Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 767518
Anunci de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per a l’obertura del tràmit d’informació pública sobre la sol·licitud de declaració de projecte industrial estratègic, autorització administrativa prèvia i avaluació d’impacte ambiental ordinària del projecte del parc fotovoltaic SHAMSH 1 ENERGY, de 49,99 MWp i 48,12 MWn, ubicat al polígon 1 parcel·la 1 de Consell (RE013/20)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

 

D'acord amb el Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, se sotmet a informació pública la petició de TAYAN INVESTMENT 11, S.L. per donar compliment al procediment previst per a l'autorització administrativa, declaració de projecte estratègic i avaluació ambiental, les característiques principals del qual s'indiquen a continuació:

Denominació: SHAMSH 1 ENERGY

Situació: polígon 1, parcel·la 1 de Consell.

Dades tècniques del parc fotovoltaic:

  • Superfície ocupada: 60,80 hectàrees
  • 87.696 panells solars de 570 Wp cadascun. Potència total de pic de 49,99 MWp.
  • 214 inversors de 225 kVA. Potencia instal·lada de 48,12 MW
  • 8 CT 0,8/35 kV ( 7 de 6,3 MW / 1 de 4,05 MW)

Dades tècniques de la subestació, bateria, sala de control i magatzem

  • Subestació elevadora (SE SHAMSH) 66/30 kV de 45/55 MW de dimensions aproximades 37 m x 28,5 m. Inclou l'edifici de control de la subestació.
  • Sistema d'emmagatzematge (bateria, inversor i transformador) de 3.727 kWh situat devora la subestació SE SHAMSH.
  • Sala de control i magatzem de dimensions aproximades 20 m x 10 m.

Dades tècniques centre de mesura

  • Centre de mesura d'intempèrie de dimensions aproximades 10 m x 17,5 m situat al polígon 3, parcel·la 34 de Santa Maria del Camí.

Dades tècniques línia evacuació

  • Línia d'evacuació LSAT 66 kV, soterrada de longitud aproximada 2.350 m i secció 630 mm2 Al XLPE 36/66 KV des de la SE SHAMSH fins la SE SANTA MARIA.

La qual cosa es fa pública perquè el projecte de la instal·lació assenyalada es pugui examinar a:

— La pàgina web de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic <http://energia.caib.es>.

— El Portal de Transparència <http://dgpit.caib.es>.

I s'hi puguin formular, al mateix temps, les al·legacions que es considerin pertinents, en el termini de trenta dies, comptadors a partir de l'endemà de publicar-se aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 19 de desembre de 2022 El director general d'Energia i Canvi Climàtic José Guillermo Malagrava Rigo Per delegació del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica (BOIB núm. 31, de 4/3/2021)