Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Núm. 667476
Extracte de la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen serveis i programes d’acollida de persones refugiades procedents del conflicte d’Ucraïna, per als anys 2022-2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Identificador BDNS: 658454

De conformitat amb el que es preveu en els articles 17.3.-b i 20.8.-a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria. El text complet es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index

Primer. Entitats beneficiàries

Poden resultar beneficiàries dels ajuts que estableix aquesta convocatòria les entitats que compleixin els requisits que s'indiquen tot seguit:

  1. Estar constituïdes com a entitats privades sense ànim de lucre i disposar d'organització i capacitat suficients i necessàries per garantir el compliment de l'activitat subvencionada.
  2. Estar constituïdes legalment i inscrites, en la data de publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, com a entitats prestadores de serveis socials en el Registre Unificat de Serveis Socials de les Illes Balears, regulat en el capítol II del Decret 10/2013, de 28 de febrer, pel qual es fixen els principis generals del Registre Unificat de Serveis Socials de les Illes Balears i dels procediments per a l'autorització i l'acreditació de serveis socials, i es regulen la secció suprainsular del Registre i els procediments per autoritzar i acreditar serveis socials d'àmbit suprainsular.
  3. Disposar de seu o delegació permanent i activa a les Illes Balears.
  4. Incloure en els estatuts com a beneficiaris de la seva activitat la població afectada per conflictes bèl·lics, per situacions de refugi i asil o bé per haver actuat sobre col·lectius afectats per situacions d'emergència humanitària, com la crisi de Txernòbil.
  5. Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social. Els deutes ajornats no suposen un incompliment de les obligacions tributàries.
  6. No incórrer en cap de les prohibicions per ser beneficiari de subvencions que estableix l'article 10 del text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.
  7. No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, en compliment de l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.
  8. Complir l'obligació que estableix l'article 57.1 de la Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l'adolescència front a la violència.
  9. En els casos legalment prevists, disposar del pla d'igualtat inclòs en els articles 45, 46 i 47 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, d'acord amb la redacció del Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes en el treball i l'ocupació, i haver-ne sol·licitat la inscripció en el Registre de plans d'igualtat de les empreses.

Segon. Objecte

L'objecte d'aquesta convocatòria és l'establiment de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre per finançar les despeses derivades del funcionament de serveis i programes d'acollida de persones sol·licitants o beneficiàries de protecció internacional procedents del conflicte d'Ucraïna, pels anys 2022-2023.

Tercer. Bases reguladores

Aquesta convocatòria es regeix per l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 5 de març de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de serveis socials i joventut (BOIB núm. 34, de 11 de març de 2021).

Quart. Quantia

L'import màxim que es destina a aquesta convocatòria és de 60.000 euros, d'acord amb la imputació temporal i el desglossament següents:

Any

Quantia

Partida pressupostària

2022

25.000,00

17401.313EUK.48000.00

2023

35.000,00

17401.313EUK.48000.00 (o l'alternativa corresponent)

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds

Les entitats interessades poden presentar les sol·licituds en el termini de deu dies hàbils des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears mitjançant el tràmit telemàtic disponible a la Seu Electrònica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, adjuntant la documentació que es detalla en els punts següents, que se signarà a través del procediment de tràmit telemàtic.

Sisè. Altres dades

Són subvencionables les despeses descrites en el punt 6 de la convocatòria d'aquelles actuacions que es desenvolupin entre el mes de març de 2022, amb efectes retroactius, i el mes de desembre de 2023.

 

Palma, document signat electrònicament (11 de novembre de 2022)

La consellera d'Afers Socials i Esports Fina Santiago Rodríguez