Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 795875
Notificació de la Resolució d’acceptació de renúncia i revocació de la resolució de concessió, Exp. 067 de data 30 de novembre de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'apartat 9.3 de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015 per la qual es convoquen subvencions per a les explotacions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019, especifica que la resolució expressa es notificarà a les persones interessades mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears d'acord amb els termes que preveu l'article 45.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques .

Els expedients han estat tramitats pel Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), en compliment del que disposa l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques .

El vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA, en data 30 de novembre de 2022, signa la següent resolució:

“INFORME  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ / RESOLUCIÓ D'ACCEPTACIÓ DE RENÚNCIA I REVOCACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ

Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020

Mesura 4.1-  Ajuda a les inversions a les explotacions agràries (INEA)

Convocatòria: INEA 2019_1

Codi DIR3: A04026954

Codi SIA: 208246

Codi BDNS: 497976

Antecedents

1.El 16 de juliol de 2015 es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 106, la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen, per als anys 2015 a 2019, subvencions per a inversions a les explotacions agràries, modificada mitjançant les resolucions de 17 de desembre de 2015, 22 de juny de 2016, 26 de juny de 2018, 14 de juny de 2019, 2 de març de 2020, 6 de maig de 2020, 23 de novembre de 2021 i 5 de juliol de 2022.

2.El 4 de febrer de 2022 es va dictar resolució de concessió d'aquestes ajudes per a inversions a les explotacions agràries, que es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, núm. 23, de 12 de febrer de 2022, en la qual hi figura una sol·licitud, denegada provisionalment per falta de pressupost, a favor de MATEO SERVERA FERRIOL,amb NIF ***1511**, amb un import d'ajuda concedit de 86.290,00€ i un termini d'execució de 6 mesos, amb número d'expedient INEA2019_1/067.  

3.En data 1 de juliol de 2022 es va dictar Resolució de la presidenta del FOGAIBA per la qual es modifica la Resolució de 10 de juliol de 2015 mitjançant la qual es convoquen, per als anys 2015 a 2020, subvencions per a inversions en les explotacions agràries. En aquesta modificació de la Resolució, l'apartat novè, punt 4 permet l'increment de crèdit durant el període de 6 mesos posteriors a la resolució de l'ajuda sense necessitat de convocatòria.

4.El 12 d'agost de 2022, data en què va finalitzar el període de 6 mesos per a incrementar el crèdit.

5.En data 12 de setembre de 2022 es va publicar a la pàgina web del FOGAIBA el requeriment per l'acceptació de la subvenció INEA2019 segons el qual es podia concedir l'ajuda als expedients, que per ordre de puntuació, figuraven a l'annex I, entra altres, MATEO SERVERA FERRIOL,  amb NIF***1511**, amb un import d'ajuda concedit de 86.290,00 € i un termini d'execució de 6 mesos, amb número d'expedient INEA 2019_1/067.

6.El 10 de novembre de 2022, amb registre d'entrada núm. GOIBE659409, la persona indicada en l'apartat anterior va presentar la seva renúncia a l'ajuda, la qual cosa suposa dur a terme la revocació total de l'ajuda concedida.

7.L'article 21.1 de l'esmentada Llei 39/2015, determina l'obligació de l'Administració a dictar resolució expressa i a notificar-la. En el seu paràgraf segon especifica que «en els casos de prescripció, renúncia del dret, caducitat del procediment o desistiment de la sol·licitud, així com la desaparició sobrevinguda de l'objecte del procediment, la resolució consistirà en la declaració de la circumstància que concorri en cada cas, amb la indicació dels fets produïts i les normes aplicables».

8.Atès tot això, es proposa la revocació total a causa de la renúncia de l'ajuda concedida pel beneficiari que s'indica en l'annex d'aquesta resolució. 

Fonaments de dret

1.Resolució de 10 de juliol de 2015 del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen, per als anys 2015 a 2019, subvencions per a inversions a les explotacions agràries, modificada mitjançant les resolucions de 17 de desembre de 2015, 22 de juny de 2016, 26 de juny de 2018, 2 de març de 2020,, 6 de maig de 2020, 23 novembre de 2021 i 5 de juliol de 2022.

2.Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

3.Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Proposta de resolució

Per tot això, s'informa favorablement i es proposa al vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA que dicti una resolució en els termes següents:

1.Acceptar la renúncia presentada per MATEO SERVERA FERRIOL, amb NIF ***1511**, a l'ajuda concedida per la Resolució del director general de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació de dia 10 de novembre de 2022.

2.Revocar l'ajuda concedida en la resolució del director general de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació de dia 10 de novembre de 2022, corresponent als interessats, que és 1, especificat i per l'import indicat en l'annex d'aquesta resolució.

3.Declarar conclòs el procediment i arxivar l'expedient INEA 2019_1/067.

4.Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució –que no exhaureix la via administrativa- es pot interposar recurs d'alçada davant la consellera d' Agricultura, Pesca i Alimentació, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació de la resolució, d'acord amb l'article 58.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El cap de Negociat d'Ajudes al Desenvolupament Rural

Jorge M. Company Salaverría

Per suplència del cap de secció XVI d'Ajudes al Desenvolupament Rural (BOIB núm. 18, de 03/02/2022)

 

El cap del servei d'Ajudes Directes de la PAC

 

Joan Ramis Ripoll

Per suplència del cap del Servei d'Ajudes del PDR

(BOIB núm. 160 de 20/11/21)

 

Conforme amb la proposta, en dict resolució

El vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA

Fernando Fernández Such

 

 

ANNEX.I:  IMPORT QUE S'HAN DE REVOCAR

 

NOM

 

NIF

 

EXPEDIENT

 

Import concedit

Cofinançament-2

 

IMPORT QUE S'HA DE REVOCAR (€)

 

ANUALITAT

FEADER   (53%)

CAIB

(32,9%)

AGE

(14,1%)

MATEO SERVERA FERRIOL

***1511**

INEA2019_1/067

86.290,00 €

45.733,70 €

28.389,41 €

12.166,89 €

86.290,00 €

2022

 

(Signat electrònicament: 29 de desembre de 2022)

El secretari general de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació Jorge Sánchez Fernández ​​​​​​​Per suplència del director gerent del FOGAIBA (BOIB núm.151, de 7/11/2019)