Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE CAMPANET

Núm. 795210
Aprovació inicial del projecte: “Renovació de les xarxes d'aigua potable, sanejament i drenatge del carrer de Son Massanet”

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

De conformitat amb allò previst en els articles 149 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears i 231 i següents de la Llei 09/2017, de 08 de novembre, de Contractes del Sector Públic, s'exposa al públic per un termini de quinze dies, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al BOIB; el projecte “Renovació de les xarxes d'aigua potable, sanejament i drenatge del carrer de Son Massanet”, que fou aprovat mitjançant acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió dia 16 desembre de 2022.

El que es posa en general coneixement a fi de que qualsevol interessat pugui presentar-hi al·legacions. En el cas que durant el període d'informació pública no es presentessin al·legacions quedarà definitivament aprovat sense necessitat de posterior acord,

 

Campanet, en la data de la signatura electrònica (29 de desembre de 2022)

La batlessa Rosa Maria Bestard Pons