Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

FUNDACIÓ MALLORCA TURISME

Núm. 796214
Subvencions nominatives de la Fundació Mallorca Turisme de 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En compliment del que disposa l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i l'article 30 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publiquen les subvencions nominatives de la Fundació Mallorca Turisme per a la promoció turística de Mallorca, mitjançant un procediment de concessió directa de l'any 2022.

Codi BDNS

Entitat beneficiària

NIF

Objecte subvenció

Aplicació pressupostària

Import subvenció

667040

Federación Balear de Golf

G07163876

Adquisició drets torneig de golf “Road to Mallorca 2022” i celebrar la Gran Final Challenge Tour a Mallorca

479

150.000 €

667043

Real Federación Española de Ciclismo

Q2878012J

Campionat d'Espanya de ciclisme en Mallorca 2022

479

110.000 €

667066

Associació mallorquina de cafeteries, bars i restaurants

G07126394

Mostra de Cuina de Mallorca 2022

479

90.000 €

 

Palma, el dia de la signatura electrònica (29 de desembre de 2022)

El director de la Fundació Mallorca Turisme Miguel Pastor Jordá