Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

Núm. 783039
Aprovació inicial del Reglament de Participació Ciutadana del Consell de Mallorca i obertura del període d’exposició pública

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple del Consell de Mallorca, en sessió de dia 15 de desembre de 2022, va aprovar inicialment el Reglament de participació ciutadana del Consell de Mallorca.

Així mateix, va acordar sotmetre l'expedient a informació pública mitjançant la inserció dels anuncis corresponents en el tauler d'edictes del Consell Insular i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, amb la finalitat que totes les persones que hi estiguin interessades puguin examinar-lo i presentar les reclamacions i els suggeriments que considerin pertinents, dins el termini de trenta dies comptadors des de la inserció de l'anunci corresponent en el butlletí.

D'acord amb l'article 49 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del regim local, en el cas que no es presentin reclamacions o suggeriments durant el termini d'informació pública, l'acord s'entendrà definitivament aprovat i es publicarà el text íntegre del Reglament en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

La documentació de l'expedient es pot consultar al web del Consell de Mallorca Reglament de participació ciutadana.

 

Palma,  en data de la signatura electrònica (20 de desembre de 2022)

La cap de Servei Bárbara Vidal Jordi

La secretària Paula Baltasar Cozar