Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 795868
Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, R1 de data 4 de desembre de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 d’agost de 2018, per al període 2018-2020, per la qual es convoquen ajudes per fomentar la producció de productes agrícoles de qualitat, modificada mitjançant resolucions de 26 d’octubre de 2021 i 2 de febrer de 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Els expedients han estat tramitats pel Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) en compliment del que disposa l'article 59 de la Llei 30/1992, de   novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

El vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA, en data 4 de desembre de 2022, va signar la següent resolució,

“INFORME PROPOSTA DE RESOLUCIÓ/RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ

FOMENTAR LA PRODUCCIÓ DE PRODUCTES AGRÍCOLES DE QUALITAT

Actuacions: Control expedients FPQ 2022

Marc normatiu

-Reglament (CE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014.

-Reglament (CE) núm. 702/2014 de la Comissió, de 25 de juny de 2014.

-Text refós de la Llei de subvencions (Decret legislatiu 2/2005 de 28 de desembre). 

-Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

-Ordre de la consellera d'Agricultura i Pesca de 10 de març de 2005 per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions en els sectors agrari i pesquer, que inclouen entre els seus objectius a l'article 1.2 i), l'associacionisme agrari i pesquer.

-Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s'incrementa el crèdit, s'obre un nou període de sol·licituds i es modifica la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 d'agost de 2018, per la qual es convoquen ajudes per fomentar la producció de productes agrícoles de qualitat per al període 2018-2020, de 26 d'octubre de 2021.

-Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s'incrementa el crèdit i es modifica la Resolució del president del FOGAIBA de 10 d'agost de 2018, per la qual es convoquen ajudes per fomentar la producció de productes agrícoles de qualitat per al període 2018-2020, de 2 de maig de 2022.

-Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s'incrementa el crèdit i es modifica la Resolució del president del FOGAIBA de 10 d'agost de 2018, per la qual es convoquen ajudes per fomentar la producció de productes agrícoles de qualitat per al període 2018-2020.

-Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de 26 d'octubre de 2021 (BOIB Núm.156, de 6 de novembre), per la qual s'incrementa el crèdit, s'obri un nou període de sol·licituds i es modifica la Resolució del president del FOGAIBA, de 10 d'agost de 2018.

-Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de 2 de febrer de 2022 (BOIB Núm.19, de 5 de febrer), per la qual es reobre el termini de sol·licituds que preveu la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de  10 d'agost de 2018, per la qual es convoquen ajudes per fomentar la producció de productes agrícoles de qualitat per al període 2018-2020.

-La resta de normativa de vigent aplicació.

Entre el 01/12/2021 i el 30/12/2021 varen tenir entrada 9 sol·licituds d'ajuda i entre el 06/02/2022 i l'11/02/2022 va tenir entrada 1 sol·licitud d'ajuda, detall a l'Annex I, en el marc de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 d'agost de 2018.

S'han dut a terme els controls administratius de la sol·licitud i de la documentació aportada, i s'han efectuat els requeriments necessaris per a la tramitació dels esmentats expedients.

Tenint en compte que aquesta línia es regeix pel procediment de concurrència no competitiva i que els controls administratius han estat positius, d'acord a l'apartat setè de la Resolució abans esmentada, no hi ha cap impediment per resoldre aquests expedients. Per tant, i d'acord amb el que disposa l'apartat vuitè de la Resolució,

INFORM:

1.Que dins els expedients hi ha la documentació necessària per efectuar l'avaluació prèvia de les inversions emparades amb aquestes ajudes.

2.Que les inversions es realitzen a les Illes Balears i que afecta a productes de l'apartat tercer de la convocatòria vigent.

3.Que es comprovarà dins la tramitació del pagament si les actuacions objecte de subvenció  han estat realitzades i pagades fins el 30/11/2022.

4.Que de l'avaluació prèvia als expedients relacionats a I' Annex I, es desprenen que les inversions sol·licitades pels beneficiaris de 1.052.077,38 euros, en són elegibles 1.009.505,85 euros.

5.Atenent L'apartat cinquè de la Resolució, per a les despeses definides en el punt 1.a) de l'apartat quart d'aquesta Resolució l'import de les ajudes serà del 70% dels imports unitaris següents:

a) Despeses de personal, laboral o autònom, destinat a tasques de control i certificació:

-Personal laboral tècnic: 39.270,00€ anuals en jornada de 40 hores setmanals.

-Personal laboral administratiu: 26.180,00d anuals en jornada de 40 hores setmanals.

- Personal extern: 70€ per control.

b) Despeses destinades a desplaçament per control realitzat: 21,00 €/control.

c) En concepte de despeses generals: un 15% de la suma dels imports de l'apartat a).

6. Per a les despeses definides en el punt 1.b de l'apartat quart d'aquesta Resolució, l'import de les ajudes serà del 70% del cost de l'actuació.

7. L'import màxim d'ajuda per beneficiari en cada convocatòria serà de 90.000,00€.

8. L'import màxim desprès de l'increment de crèdit és el següent:

Total inversió elegible: 1.009.505,85 euros

Total percentatge d'ajuda: 70%

Total ajuda: 706.654,09 euros

9. D'acord amb l'apartat segon de la Resolució, aquestes ajudes s'atendran amb càrrec als crèdits pressupostaris següents:

706.654,09 euros amb càrrec als pressuposts del FOGAIBA corresponents  a la CAIB.

10. D'acord amb el que estableixen els apartats Novè i Desè de la Resolució, el beneficiari s'obliga a:

-Dur a terme les actuacions auxiliades, justificar-les i sol·licitar el seu pagament dins del termini establert a la convocatòria.

-Mantenir els requisits obligatoris prevists a l'apartat tercer de la Resolució durant un període mínim d'un any a partir de la sol·licitud d'ajuda.

-Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control indicades per part de les administracions autonòmiques, estatal o comunitària, Intervenció General, Sindicatura de Comptes o altres òrgans de control intern o extern, així com facilitar tota la informació que requereixin aquests organismes amb relació a les ajudes concedides.

A més de les obligacions assenyalades en el punt anterior, constitueixen obligacions dels beneficiaris les que s'estableixen a l'article 11 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions i l'article 15 de l'Ordre de la consellera d'Agricultura i Pesca, de 10 de març de 2005, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en els sectors agrari i pesquer.

Atesa l'Ordre de la consellera d'Agricultura i Pesca de 10 de març de 2005 per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions en els sectors agrari i pesquer, que inclouen entre els seus objectius, a l'article 1.2 i) l'associacionisme agrari i pesquer.

Atesa la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 d'agost de 2018, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2022, ajudes per fomentar la producció de productes agrícoles de qualitat.

Tenint en compte que aquesta línia es regeix pel procediment de concurrència no competitiva i que els controls administratius han estat positius, d'acord a l'apartat setè de la Resolució, no hi ha cap impediment per resoldre aquests expedients que figuren a l'Annex 1.

Vista les sol·licituds d'ajuda presentades pels Consells Reguladores, detall a  l'Annex I, i segons els criteris d'elegibilitat, la inversió elegible   és la següent:

Inversió sol·licitada: 1.052.077,38 euros

Inversió no subvencionable: 42.571,53 euros

Total inversió elegible amb prorrateig: 1.009.505,85 euros

Per tot això, s'informa favorablement i propòs al vicepresident del FOGAIBA que dicti una resolució en els termes següents:

Proposta de resolució de concessió

1.Concedir una subvenció a favor dels Consells Reguladors que figuren a l'Annex I, en el marc de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 d'agost de 2018.

2.L'import màxim de l'ajuda serà de 706.654,09 euros, que suposa un 70% sobre la inversió elegible  de  1.009.505,85  euros, amb càrrec als pressuposts del FOGAIBA corresponents a la CAIB, detall Annex 1.

3.Autoritzar i disposar una despesa màxima de 706.654,09 euros a favor dels Consells Reguladors que figuren a l'Annex I d'acord amb la distribució que s'estableix a l'apartat anterior.

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació, en el termini d'un mes, comptador a partir del dia següent a la data de recepció de la notificació de la present resolució, d'acord amb el que s'estableix en l'article 58.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i en els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

La cap de la Secció I

María Ángeles Pérez Ribas

El cap del Servei d'Ajudes Directes de la PAC

Joan Ramis Ripoll

(BOIB 160 de 20 de novembre de 2021, de suplència del cap de servei d'Ajudes al Desenvolupament Rural)

El vicepresident del FOGAIBA

Fernando Fernández Such”

 

 

​​​​​​​ANNEX I​​​​​​​

FPQ 2022

Sol·licitant

CIF

Núm. Exp.

Inversió  sol·licitada

Inversió elegible

Import concedit

CRDO PLA I LLEVANT

V07962442

01

81.143,96

81.143,96

56.800,77

CR VI DE LA TERRA MALLORCA

Q0700718J

02

125.869,64

125.869,64

88.108,75

CRDO BINISSALEM

Q5755005E

03

65.485,92

65.485,92

45.840,14

CR IGP SOBRASSADA DE MALLORCA

Q5750005J

04

128.571,42

128.571,42

89.999,99

CBPAE

Q5750010J

05

171.142,96

128.571,43

90.000,00

CRDO OLI DE MALLORCA

Q0700451H

06

121.294,00

121.294,00

84.905,80

CRIGP AMETLLA DE MALLORCA

Q0700705G

07

79.639,00

79.639,00

55.747,30

CRDOP OLIVA DE MALLORCA

Q0700698D

08

47.175,50

47.175,50

33.022,85

CRDO QUESO MAHÓN-MENORCA

Q0721003B

09

128.571,42

128.571,42

89.999,99

CRDG AGRICULTURA INTEGRADA

Q0700425B

10

103.183,56

103.183,56

72.228,49

 

TOTAL

1.052.077,38

1.009.505,85

706.654,09

 

(Signat electrònicament: 29 de desembre de 2022)

El secretari general de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació Jorge Sánchez Fernández Per suplència del director gerent del FOGAIBA (BOIB núm.151, de 7/11/2019)