Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Anunci de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per a l’obertura del tràmit d’informació pública sobre la sol•licitud d’autorització administrativa i utilitat pública del projecte del parc fotovoltaic Son Mas I de 680 kWn ubicat al polígon 6, parcel·la 259 de Manacor (RE027/22)

    Número de registre 9467 - Pàgina 46184

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Extracte de la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen serveis i programes d’acollida de persones refugiades procedents del conflicte d’Ucraïna, per als anys 2022-2023

    Número de registre 9689 - Pàgines 46185-46186

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Rectificació d’error a l’anunci d’inici del període d’informació pública del projecte de decret pel qual es declaren les zones sensibles a les Illes Balears

    Número de registre 9667 - Pàgina 46187

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2021/00015946L

    Número de registre 8814 - Pàgina 46188

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Acord del Consell Rector del Consorci de Mobilitat per Eivissa de modificació pressupostària per suplement de crèdit

    Número de registre 9673 - Pàgina 46189

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Acord del Consell Rector del Consorci de Mobilitat per Eivissa d’aprovació dels comptes generals dels pressuposts dels anys 2019, 2020 i 2021

    Número de registre 9674 - Pàgina 46190

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI

   • Informació pública relativa a un expedient d'autorització d'activitats per a la declaració d'interès general. (IP12-2022-IG)

    Número de registre 9584 - Pàgina 46191

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 7 de novembre de 2022, relatiu a l’aprovació inicial i exposició pública del «Projecte bàsic d’estacionament a la zona de les bateries de Favàritx» i de l'estudi d'impacte ambiental, al terme municipal de Maó (exp. C4300-2021-000448)

    Número de registre 9675 - Pàgina 46192

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Extracte de l’acord del Consell Rector de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera en sessió de caràcter ordinari de 24 d’octubre de 2022, relatiu a l’aprovació de la convocatòria per a la concessió d’ajuts del Consell Insular de Menorca per a estudis i investigacions ambientals a la Reserva de Biosfera de Menorca, per a l’any 2022 (Exp. 0915-2022-000001)

    Número de registre 9678 - Pàgines 46193-46194

  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Tràmit d'informació pública modificació del pressupost municipal - increment 1'5 % personal i cobertura necessitats dels capítols 1, 2 i 6

    Número de registre 9654 - Pàgines 46195-46196

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Exposició al públic aprovació inicial de la modificació de crèdit 23/2022 per suplement de crèdit finançat amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals, aprovada inicialment per l’Ajuntament en Ple en la sessió del dia 10 de novembre de 2022

    Número de registre 9649 - Pàgina 46197

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Exposició al públic aprovació inicial de la modificació de crèdit 22/2022 per suplement de crèdit finançat amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals, aprovada inicialment per l’Ajuntament en Ple en la sessió del dia 10 de novembre de 2022

    Número de registre 9650 - Pàgina 46198

  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits 15/2022

    Número de registre 9602 - Pàgina 46199

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Aprovació i notificació col·lectiva del Padró del preu públic per la prestació del servei de les escoletes municipals. Exp. 2022/6333

    Número de registre 9697 - Pàgina 46200

  • AJUNTAMENT D'ESTELLENCS

   • Canvi de titularitat de la concessió del nínxol del cementiri municipal d’Estellencs

    Número de registre 9386 - Pàgina 46201

  • AJUNTAMENT DES MERCADAL

   • Aprovació inicial de modificació pressupostària núm. 15/2022 i modificació bases execució pressupost

    Número de registre 9665 - Pàgina 46202

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Exposició pública del projecte de l’obra de reparació, consolidació d’un mur a l’esplanada de l’aparcament del Santuari de Nostra Senyora de Gràcia

    Número de registre 9669 - Pàgina 46203

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Planejament i Gestió urbanística. Servei juridicoadministratiu de Planejament. Exp: PE2021-0005. Aprovació inicial, amb prescripció, del projecte de modificació de l’Estudi de Detall a terrenys ubicats al Camí Vell de Llucmajor 112

    Número de registre 9695 - Pàgines 46204-46205

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Aprovació inicial de modificació de crèdit 28/2022 en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals

    Número de registre 9554 - Pàgina 46206

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Aprovació inicial de modificació de crèdit 30/2022 en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals

    Número de registre 9555 - Pàgina 46207

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Acord de l'Ajuntament de data 11 de novembre de 2022 pel qual s'aprova inicialment l'Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter no tributari per a la prestació del servei de clavegueram i vigilància de clavegueres particulars

    Número de registre 9693 - Pàgina 46208

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Notificació de deutes pendents dels subministrament d´aigua potable de Santa Margalida i avís de suspensió del 4rt trimestre 2021

    Número de registre 9662 - Pàgina 46209