El document presentat no és la posta en servei

FOTOPAR22-294/2022

Robles Esposa del Grande, Roberta Jurado

***1424**

Manca aportar la garantia de les bateries de liti

FOTOPAR22-300/2022

TRAVESET VILAGINES, ANNA

***7891**

Manca l'aportació del justificant de pagament d'un import de 4.000,00€

FOTOPAR22-333/2022

LAUXMANN, MONIKA

***8254**

El justificant del pagament ha de indicar que les dades de l'ordenant i del destinatari han de coincidir amb el beneficiari de l'ajuda i amb l'emissor de la factura. Segons un dels documents de pagament aportats, l'ordenant del pagament no coincideix amb el sol·licitant de la subvenció

FOTOPAR22-366/2022

SCHOTTENHAMEL, STEFAN ANTON

***3787**

Justificant de les transferències bancàries: els justificants de pagament presentats no està en una llengua oficial de les Illes Balears

FOTOPAR22-369/2022

CANTALLOPS FRANCH, JUAN

***2956**

La memòria d'actuació presentada no està signada per un tècnic competent o una empresa instal·ladora, Manca aportar la posta en servei, Manca aportar les factures detallades, Manca aportar els justificants de pagament

FOTOPAR22-451/2022

FERRER GENEBLAZO, SANDRA

***5771**

Manca la presentació de la posta en servei

FOTOPAR22-495/2022

JANER BELTRAN, JUAN

***6963**

El format de la memòria d'actuació presentada no correspon a aquesta convocatòria, correspon a NextGen

FOTOPAR22-564/2022

RITA LARRUCEA, JUAN

***9169**

L'import dels justificants de pagament presentats (5.592,60€) és inferior a l'import de la factura presentada (9.525,70€)

FOTOPAR22-638/2022

BARRERA TRIAS, CATALINA

***4096**

El document 4 presentat té data posterior al fi de termini, El document 5 presentat té data posterior al fi de termini, El document 6 presentat té data posterior al fi de termini. Una de les dates de pagament no és correcta, Una de les factures està fora de termini, Un dels pagaments està fora de termini

FOTOPAR22-653/2022

LOPEZ GARCIA, JUAN MIGUEL

***3953**

El justificant del pagament ha de indicar que les dades de l'ordenant i del destinatari han de coincidir amb el beneficiari de l'ajuda i amb l'emissor de la factura. Segons un dels documents de pagament aportats, el nom de l'ordenant no apareix al document de pagament

FOTOPAR22-670/2022

KRINGS, THOMAS

***6858**

A la memòria d'actuació falta el nombre RII de l'instal·lador, emplaçament i coordenades UTM. També falta signatura de l'empresa, La memòria econòmica no està ben emplenada

FOTOPAR22-685/2022

BLIJ, MARC EMIELEMIEL CC

***8568**

Manca la presentació del document 6

FOTOPAR22-689/2022

SERRA SERRA, ROSARIO DOLORES

***4680**

El document 4 presentat no té data i no està signat, La memòria d'actuació presentada no està signada per un tècnic competent o una empresa instal·ladora. La data del document està fora de termini, El document 6 presentat té data fora de termini, L'inversor ha de dur posat l'adhesiu del document normalitzat núm. 7 i s'ha d'aportar el document fotogràfic que acrediti que s'hi ha col·locat. Manca aquesta fotografia, Manca la presentació de la posta en servei, Manca aportar les factures detallades, Manca aportar els justificants de pagament

FOTOPAR22-726/2022

PERELLO MARTI, RAMON

***0549**

Al document 6 no s'ha indicat la data de la factura, És necessari que les factures estiguin detallades i desglossades per partides valorades individualment amb preus unitaris i la factura presentada no hi està, Pagament fora de termini

FOTOPAR22-729/2022

LLABRES MORANTA, JOSEP

***9978**

Les factures, els albarans, els certificats d'obra i el pagament de la inversió, inclòs l'abonament de possibles quantitats a compte o sota qualsevol altre concepte, han de ser posteriors a la data del registre de la sol·licitud, El justificant del pagament ha de indicar que les dades de l'ordenant i del destinatari han de coincidir amb el beneficiari de l'ajuda i amb l'emissor de la factura. Segons un dels documents de pagament aportats, l'ordenant del pagament no coincideix amb el sol·licitant de la subvenció

FOTOPAR22-756/2022

DURAN JUAN, JUAN

***9306**

La potència pic que figura a la posta en servei no coincideix amb la potència total de les plaques que figuren a la factura. S'ha de modificar o bé la factura o bé la posta en servei

FOTOPAR22-764/2022

 

ALFONSO GUERVOS MACIAS

 

***3287**

 

Memòria d'actuació: el document presentat no està signat per un tècnic competent o una empresa instal·ladora

FOTOPAR22-799/2022

TORTELLA MORRO, BALTASAR

***2768**

Manca la presentació del document 4, Manca la presentació del document 5, Manca la presentació del document 6, Manca la presentació del document fotogràfic, Manca la presentació del document posada en servei, Manca aportar les factures detallades, Manca la presentació dels justificants de pagament

FOTOPAR22-863/2022

DURAN ROCA, MIGUEL ANGEL

***3233**

A la memòria econòmica no s'ha indicat: núm. RII de l'instal·lador, emplaçament ni coordenades UTM, El document 6 no està ben emplenat

FOTOPAR22-891/2022

COLL VIONESA, LLORENÇ

***6285**

La memòria d'actuació presentada no està signada per un tècnic competent o una empresa instal·ladora, Manca la presentació del document fotogràfic

FOTOPAR22-898/2022

Moià Pol, Andreu Antoni

***1106**

El document presentat no és la posta en servei

FOTOPAR22-901/2022

BIGORRA PRIOR, JOSE MARIA

***3562**

A la memòria d'actuació hi manca el núm. RII de l'instal·lador, La memòria econòmica no està ben emplenada, hi manquen dades, En cas de finançament s'ha d'aportar el contracte de finançament i el rebut bancari que acrediti que l'emissor de la factura ha rebut el pagament

FOTOPAR22-908/2022

COLL CRESPI, MIQUEL

***7197**

S'han aportat les mateixes fotografies que les de l'expedient Fotopar22-966. L'inversor ha de dur posat l'adhesiu del document normalitzat núm. 7 i s'ha d'aportar el document fotogràfic que acrediti que s'hi ha col·locat, El certificat bancari aportat no correspon al compte pagador del justificant de pagament i no es pot acreditar que el sol·licitant sigui el pagador de la factura

FOTOPAR22-916/2022

REICHART JOSEPH, SABINE

***5283**

Manca la presentació del document 4, Manca la presentació del document 5, Manca la presentació del document 6, Manca la presentació del document fotogràfic, Manca la presentació de la posta en servei, Manca aportar les factures detallades, Manca aportar els justificants de pagament

FOTOPAR22-932/2022

ALONSO CASTELLANO, MANUEL

***9165**

Manca la presentació del document 4, Manca la presentació del document 5, Manca la presentació del document 6, Manca la presentació del document fotogràfic, Manca la presentació del document posada en servei, Manca aportar les factures detallades, Manca la presentació dels justificants de pagament

FOTOPAR22-949/2022

OLIVER ADROVER, ANGELA

***8635**

Manca aportar els justificants de pagament

FOTOPAR22-966/2022

MESTRE MANZANARES, PERE

***0816**

La memòria d'actuació presentada no està signada per un tècnic competent o una empresa instal·ladora, S'han aportat les mateixes fotografies que les de l'expedient Fotopar22-908. L'inversor ha de dur posat l'adhesiu del document normalitzat núm. 7 i s'ha d'aportar el document fotogràfic que acrediti que s'hi ha col·locat

FOTOPAR22-969/2022

SOLER MARTI, GABRIEL

***3653**

Manca la presentació del document 4, Manca la presentació del document 5, Manca la presentació del document 6, Manca la presentació del document fotogràfic, Manca la presentació del document posada en servei, Manca aportar les factures detallades, Manca la presentació dels justificants de pagament

FOTOPAR22-991/2022

FRANCO MONTESINOS, CARMEN

***3922**

Manca la presentació del document 4, Manca la presentació del document 5, Manca la presentació del document 6, Manca la presentació del document fotogràfic, Manca la presentació del document posada en servei, Manca aportar les factures detallades, Manca la presentació dels justificants de pagament

FOTOPAR22-1003/2022

SOLDADO CAMPILLO, ANTONIO

***2215**

La data d'un dels justificants de pagament és errònia, corresponent a l'any 2023 i l'altra (25/02/2022) anterior a la sol·licitud (23/03/2022)

FOTOPAR22-1014/2022

NICOLAU MESQUIDA, ISABEL

***9496**

A la memòria d'actuació no s'ha indicant: el núm RII de l'instal·lador, emplaçament ni coordenades UTM, El document 6 no està ben emplenat

FOTOPAR22-1016/2022

FORTEZA AMENGUAL, FELIP

***4473**

La memòria d'actuació no inclou el núm. RII de l'instal·lador, tampoc l'emplaçament ni les coordenades UTM, La memòria econòmica no està emplenada

FOTOPAR22-1035/2022

ROSELLO FARIAS, VANESA SOLEDAD

***0029**

Manca la presentació del document 4, Manca la presentació del document 5, Manca la presentació del document 6, Manca la presentació del document fotogràfic, Manca aportar les factures detallades, Manca la presentació dels justificants de pagament

FOTOPAR22-1037/2022

CLOQUELL TAULER, MIGUEL

***6949**

Les factures, els albarans, els certificats d'obra i el pagament de la inversió, inclòs l'abonament de possibles quantitats a compte o sota qualsevol altre concepte, han de ser posteriors a la data del registre de la sol·licitud

FOTOPAR22-1070/2022

PONS VICTORY, ANTONIA

***9197**

Manca la presentació del document 4, Manca la presentació del document 5, Manca la presentació del document 6, Manca la presentació del document fotogràfic, Manca la presentació del document posada en servei, Manca aportar les factures detallades, Manca la presentació dels justificants de pagament

FOTOPAR22-1085/2022

PERELLO MORAGUES, BALTASAR

***4702**

Manca aportar la posta en servei, Manca aportar les factures detallades, Manca aportar els justificants de pagament

FOTOPAR22-1096/2022

MONSERRAT FIOL, BUENAVENTURA

***2257**

La memòria econòmica no està ben emplenada, L'inversor ha de dur posat l'adhesiu del document normalitzat núm. 7 i s'ha d'aportar el document fotogràfic que acrediti que s'hi ha col·locat. Manca aquesta fotografia, És necessari que les factures estiguin detallades i desglossades per partides valorades individualment amb preus unitaris i la factura presentada no hi està, Manca aportar els justificants de pagament

FOTOPAR22-1134/2022

ALLES TALTAVULL, SEBASTIA

***2966**

El document 4 presentat té data fora de termini, El document 5 presentat té data fora de termini, El document 6 presentat té data fora de termini, Factura fora de termini, Pagament fora de termini, a més, no apareix l'ordenant del pagament

FOTOPAR22-1147/2022

TORRES RIBAS, VICENTE JUAN

***4414**

El document fotogràfic aportat no es pot obrir, La factura detallada aportada no indica la potència unitària dels panells fotovoltaics

FOTOPAR22-1176/2022

SINTES ALZINA, JUAN

***5684**

El document 4 presentat té data posterior al fi de termini, El document 5 presentat té data posterior al fi de termini i no s'ha indicat el núm. de RII de l'instal·lador, El document 6 presentat té data posterior al fi de termini, És necessari que les factures estiguin detallades i desglossades per partides valorades individualment amb preus unitaris i la factura presentada no hi està

FOTOPAR22-1194/2022

SPUROVA, JARMILA

***4265**

El document 4 presentat té data posterior al fi de termini, La memòria d'actuació presentada no està signada per un tècnic competent o una empresa instal·ladora, a més, té data posterior al fi de termini, El document 6 presentat té data posterior al fi de termini, La factura presentada té data posterior al fi de termini, El justificant de pagament presentat té data posterior al fi de termini, a més, no està en una llengua oficial de les Illes Balears

FOTOPAR22-1200/2022

SCHNEIDER, GABRIELE

***0793**

Manca la presentació del document fotogràfic, Manca presentar la posada en servei, És necessari que les factures estiguin detallades i desglossades per partides valorades individualment amb preus unitaris i la factura presentada no hi està. Les factures proforma tenen la consideració de pressupost

FOTOPAR22-1217/2022

GÓMEZ NÚÑEZ, PRISCILA

***5374**

Factura fora de termini, Pagament fora de termini

FOTOPAR22-1219/2022

COMUNIDAD PROPIETARIOS CAN GAYART

***4336**

Manca la presentació de la posta en servei

FOTOPAR22-1253/2022

CHULIA BENNASAR, MARGARITA

***0789**

A la memòria de l'actuació no s'ha indicat: núm RII, emplaçament ni coordenades UTM, El document 6 no està ben emplenat

FOTOPAR22-1259/2022

GARCÍA SANCHEZ, JOSE

***4785**

Manca la presentació del document 4, Manca la presentació del document 5, Manca la presentació del document 6, Manca la presentació del document fotogràfic, Manca la presentació del document posada en servei, Manca aportar les factures detallades, Manca la presentació dels justificants de pagament

FOTOPAR22-1261/2022

BONET SÁNCHEZ, BLAI

***7148**

El justificant del pagament ha de indicar que les dades de l'ordenant i del destinatari han de coincidir amb el beneficiari de l'ajuda i amb l'emissor de la factura. Segons un dels documents de pagament aportats, l'ordenant del pagament no coincideix amb el sol·licitant de la subvenció

FOTOPAR22-1283/2022

SALAS VADELL, MIGUEL ANGEL

***1758**

Manca la presentació de la posta en servei, Hi ha dos justificants de pagament presentats que estan fora de termini

FOTOPAR22-1299/2022

BRUNET ELIAS, PEDRO

***5011**

El document 4 presentat no està signat, La memòria d'actuació presentada no està signada per un tècnic competent o una empresa instal·ladora, El document 6 no està ben emplenat. Manca la forma i data de pagament. Els albarans que no són factura no hi poden aparèixer., Manca la presentació del document fotogràfic, Manca la presentació de la posta en servei, Les factures presentades no estan a nom del sol·licitant, Manca la presentació dels justificants de pagament

FOTOPAR22-1327/2022

CDAD PROP PEDRO FRANCES

***6749**

Manca la presentació de la posada en servei, Manca la presentació de la factura núm. F220937 del 24/10/2022

FOTOPAR22-1331/2022

CDAD PROP JAIME VIDAL ALCOVER

***8502**

El document 5 presentat no està signat pel sol·licitant, El document 6 presentat no està signat, Manca la presentació del document fotogràfic, Manca la presentació de la posta en servei

FOTOPAR22-1407/2022

MUNAR CIFRE, GABRIEL

***9768**

El justificant del pagament ha de indicar que les dades de l'ordenant i del destinatari han de coincidir amb el beneficiari de l'ajuda i amb l'emissor de la factura. Segons un dels documents de pagament aportats, el nom de l'ordenant i el nom del beneficiari no apareixen al document de pagament

FOTOPAR22-1410/2022

MOLINERO BORDOY, JUAN ELIAS

***1459**

La memòria d'actuació presentada no està signada per un tècnic competent o una empresa instal·ladora, És necessari que les factures estiguin detallades i desglossades per partides valorades individualment amb preus unitaris i la factura presentada no hi està, Les factures, els albarans, els certificats d'obra i el pagament de la inversió, inclòs l'abonament de possibles quantitats a compte o sota qualsevol altre concepte, han de ser posteriors a la data del registre de la sol·licitud

FOTOPAR22-1417/2022

JUAN JUAN, MIGUEL

***3372**

Manca la presentació del document 5, Manca la presentació del document 6, Manca aportar les factures detallades, Manca aportar els justificants de pagament

FOTOPAR22-1444/2022

MATEU CONTI, ISIDRO

***9293**

És necessari que les factures estiguin detallades i desglossades per partides valorades individualment amb preus unitaris i la factura presentada no hi està, Pagament fora de termini

FOTOPAR22-1478/2022

HILGERT ORTHEY, ANIKA

***5366**

La factura detallada presentada com esmena té data fora de termini

FOTOPAR22-1492/2022

ESTEVA PETRO, MARINA

***8312**

La memòria d'actuació no inclou les dades de l'empresa instal·ladora. Tampoc no està signada per un tècnic competent o una empresa instal·ladora, Manca aportar fotografia de les plaques solars, La potència pic que figura a la posta en servei no coincideix amb la potència total de les plaques que figuren a la factura. S'ha de modificar o bé la factura o bé la posta en servei

FOTOPAR22-1504/2022

MARTORELL LLITERAS, SEBASTIÀ

***4248**

Manca la presentació de la posada en servei

FOTOPAR22-1520/2022

BARCELO BARCELO, MARGARITA

***8639**

El document presentat no és la posta en servei, És necessari que les factures estiguin detallades i desglossades per partides valorades individualment amb preus unitaris i la factura presentada no hi està

FOTOPAR22-1552/2022

SANTANDREU POU, NATALIA

***1974**

Manca la posada en servei de la instal·lació, És necessari que les factures estiguin detallades i desglossades per partides valorades individualment amb preus unitaris i la factura presentada no hi està, Un dels justificants de pagament és un correu electrònic i no un document bancari i els altres dos justificants de pagament són captures de pantalla i no documents bancaris, a més, hi manquen dades com la data, etc.

FOTOPAR22-1573/2022

Camps Melia, Maria del Mar

***0541**

Manca la presentació del document 6, Manca la presentació del document fotogràfic, Factura anterior a sol·licitud, Manca aportar els justificants de pagament

FOTOPAR22-1591/2022

PUIGSERVER MIRALLES, AGUSTIN

***0397**

Manca la presentació del document fotogràfic, Manca la presentació de la posada en servei

FOTOPAR22-1596/2022

TORREJÓN CORTES, JOSÉ

***4076**

El document 4 presentat té data posterior al fi de termini, El document 5 presentat té data posterior al fi de termini, El document 6 presentat té data posterior al fi de termini, Manca aportar la posta en servei, Manca aportar la garantia de les bateries de liti, La factura presentada té data posterior al fi de termini, El justificant de pagament presentat té data posterior al fi de termini

FOTOPAR22-1598/2022

SERVERA BRUNET, MIQUEL

***7053**

Manca la presentació de la posta en servei

FOTOPAR22-1610/2022

VILAFRANCA QUINTANA, JUAN

***3422**

El document 4 presentat té data posterior al fi de termini, El document 5 presentat té data posterior al fi de termini, El document 6 presentat té data posterior al fi de termini, Manca aportar la garantia de les bateries de liti, La factura presentada té data posterior al fi de termini, El justificant de pagament presentat té data posterior al fi de termini, a més, no apareix l'ordenant, el qual ha de ser el sol·licitant

FOTOPAR22-1612/2022

BARCELO FEDELICH, JOAN

***3473**

El document 4 presentat té data posterior al fi de termini, El document 5 presentat té data posterior al fi de termini, El document 6 presentat té data posterior al fi de termini, La posada en servei presentada no indica de quina instal·lació es tracta, i en qualsevol cas, s'ha de aportar tant la fotovoltaica com la eòlica, La factura presentada té data posterior al fi de termini, El justificant de pagament presentat té data posterior al fi de termini

FOTOPAR22-1616/2022

STRACKE, ANDREE

***9912**

La potència de generació de la instal·lació de la posada en servei, no coincideix amb la potència declarada en la memòria d'actuació, La factura no està a nom del sol·licitant, El justificant de pagament presentat no està en una llengua oficial de les Illes Balears, a més, el justificant del pagament ha de indicar que les dades de l'ordenant i del destinatari han de coincidir amb el beneficiari de l'ajuda i amb l'emissor de la factura. Segons el document de pagament aportats, l'ordenant i el beneficiari no apareixen

FOTOPAR22-1624/2022

BRUECHER, RALPH

***4624**

Manca la presentació del document fotogràfic, Manca documentació de la posada en servei, Manca aportar la garantia de les bateries de liti, El justificant de pagament presentat no està en una llengua oficial de les Illes Balears

D'acord amb l'article 10.2 de la Resolució de convocatòria disposau d'un termini  de quinze dies hàbils des de la publicació d'aquesta comunicació al BOIB. En cas que no presenteu la documentació esmentada es procedirà a la revocació de la subvenció.

 

Palma, 28 de desembre de 2022

El director general d'Energia i Canvi Climàtic José Guillermo Malagrava Rigo