Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 795891
Notificació de Resolució de desistiment als beneficiaris de les ajudes, RD1 de data 2 de novembre de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 22 de febrer de 2021, per la qual es convoquen subvencions per al Foment de l’ agricultura ecològica, per els anys 2021 i 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'apartat 8.4. de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 22 de febrer de 2021 per la qual es convoquen, subvencions per al Foment de l'agricultura ecològica, per els anys 2021 i 2022, especifica que la resolució expressa es notificarà a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears d'acord amb els termes que preveu l'article 45.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Els expedients han estat tramitats pel Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) en compliment del que disposa l'article 43 de la Llei 39/2015, d'octubre, procediment administratiu comú administracions públiques.

El vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA, en data 2 de novembre de 2022, va signar la següent resolució, 

INFORME /PROPOSTA DE RESOLUCIÓ/ RESOLUCIÓ D'ACCEPTACIÓ DEl DESISTIMENT DE LA SOL·LICITUD D'AJUDA I DECLARAR CONCLÒS EL DESISTIMENT Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020 Mesura 11.2.1. Pagament per el manteniment de pràctiques i mètodes d'agricultura ecològica  Convocatòria: AECU 2021

Antecedents

1.Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s'aprova la convocatòria de les ajudes per al foment de l'agricultura ecològica per als anys 2021 i 2022, publicada al BOIB núm. 27 de dia 25 de febrer de 2021.

2.En data 24 de maig de 2021, i amb número de registre d'entrada GOIBE199240/2021, el Sr. JOLIVET RODRIGO GARRIDO amb DNI ***2241** va presentar sol·licitud d'ajuda per acollir-se a la línia d'ajudes al foment de l'agricultura ecològica per a l'any 2021, a l'empara de l'esmentada Resolució.

3.En data 2 de novembre de 2022, el beneficiari desisteix de la sol·licitud d'ajuda presentada en data 24 de maig de 2021.

4.L'article 94.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix que «l'interessat podrà desistir de la seva sol·licitud o, quan no estigui prohibit per l'ordenament jurídic, renunciar dels seus drets». En el punt 4 del mateix article es contempla que «l'Administració acceptarà de ple el desistiment o la renúncia, i declararà conclòs el procediment tret que, havent-se personat en el procediment tercers interessats, instessin aquests la seva continuació en el termini de 10 dies des de la notificació del desistiment o de la renúncia».

Fonaments de dret

1.Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s'aprova la convocatòria, de les ajudes per al foment de l'agricultura ecològica per als anys 2021 i 2022.

2.Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

3.Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Proposta  de resolució

Per tot això, s'informa favorablement del desistiment i es proposa al vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA que dicti una resolució en els termes següents:

1.Acceptar el desistiment de la sol·licitud d'ajuda presentada el 24 de maig de 2022, en relació amb l'expedient AECU 04005104/2021,del Sr. JOLIVET RODRIGO GARRIDO amb DNI ***2241**.

2.Declarar conclòs el procediment i, per tant, arxivar l'expedient.

3.Notificar aquesta resolució a les persones interessades mitjançant la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució –que no exhaureix la via administrativa- es pot interposar recurs d'alçada davant la consellera d' Agricultura, Pesca i Alimentació, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació de la resolució, d'acord amb l'article 58.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/15, d'1 d'octubre, de règim jurídic de les administracions públiques.

Palma, 2 de novembre de 2022

El cap de secció II

Gema Canós Franch

El cap del Servei d'Ajudes Directes de la PAC

Joan Ramis Ripoll

(per suplència del cap de Servei d' Ajudes del PDR

(BOIB núm. 160 de 20/11/21)

 

Conforme amb la proposta, en dict resolució

Palma, a  2  de novembre  de 2022

 

El vicepresident del FOGAIBA

 

Fernando Fernández Such”

 

 

(Signat electrònicament: 28 de desembre de 2022)

El secretari general de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació Jorge Sánchez Fernández Per suplència del director gerent del FOGAIBA (BOIB núm.151, de 7/11/2019)