Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

Núm. 667769
Acord de l'Ajuntament de data 11 de novembre de 2022 pel qual s'aprova inicialment l'Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter no tributari per a la prestació del servei de clavegueram i vigilància de clavegueres particulars

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Havent-se instruït pels serveis competents d'aquest Ajuntament, expedient per a l'aprovació de l'Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter no tributari  per a la prestació del servei de clavegueram i vigilància de clavegueres particulars, de conformitat amb els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i 56 del Text Refós de Règim Local, se sotmet a informació pública pel termini de trenta dies, a comptar des d'endemà a la inserció d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears perquè pugui ser examinada i presentar les reclamacions que s'estimin oportunes

Al seu torn, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament [http://ajsantamargalida.sedelectronica.es] i al portal de transparència.

En el cas de no presentar-se reclamacions en el citat termini, s'entendrà definitivament aprovat l'Acord d'aprovació de l'esmentada Ordenança. 

 

Santa Margalida, a data de la signatura electrònica (14 de novembre de 2022)

El batle Joan Monjo Estelrich